feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
26 | 11 | 2022

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ.: 555233/2022. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών -Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 24 Νοεμβρίου 2022
Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022. 03 Αυγούστου 2022
ΕΦΚΑ..: 30/2022. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 29 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ.: 308161/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 01 Ιουλίου 2022
ΕΦΚΑ..: 26/2022. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών 22 Ιουλίου 2022
ΥΠΕΡΓ. 66803/2021. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4826/2021. 14 Σεπτεμβρίου 2021
Π.Δ. 30/2021. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/9 13 Μαϊος 2021
ΚΥΑ. 2248/291/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β΄ 5515). 22 Ιανουαρίου 2021
ΥΠΕΡΓ. 343897/2020. Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2020 (Γ΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 22 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 45675/1393/2020. Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). 23 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 12783/Δ1. 4494/2020. Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία. 19 Μαρτίου 2020
ΕΦΚΑ. 53/2019. Ορισμός αρμόδιων Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων - Διαδικασία έκδοσης του φορητού εγγράφου Α1 για υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09. 29 Δεκεμβρίου 2019
NOMOΣ 4647/2019. Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 18 Δεκεμβρίου 2019
N.4635/2019. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 05 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. 04 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. ΜΕΡΟΣ ΙΒ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 05 Νοεμβρίου 2019
ΕΦΚΑ. 43/2019. Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του Ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019). 28 Αυγούστου 2019
ΕΦΚΑ. 40/2019. Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων. 15 Ιουλίου 2019
ΕΦΚΑ. 26/2019. Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 27 Μαϊος 2019
ΥΠΕΡΓ. 13737/304/2019. Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του N . 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον N . 4093/2012. 18 Απριλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ13οικ.10747/256/2019. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης. 07 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ11/οικ. 8481/282/2019. Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57). 04 Μαρτίου 2019
Π. Δ. 8/2019. Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 03 Φεβρουαρίου 2019
ΕΦΚΑ 35/2018. Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου. 12 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΦΚΑ. 23/2018. Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. 21 Μαϊος 2018
ΥΠΕΡΓ. 61676/2213/2016. Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017. 06 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 61689/2215/2016. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 (Α, 85) 06 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 61691/2216/2016. Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017. 06 Ιανουαρίου 2017
NOMOΣ 4425/2016. Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι 08 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΕΡΓ. 34331//2016. Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ). 12 Αυγούστου 2016
ΟΑΕΕ 20/2016. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 10 Αυγούστου 2016
ΥΠΕΡΓ. 25958/589/2016. Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2016. 10 Ιουνίου 2016
ΥΠΕΡΓ. 23619/Δ15.426/2016. Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Ν.4387/2016 (Α΄85). 08 Ιουνίου 2016
ΥΠΕΡΓ. 22102/922/2016. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του N .4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ». 03 Ιουνίου 2016
NOMOΣ 4387/2016. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 14 Μαϊος 2016
ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές 29 Ιανουαρίου 2014
NOMOΣ 4225/14. Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 10 Ιανουαρίου 2014
Ασφαλιστικά 04 Νοεμβρίου 2013
Εργατικά 04 Νοεμβρίου 2013
ΙΚΑ Ε40/231/2008. Υποβολή Α.Π.Δ. Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης. 11 Οκτωβρίου 2008
Νόμος 3667/2008. Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις. 12 Οκτωβρίου 2008
ΥΠΑΠΚΠ. Α.Π. Φ80000/16166/796α/2004. Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 30 Ιουνίου 2004
N.3245/2004. Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών... 16 Ιουνίου 2004
Νόμος 3232/04. Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 12 Φεβρουαρίου 2004
ΙΚΑ. Γ99/1/324/2003. Συμπλήρωση και διαχείριση εντύπου «Βεβαίωση Ασφάλισης». 07 Νοεμβρίου 2003
ΝΟΜΟΣ 3029 /2002. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 11 Ιουλίου 2002
Νόμος 2079/1992. Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) και άλλες διατάξεις. 24 Αυγούστου 1992
Νόμος 1569/1985. Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγμα... 25 Οκτωβρίου 1985
Π. Δ. 499/1985. Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ).- (Α' 178). 10 Οκτωβρίου 1985
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm