feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
13 | 07 | 2024

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ.: 34461/2024. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 26 Ιουνίου 2024
ΕΦΚΑ: 17/2024. Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών. 09 Απριλίου 2024
ΥΠΕΡΓ.: 427223/2024. Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ). 27 Μαρτίου 2024
ΕΦΚΑ: 14/2024. Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/20-12-23). 27 Μαρτίου 2024
ΥΠΕΡΓ.: 3201/2024. Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024. 31 Ιανουαρίου 2024
ΕΦΚΑ: 49/2023. Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια. 16 Νοεμβρίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 88073/2023. Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 33 του Ν.5053/2023 (Α΄ 158) με τίτλο "Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων - Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου". 23 Οκτωβρίου 2023
ΚΥΑ. 86424/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/116685/06.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» ( 11 Οκτωβρίου 2023
ΕΦΚΑ: 45/2023. Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα (Ελ. Επαγγελματίας, Αυτοαπασχολούμενος ή Αγρότης) ή και μισθωτή απασχόληση, για τα έτη 2017 - 2019. 18 Σεπτεμβρίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 58993/2023. Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 12.6.2023 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας». 21 Ιουνίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 270568/2023. Παράταση έως 30/06/2023 της προθεσμίας: • υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023, που αφορούν ασφάλιση ξεναγών και • καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 01 Ιουνίου 2023
ΚΥΑ. 8690/2023. Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), N . 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210) 22 Μαϊος 2023
Π.Κ. 6/2023. Συλλογική σύμβαση εργασίας καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας. 11 Μαϊος 2023
ΥΠΕΡΓ.: 38481/2023. Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του παιδιού. 25 Απριλίου 2023
ΕΦΚΑ: 28/2023. Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών. 25 Απριλίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 31986/2023. Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 29 Μαρτίου 2023
ΕΦΚΑ: 22/2023. Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου. 09 Μαρτίου 2023
ΥΠΕΡΓ. 22841/2023. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 9 του N . 4997/2022 (Α΄ 219) λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. 07 Μαρτίου 2023
ΕΦΚΑ: 19/2023. Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ. 01 Μαρτίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 9801/2023. Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023. 05 Μαϊος 2023
ΕΦΚΑ: 17/2023. Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμ 02 Μαρτίου 2023
ΕΦΚΑ: 15/2023. Αναπροσαρμογή από 01.01.2023 των ποσών, που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/ e -ΕΦΚΑ, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας. 18 Μαϊος 2023
ΕΦΚΑ: 13/2023. Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων • Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023. 17 Φεβρουαρίου 2023
ΕΦΚΑ: 2/2023. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 13 Ιανουαρίου 2023
ΚΥΑ. 125651/2022. Κατανομή πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310509001 «Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 του Ν. 2773/1999)» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το οικονομικό έτος 2022. 13 Ιανουαρίου 2023
ΥΠΕΡΓ.: 555233/2022. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών -Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 24 Νοεμβρίου 2022
Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022. 03 Αυγούστου 2022
ΕΦΚΑ..: 30/2022. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 29 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 308161/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 01 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 26/2022. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών 22 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ. 66803/2021. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4826/2021. 14 Σεπτεμβρίου 2021
Π.Δ. 30/2021. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/9 13 Μαϊος 2021
ΚΥΑ. 2248/291/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β΄ 5515). 22 Ιανουαρίου 2021
ΥΠΕΡΓ. 343897/2020. Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2020 (Γ΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 22 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 45675/1393/2020. Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). 23 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 12783/Δ1. 4494/2020. Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία. 19 Μαρτίου 2020
ΕΦΚΑ. 53/2019. Ορισμός αρμόδιων Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων - Διαδικασία έκδοσης του φορητού εγγράφου Α1 για υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09. 29 Δεκεμβρίου 2019
NOMOΣ 4647/2019. Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 18 Δεκεμβρίου 2019
N.4635/2019. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 05 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. 04 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. ΜΕΡΟΣ ΙΒ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 05 Νοεμβρίου 2019
ΕΦΚΑ. 43/2019. Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του Ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019). 28 Αυγούστου 2019
ΕΦΚΑ. 40/2019. Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων. 15 Ιουλίου 2019
ΕΦΚΑ. 26/2019. Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 27 Μαϊος 2019
ΥΠΕΡΓ. 13737/304/2019. Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του N . 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον N . 4093/2012. 18 Απριλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ13οικ.10747/256/2019. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης. 07 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ11/οικ. 8481/282/2019. Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57). 04 Μαρτίου 2019
Π. Δ. 8/2019. Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 03 Φεβρουαρίου 2019
ΕΦΚΑ 35/2018. Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου. 12 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΦΚΑ. 23/2018. Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. 21 Μαϊος 2018
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm