Open menu
18 | 01 | 2022

Αθήνα, 19/02/2008
Αρ. πρωτ.: 2160

 

Θέμα: Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων.

 

Στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσης της υπηρεσίας σας, πρέπει να προγραμματίσετε, προετοιμάσετε και διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, κυρίως σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα ή επί νομικού προσώπου του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 που έχει τεθεί σε εκκαθάριση μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), το χρονικό διάστημα από 22/2 έως και 2/3/2008*, αξιοποιώντας, προς τούτο, μεγάλο μέρος του ελεγκτικού προσωπικού των υπηρεσιών σας.
Για τη διευκόλυνση σας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Προτεραιότητες ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες ελέγχου των υπηρεσιών δεν είναι απεριόριστες και δεδομένου ότι στόχος είναι να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ελέγχου σε επιχειρήσεις:

Ανώνυμες βιομηχανικές

Ανώνυμες εμπορικές με εισαγωγές - εξαγωγές

Ανώνυμες εμπορικές χονδρικού εμπορίου

Ανώνυμες εμπορικές με μεγάλο κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιείται κάθε πηγή πληροφόρησης που υπάρχει στη διάθεση της υπηρεσίας (ARTEMIS, ΟΠΣ ΥΠΕΕ, TAXIS κ.λπ.).

Β. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

Εφόσον δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης, γίνεται ποσοτική επαλήθευση των αποθεμάτων τουλάχιστον σε ένα είδος, διακινούμενο χονδρικώς και με σημαντική αξία, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης (σύνταξη πρωτοκόλλου κ.λ.π.).
Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης γίνεται έλεγχος της κίνησης τουλάχιστον δύο ειδών, σημαντικής αξίας, στις αντίστοιχες καρτέλες του βιβλίου αποθήκης.

Γ. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Σε περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας, εάν ο συνολικός τζίρος της προηγούμενης χρήσης υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ, γίνεται ποσοτική επαλήθευση τουλάχιστον ενός είδους, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, ενώ όταν ο τζίρος είναι μικρότερος του ανωτέρω ποσού ο έλεγχος περιορίζεται μόνο στις διαπιστώσεις σύνταξης απογραφής, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, εάν όμως κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύψουν στοιχεία από τα οποία κριθεί ότι απαιτείται τέτοιου είδους επαλήθευση ευνόητο είναι ότι θα πρέπει αυτή να διενεργηθεί.

Δ. Διευκρινίσεις - επισημάνσεις

Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μήνα, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο, τα οποία και μπορεί να καταχωρούνται ενιαία.
Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.
Η καταχώρηση περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και τη μονάδα μέτρησης και γίνεται μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο.
Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 7 του
άρθρου 27 του Κ.Β.Σ., με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 3522/2006, καταχωρούνται πλέον, στο βιβλίο απογραφών, χωριστά μόνο όλα τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια και αποθέματα) άλλων επιτηδευματιών, όχι όμως και εκείνα κυριότητας ιδιωτών τρίτων (ισχύει από 22.12.2006 και μετά).
Σε υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα ή σε αποθηκευτικό χώρο η καταγραφή γίνεται σε διπλότυπες καταστάσεις, ένα αντίτυπο των οποίων αποστέλλεται στην έδρα μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Εάν το υποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας, διακεκριμένα.
Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο απογραφών μόνο για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά τους στοιχεία (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα με εμπορευματική αξία) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Π.Δ. 186/1992 και την αρ. 1142775/1435/ΠΟΛ. 1321/21-12-1995 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής οι επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας που τα ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών, κατά τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 καθώς και τις επόμενες χρήσεις, δεν υπερέβησαν τα 150.000,00 ευρώ (
άρθρο 6 § 6 Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύει μετά την αύξηση των ορίων τήρησης βιβλίων που επήλθε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Ν. 3522/2006, Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. αριθμ.1016853/103/015/ΠΟΛ. 1024/15-2-2007, παράγρ. 28.6.1).
Επίσης, με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Ν. 3522/2006 (ισχύει από 14.12.2006 και μετά) ορίζεται ότι για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση τα ακαθάριστα έσοδά του.

Παράδειγμα: Επιτηδευματίας που υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών την 12/8/2007, τήρησε βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και πραγματοποίησε μέχρι 31/12/2007 ακαθάριστα έσοδα 130.000,00 ευρώ, δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής κατά την 31/12/2007 αφού τα ακαθάριστα έσοδά του (130.000,00 ευρώ μικρότερο από τις 150.000,00 ευρώ) δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.

Τέλος, απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής και όσοι επιτηδευματίες αναφέρονται στις Α.Υ.Ο.Ο. με αριθ. πρωτ. 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14-12-2004 (ΦΕΚ Β΄1936) «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφής και τη σύνταξη απογραφής την 31/12/2004 και στο εξής» και Α.Υ.Ο.Ο. με αριθ. πρωτ. 1120102/839/0015/ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 «Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής». Η Α.Υ.Ο.Ο. με αριθ. πρωτ. 1120102/ 839/0015/ ΠΟΛ. 1152/14.12.2007, τροποποιεί την με αριθ. πρωτ. 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004, ως ακολούθως:

«α) Η περίπτωση 21 της παραγράφου Α καταργείται. [περίπτωση 21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις)].
β) Η παράγραφος Γ αναριθμείται σε παράγραφο Δ και προστίθεται νέα παράγραφος Γ ως εξής:

«Γ. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και τηρεί βιβλία Β κατηγορίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη δραστηριότητα αυτή. Στη περίπτωση που πουλάει και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής γι αυτά κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αυτών.».
Ειδικά για τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις, αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης απογραφής και τον τρόπο σύνταξης της απογραφής των αποθεμάτων τους, δόθηκαν διευκρινίσεις με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.
1019894/117/0015/ ΠΟΛ . 1035/15.2.2008.

Ε. Οδηγίες καταχώρησης των εντολών στο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και στο «ΟΠΣ ΥΠΕΕ»

Προκειμένου να επεξεργασθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν τα ευρήματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν στις παραπάνω επιχειρήσεις, στις εντολές ελέγχου που θα εκδίδονται για τις επιχειρήσεις αυτές, πρέπει να καταχωρείται στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος ARTEMIS, με κεφαλαία ελληνικά χωρίς κενό το λεκτικό, ΑΠΟΓ2008 και στο νέο σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΥΠΕΕ, στην οθόνη εντολή ελέγχου και στο πεδίο περιγραφή εντολής, καταχωρείται με κεφαλαία ελληνικά χωρίς κενό το λεκτικό, ΑΠΟΓ2008 και περαιτέρω, για το ίδιο πρόγραμμα, στην οθόνη επίσης της εντολής ελέγχου και στον πίνακα «άλλες οπτικές ελέγχου», εισάγεται στο πεδίο «οπτική ελέγχου» ΑΠΟΓΡΑΦΗ και στο πεδίο «ειδική οπτική ελέγχου» ΑΠΟΓ2008.
Ειδικά για το νέο πρόγραμμα ΟΠΣ ΥΠΕΕ, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, στις παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων ελέγχου (διαχείριση αποτελεσμάτων ελέγχου, 2η σελίδα) καταχωρούνται, ο παράγοντας ή οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η παράβαση βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, καταχωρείται ο τρόπος ή η μέθοδος ανίχνευσης της παράβασης καθώς και ο μηχανισμός δόλου ή η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη παράβαση.
Τέλος, οίκοθεν νοείται ότι στους προγραμματιζόμενους, μετά την 2 Μαρτίου 2008 ελέγχους μεταξύ των ελεγκτικών επαληθεύσεων, όπως αποτυπώνονται και στα έντυπα ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, θα είναι και η διαπίστωση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm