Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 23/11/2022
ΥΠΕΡΓ.:  552130


ΘΕΜΑ:
Παροχή διευκρινήσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές.

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846 /01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 141 του N. 3655/2008 , διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τις 15/2010 & 48/2010 Εγκύκλιες οδηγίες και το με α.π. Α23/269 /21/29.08.2011 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.
Με το με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α., που εκδόθηκε κατόπιν των (γ΄) σχετικών εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποσαφηνίστηκε ότι, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, ως διάστημα απασχόλησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 141 του N . 3655/2008 , περί καταβολής μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, θεωρείται και ο χρόνος λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές (κανονική άδεια, ισόχρονη άδεια προς το μειωμένο ωράριο εργασίας για τη φροντίδα του παιδιού, ειδική άδεια του άρθρου 142 του N.3655/2008 για την προστασία της μητρότητας κ.λπ.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 40 του N.1846/51 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του N.825/78 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του N.1902/90 , οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονται μετά πενταετία.

Η πενταετής παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννάται η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 251 Α.Κ.).
Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής εκ μέρους των εργοδοτών των συγκεκριμένων οδηγιών, (περί καταβολής μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης για μητέρες - μισθωτές ασφαλισμένες, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία), οι ενδιαφερόμενες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (της άδειας με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία), ως αχρεωστήτως καταβληθεισών.
Δεδομένου ότι, οι σχετικές οδηγίες/διευκρινήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρασχέθηκαν με το α.π. Φ.10043/48305/1241/26.06.2018 έγγραφό του, η επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, επεκτείνεται, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων προς τη Δημόσια Διοίκηση, για περίοδο πέντε (5) ετών από την έκδοσή του (δηλ. για μισθολογικές περιόδους του έτους 2013 και μετέπειτα).
Αιτήσεις για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποκλειστικά για το συγκεκριμένο λόγο - άδεια με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία - δύναται να ενταχθούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα παραγραφής (μισθολογικών περιόδων του έτους 2013 και μετέπειτα), εάν υποβληθούν εντός πέντε (5) ετών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι μέχρι 02.10.2026.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm