feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
13 | 08 | 2020
× Μορείτε να υποβάλλεται και το δικό σας άρθρο. Ζητήστε μας να σας ανοίξουμε κωδικό.

file Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας- Περιορισμοί στο ύψος νομίμου αποζημιώσεως-Καταβολή αποζημίωσης πέραν της νομίμου- Έννοια «οικειοθελού

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #54 από panos
- Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
- Περιορισμοί στο ύψος νομίμου αποζημιώσεως
- Καταβολή αποζημίωσης πέραν της νομίμου
- Έννοια «οικειοθελούς» παροχής
- Η αρχή της ίσης μεταχείρισης


του Γιάννη Κ. Καρούζου, Δικηγόρου
ειδικευμένου στο εργατικό και συνδικαλιστικό δίκαιο


Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 «είναι άκυρη οποιαδήποτε σύμβαση αντικείμενη στον παρόντα νόμο, πλην εάν είναι ευνοϊκή για τον υπάλληλο. Το αυτό ισχύει και περί εθίμου». Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 11 του α.ν. 547/1937, «η αληθής έννοια της προηγούμενης παραγράφου είναι , ότι οποιαδήποτε σύμβαση, συναπτόμενη πριν ή μετά τη λύση της μισθώσεως εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη, πλην αν αυτή περιέχει αναγνώριση ή εξόφληση ειδικώς των εκ του νόμου τούτου αξιώσεων του υπαλλήλου ή είναι μάλλον ευνοϊκή για τον υπάλληλο».
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι κάθε συμφωνία πριν από ή μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας, η οποία εμπεριέχει άμεση ή έμμεση παραίτηση του εργαζομένου από το σύνολο ή μέρος της νόμιμης και δικαιούμενής του αποζημίωσης είναι άκυρη.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 του Ν. 2112/1920 και 5 παρ. 1 του Ν. 3198/1955, το ποσό αποζημίωσης που οφείλεται στους απολυόμενους υπαλλήλους, καθορίζεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του απολυόμενου μισθωτού στον τελευταίο εργοδότη του, δηλαδή στον εργοδότη από την υπηρεσία του οποίου απολύεται, υπολογίζεται δε με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών του απολυομένου κατά τον τελευταίο πριν από την απόλυσή του μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.
Η αποζημίωση που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις αποτελεί το ελάχιστο όριο προστασίας του απολυομένου, πλην όμως δεν αποκλείεται με συλλογικές συμβάσεις που συμπληρώνουν το νόμο ή από έθιμο ή από επιχειρησιακή συνήθεια να καθοριστεί αυξημένη αποζημίωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να συμφωνηθεί με την ατομική σύμβαση εργασίας, ότι σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως από τον εργοδότη η αποζημίωση θα υπολογίζεται όχι με βάση το χρόνο της υπηρεσίας του απολυόμενου σ’ αυτόν αλλά θα συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη.
Κατά συνέπεια, σε αντιδιαστολή προς την πλήρη ακυρότητα της συμφωνίας που εμπεριέχει παραίτηση από το δικαίωμα προς νόμιμη αποζημίωση, η συμφωνία η οποία προβλέπει τη χορήγηση αποζημίωσης μεγαλύτερης από τη νόμιμη είναι έγκυρη. Η συμφωνία δε αυτή μπορεί να στηρίζεται σε επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή πρακτική της εκμετάλλευσης (βλ. Εφ Αθ 4280/1992, ΕΕργΔ1994, 299).
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στο γενικό περιορισμό ως προς το ύψος της αποζημίωσης που αφορά σε όλους τους υπαλλήλους και ο οποίος τίθεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3198/1955 το οποίο ορίζει ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης δε λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τριάντα.
Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση αυτού του ανωτάτου ορίου δύναται να δοθεί επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης, «πρόσθετη» δηλαδή αποζημίωση. Η καταβαλλόμενη αυτή πέραν της νομίμου αποζημιώσεως του ν. 2112/1920, έχει το χαρακτήρα οικειοθελούς παροχής εκ μέρους του εργοδότη, καθόσον δεν επιβάλλεται από καμιά διάταξη νόμου, ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή κανονιστική απόφαση.
Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους μόνο μισθωτούς, πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο η παροχή αυτή πρέπει να επεκταθεί και προς τους λοιπούς μισθωτούς (βλ. ΑΕΔ 16/83, ΕΕΔ43, 250), διότι διαφορετικά συντρέχει περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.
Aπό την αρχή αυτή, που ερείδεται στο άρθρο 288 του ΑΚ αλλά και στα άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής σύμβασης δεν επιτρέπεται η άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη των μισθωτών της αυτής εκμετάλλευσης που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις αυτές συνθήκες εκτός αν δικαιολογείται εξαίρεση ή απόκλιση εξαιτίας επαρκούς αντικειμενικού λόγου.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης, για λόγους που ελεύθερα εκτιμά ο ίδιος, προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς τους μισθωτούς του, δε δικαιούται να εξαιρεί από αυτήν άλλους μισθωτούς, εφόσον βρίσκει έδαφος εφαρμογής η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αν δηλαδή, οι τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες προς εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας αναγκών της επιχειρήσεως. Προσοχή ότι μόνο αν ήθελε θεωρηθεί ότι η εξαίρεση αυτή ορισμένων εργαζομένων κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη δικαιολογείται κατ' αντικειμενική κρίση.
Συμπερασματικά, αφής στιγμής αποδίδεται στην αυξημένη ή πρόσθετη αυτή αποζημίωση ο χαρακτήρας της οικειοθελούς παροχής και συντρέχουν παράλληλα οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή πρόκειται για μισθωτούς ανήκοντες στην αυτή κατηγορία και εργαζόμενους υπό τις ίδιες συνθήκες, η εξαίρεση ορισμένων από την καταβολή αυτής της οικειοθελούς εκ μέρους του εργοδότη παροχής συνιστά παραβατική και αντισυμβατική για τον εργοδότη ενέργεια.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Δεν Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: elati4panospanagos_65georgarelgeorgtzafergeorgantgeorgandriot
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.343 δευτερόλεπτα
Τελευταία άρθρα.
  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm