Open menu
17 | 05 | 2021

Αθήνα 13/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2163

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την καταγραφή του εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Σχετ .: α) Η αριθμ. Α.1121/19.05.2020 (Β΄2137/03.06.2020) ΑΥΟ β) Η αριθμ. Ε.2089/15.06.2020 κοινοποίηση της αρθιμ.Α.1121/19.05.2020 ΑΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω β) σχετικής εγκυκλίου με την οποία κοινοποιήθηκε για ενημέρωση και εφαρμογή η α) σχετική Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των προσώπων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με την καταγραφή και ενημέρωση των σχετικών προβλεπόμενων βιβλίων μηχανημάτων και μέρους αυτών, παρέχονται κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την έννοια και τις διακρίσεις του εξοπλισμού παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων στην εν λόγω Απόφαση υποχρεώσεων.

1. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, ως εξοπλισμός παραγωγής θεωρούνται τα μηχανήματα που είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και κάθε μέρος που αναγνωρίζεται ότι προορίζεται αποκλειστικά ή κυρίως για τα μηχανήματα αυτά, υπό την έννοια ότι τα εν λόγω μέρη συναρμολογούνται σε ενιαίο μηχάνημα που επιτελεί ορισμένη λειτουργία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγικής γραμμής προϊόντων καπνού, ή συνιστούν ανταλλακτικά αυτού.
2. Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της ως άνω απόφασης προβλέπεται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια για τον εξοπλισμό παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών , η υποχρέωση ενημέρωσης και τήρησης των σχετικών Βιβλίων με τις ποσότητες των εισερχομένων και εξερχομένων μηχανημάτων και των μερών αυτών.

Ενώ με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 της ίδιας απόφασης, ορίζεται η υποχρέωση καταγραφής του προαναφερόμενου εξοπλισμού που κατέχεται από τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου ήτοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μηχανήματα που είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και τα μέρη τους.
3. Σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο [Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έτος 2020 με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1776 της Επιτροπής - Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ)], τα εν λόγω μηχανήματα και τα μέρη τους κατατάσσονται στην δασμολογική κλάση 8478 και ειδικότερα στους κωδικούς ΣΟ 8478 10 00 και 8478 90 00 αντίστοιχα.
4. Όσον αφορά την διάκριση και ορθή δασμολογική κατάταξη των παραπάνω ειδών και με σκοπό τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης επισημαίνεται ότι:

- Βάσει της σημείωσης 5 του Τμήματος XVI της Συνδυασμένης Ονοματολογία, ως μηχάνημα νοείται κάθε μηχανή, συσκευή, διάταξη, μηχανική επινόηση ή υλικό που αναφέρεται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.
- Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε, το «μέρος» προϋποθέτει ένα «όλον» για τη λειτουργία του οποίου το μέρος είναι απαραίτητο.

Με άλλα λόγια, ως μέρος νοείται το είδος, τεχνούργημα ή διάταξη, που είναι απαραίτητο για το μηχάνημα, με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία του να καθίσταται αδύνατη χωρίς αυτό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το διακριτό μηχάνημα που επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία και αποτελεί μέρος γραμμής βιομηχανοποιημένων καπνών κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8478 10 00, ως μηχανή ή συσκευή για την προετοιμασία ή την μεταποίηση του καπνού.

Ως εκ τούτου, δεν συνιστά μέρος μηχανήματος, κατά την έννοια της διάκρισης 8478 90 00.

Γενικότερα, οι αυτοτελείς διατάξεις που επιτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία,-κατατάσσονται ως μηχανήματα κι όχι ως μέρη μηχανημάτων.
5. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, διευκρινίζουμε ότι κάποια από αυτά δύνανται να αποτελούν συστατικά μέρη των παραπάνω μηχανημάτων, ήτοι να προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τα εν λόγω μηχανήματα και να κατατάσσονται στη διάκριση 8478 90 00, ως εκ τούτου να πρέπει να τύχουν καταγραφής. Αντιθέτως, είδη όπως βίδες, καλώδια, μεταφορικοί ιμάντες ή ιμάντες για την μετάδοση της κίνησης (αναλώσιμα υλικά και είδη γενικής χρήσης), δεν κατατάσσονται στη διάκριση 8478 90 00, καθώς υπάγονται στις κλάσεις στις οποίες κατονομάζονται, κατά συνέπεια δεν απαιτείται η καταγραφή τους.
Σε κάθε περίπτωση, το Τελωνείο Εισαγωγής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που αυτά παρουσιάζουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους.

Επιπλέον, το Τελωνείο Ελέγχου και οι λοιπές ελεγκτικές Τελωνειακές Υπηρεσίες, δύναται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να προβαίνουν σε ελέγχους φυσικούς, ήτοι αυτοψία του εξοπλισμού καθώς και λογιστικούς, με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπομένων Βιβλίων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως άνω απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κατά περίπτωση παραστατικά (τελωνειακά ή φορολογικά παραστατικά) εισαγωγής ή παραλαβής των μηχανημάτων ή μερών αυτών.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω, τα Τελωνεία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες, παρακαλούνται όπως ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία και μεριμνούν για την κατά το δυνατόν πληρέστερη και ορθή καταγραφή των μηχανημάτων και μερών αυτών από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση των προβλεπομένων στην αριθμ. Α.1121/19.5.2020 Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της μη ορθής δασμολογικής κατάταξης με σκοπό τη μη υποχρέωση καταγραφής του εξοπλισμού, συνιστά τελωνειακή παράβαση και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» κυρώσεις.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm