Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 19/03/2020
ΥΠΕΡΓ12783/Δ1. 4494


ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία.

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 6 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.» (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020), προσδιορίζουμε:

 

Α. Το αναγκαίο προσωπικό ανά οργανική μονάδα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε., το οποίο πρέπει να παρίσταται καθημερινά για την παροχή εκ περιτροπής εργασία, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους Πίνακες 1 και 2.

Επί πλέον παρέχονται οδηγίες για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία.
Κατά την περίοδο της εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασίας, διασφαλίζεται η εφαρμογή των ακόλουθων προτεραιοτήτων:

• Η απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων και αποφάσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής.
• Η προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων (του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων, του ιδιωτικού τομέα μέσω της συνεχούς λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας).
• Η απρόσκοπτη και ομαλή καταβολή των συντάξεων, επιδομάτων και πάσης φύσεως παροχών που καταβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και της τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού του Υπουργείου.
• Η απρόσκοπτη εφαρμογή του Ν. 4670/2020 και η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.
• Οι αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Υπουργείου (π.χ. πρωτόκολλο, υπηρεσίες πληροφορικής κοκ).
• H απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
• Κάθε άλλη ανάγκη που καθορίζεται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα ή τον Υπουργό.

Για το σκοπό αυτό, κάθε Διεύθυνση καταρτίζει εβδομαδιαίο πλάνο εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το οποίο συντονίζει ο προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.

Ακολούθως προσδιορίζεται το προσωπικό το οποίο είναι αναγκαίο να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία καθώς και το προσωπικό που θα εργαστεί εξ αποστάσεως, για την υλοποίηση των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί.

Με βάση το πλάνο εργασιών ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης καταρτίζει πρόγραμμα εκ περιτροπής παρουσίας στην υπηρεσία, ώστε οι υπάλληλοι να εναλλάσσονται περιοδικά.

Όπου είναι εφικτό η εκ περιτροπής εργασία θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση.

Οι προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων, παραμένουν στις θέσεις τους προκειμένου να καθοδηγούν και να εποπτεύουν την ορθή εφαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, το προσωπικό του Πίνακα 1, το οποίο είναι αναγκαίο να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, δύναται να μειώνεται περαιτέρω με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης ή αυτοτελούς τμήματος, ενημερώνοντας σχετικά τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ειδικότερα, για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός εργασιών και του αναγκαίου προσωπικού γίνεται με μέριμνα των οικείων προϊσταμένων Περιφερειακών και ΚΥ ΣΕΠΕ Διευθύνσεων, οι οποίοι αποστέλλουν αμελλητί στο Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε τον εν λόγω σχεδιασμό σε ενιαίο πίνακα ανά Διεύθυνση.
Για την κατάρτιση του προγράμματος της εκ περιτροπής εργασίας αξιοποιείται το προσωπικό που πράγματι υπηρετεί.

Ως προσωπικό που πραγματικά υπηρετεί, νοείται το προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα, εξαιρουμένου του προσωπικού που κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της ειδικής άδειας απουσίας του άρθρου 25 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.20), ή αναρρωτικής άδειας ή κανονικής άδειας κλπ.

Για τη χορήγηση κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών εφεξής θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού που απαιτείται κατά την περίοδο της εκ περιτροπής εργασίας των υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται βεβαίωση από τον οικείο προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Το προσωπικό το οποίο δεν έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία παρέχει εξ αποστάσεως εργασία.

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπάλληλος να διαθέτει καθ΄ ολη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, να διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ο υπάλληλος που παρέχει εξ αποστάσεως εργασία λαμβάνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τις εντολές ανάθεσης εργασίας, είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εργασία που του έχει ανατεθεί και είναι εν γένει διαθέσιμος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος παρέχει εξ αποστάσεως εργασία είναι στη διάθεση της υπηρεσίας και για όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.3258/2007 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων και φέρει την ευθύνη των υποθέσεων και δημόσιων εγγράφων για τα οποία παρέχει τηλεργασία.

Εάν ένας υπάλληλος δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, αξιοποιείται στο προσωπικό με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Με φροντίδα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων καταρτίζεται πίνακας σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 4, ο οποίος συμπληρώνεται ημερησίως και αποστέλλεται στο τέλος κάθε εβδομάδας στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ειδικότερα, για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με μέριμνα των οικείων προϊσταμένων Περιφερειακών και ΚΥ ΣΕΠΕ Διευθύνσεων, οι οποίοι αποστέλλουν αμελλητί στο Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε τον εν λόγω σχεδιασμό σε ενιαίο πίνακα ανά Διεύθυνση.
Αν ο αριθμός του προσωπικού που πράγματι υπηρετεί στη Διεύθυνση είναι μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για αυτοπρόσωπη παρουσία, αξιοποιούνται υπάλληλοι του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή συναφούς εμπειρίας άλλης Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Δ/νσης ή άλλων Γενικών Διευθύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3528/2007.

Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του ιδίου κλάδου, δύναται να αξιοποιείται προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους.

Για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών πρωτοκόλλου, την επικοινωνία με το Εθνικό Τυπογραφείο, την ανάρτηση των πράξεων στη Διαύγεια δύναται να αξιοποιούνται όλοι οι υπάλληλοι ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας.

Προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών οι υπάλληλοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Β. Τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ορίζεται προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 3.

Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπηρεσία ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Πέραν του προσωπικού ασφαλείας εφόσον κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για την επείγουσα διεκπεραίωση υποθέσεων, αυτή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο.

Προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας εφαρμόζεται όπου απαιτείται το άρθρο 30 του Ν.3528/2007.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), για το προσωπικό ασφαλείας που τυχόν απαιτηθεί να προσδιοριστεί, θα καθοριστεί με νεότερες οδηγίες του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε.
Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικού που υπηρετεί στα ιδιαίτερα γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων.
Κατόπιν των ανωτέρω για την ομαλή αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης που υφίσταται η χώρα μας και την εκπλήρωση του έργου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων προς το κοινωνικό σύνολο και τους εργαζομένους, απαιτείται εκ μέρους όλων των λειτουργών του Υπουργείου υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν με συνέπεια τις οδηγίες της παρούσας.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm