21 | 08 | 2019

Γνωμάτευση 453
 Αθήνα 07/07/2005

 
ΘΕΜΑ: Ατομική απάντηση στο ερώτημα για τον Τρόπο παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγών 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ


Με ηλεκτρονική σας επιστολή της 16ης Ιουνίου 2005 μας ερωτάται σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγών από το λογιστικό-πληροφοριακό σας σύστημα.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Δεν έχετε υποχρέωση για λογιστικοποίηση των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνονται σε «εγγύηση» της απαίτησης από τον πελάτη. Το αυτό ισχύει και για τις μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες.
Οι γνωματεύσεις του Ε.Σ.Υ.Λ. 26/971/1988 και 38/1047/1988 περί μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων αντίστοιχα τροποποιούνται αναλόγως κατά το ότι παύει να είναι υποχρεωτική η λογιστικοποίηση και η παρακολούθηση των επιταγών αυτών στους λογαριασμούς 33.90 «επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)» και 53.90 ή 53.91 – 53.97 με τίτλο «επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)».
Θέματα του Κ.Β.Σ. ή άλλης φορολογικής νομοθεσίας καθώς και σχετικών ελέγχων που ενδεχομένως ανακύπτουν σε σχέση με τα ερώτημά σας, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ.

Σχετικά άρθρα