Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 06/07/2023
ΥΠΕΡΓ.: 333693


ΘΕΜΑ:
Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τα έτη 2020, 2021, 2022 & 2023.

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του N. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 42 του N. 4410/2016 (Α΄ 141), τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί γα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Με την ΠΟΛ 1158/2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3634), όπως ισχύει, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όπως αυτό ίσχυε, αντικαταστάθηκε με την υπ.αριθμ. Α.1097/30.06.2023 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4262) ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 4η Αυγούστου 2023».


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως 21/07/2023, να τακτοποιήσουν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης, βάσει των προαναφερόμενων προϋποθέσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

i. Έλεγχος και Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοδοτών e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ορθή καταχώρηση της νομικής μορφής για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της εξαίρεσής τους από τη δημοσιοποίηση.
ii. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λ.π., οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.
iii. Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής, εξαίρεσης, κ.λπ. με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή στο Κ.Ε.Α.Ο. των σχετικών τροποποιητικών πράξεων.
iv. Καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ.-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει:

- δικαστικών πράξεων/αποφάσεων,
- αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών
- δηλώσεων απασχόλησης.

v. Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δυνάμει της οποίας χορηγείται εκ του νόμου αναστολή είσπραξης.
vi. Έλεγχος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ΄ εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.
vii. Διενέργεια συμψηφισμών (μέσω διενέργειας ελέγχου δηλωθέντων-καταβληθέντων ή της έκδοσης Αποφάσεων Συμψηφισμού Α.Π.ΣΥ.Μ.).
viii. Διεκπεραίωση εκκρεμών σημειωμάτων σχετικών με την έκδοση Αποφάσεων Ακύρωσης Μείωσης Κινήσεων (Α.Κ.Μ.) ή Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης (ΑΚ.ΜΕΤ.) και κατ΄ επέκταση μείωσης της οφειλής (επίδοση-οριστικοποίηση-συμψηφισμός).

Οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να μεριμνήσουν αφενός να λάβει γνώση του παρόντος το αρμόδιο προσωπικό και αφετέρου για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των οφειλών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλετών, ενώ δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm