21 | 08 | 2019

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που έγινε με το πολυνομοσχέδιο (Ν.4254/14 - ΦΕΚ 85- 7/4/14) παύει η θεώρηση των καταστάσεων απογραφής των αγροτών, καθώς απαλείφθηκε η φράση περί θεώρησης.

 

Πιο συγκεκριμένα το επίμαχο εδάφιο στην παρ. 7 που περιέχεται στην τροποποίηση του άρθρου 41, αναφέρει:

7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ΄ αποκοπή φόρου,
β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,
γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ απογράφονται σε τιμές κόστους.