22 | 02 | 2020

Αθήνα 20/02/06
Αρ. πρωτ.: 1698


Θέμα: Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων

 

Στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσης της υπηρεσίας σας, να προγραμματίσετε, προετοιμάσετε και διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, κυρίως σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, το χρονικό διάστημα από 21/2 έως και 3/3/2006, αξιοποιώντας, προς τούτο, το σύνολο του ελεγκτικού προσωπικού των υπηρεσιών σας.

Για τη διευκόλυνση του έργου σας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Προτεραιότητες ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες ελέγχου των υπηρεσιών δεν είναι απεριόριστες και δεδομένου ότι στόχος είναι να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ελέγχου σε επιχειρήσεις:

 • Ανώνυμες βιομηχανικές

 • Ανώνυμες εμπορικές με εισαγωγές – εξαγωγές

 • Ανώνυμες εμπορικές χονδρικού εμπορίου

 • Ανώνυμες εμπορικές με μεγάλο κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων θα χρησιμοποιήσετε κάθε διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης (REGDATA κ.λ.π.) που έχετε στη διάθεσή σας.

Β. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

 • Εφόσον δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης, θα γίνει ποσοτική επαλήθευση των αποθεμάτων σε δύο είδη, διακινούμενα χονδρικώς και με σημαντική αξία, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης (σύνταξη πρωτοκόλλου κ.λ.π.).

 • Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης θα γίνει έλεγχος της κίνησης δύο τουλάχιστον ειδών, σημαντικής αξίας, στις αντίστοιχες καρτέλες του βιβλίου αποθήκης.

Γ. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Σε περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας, εάν ο συνολικός τζίρος της προηγούμενης χρήσης υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, θα γίνει ποσοτική επαλήθευση μόνο ενός είδους, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, ενώ όταν ο τζίρος είναι μικρότερος του ανωτέρω ποσού ο έλεγχος θα περιορίζεται μόνο στις διαπιστώσεις σύνταξης απογραφής, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Δ. Διευκρινίσεις – επισημάνσεις

 • Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου, από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μήνα, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο, τα οποία και μπορεί να καταχωρούνται ενιαία.

 •  Η καταχώρηση περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την μονάδα μέτρησης και γίνεται μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

 • Σε υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα ή σε αποθηκευτικό χώρο η καταγραφή γίνεται σε διπλότυπες καταστάσεις, ένα αντίτυπο των οποίων αποστέλλεται στην έδρα μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

 • Εάν το υποκατάστημα ή αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50χιλ. από αυτή, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας, διακεκριμένα.

 • Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο απογραφών μόνο για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά τους στοιχεία (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα με εμπορευματική αξία) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/92 και την αρ. 1142775/1435/ΠΟΛ. 1321/21-12-1995 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

 • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής οι επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας που τα ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών, κατά την χρήση 2005, δεν υπερέβησαν τα 100.000 ευρώ (άρθρο 6 § 6 Π.Δ.186/92).

 • Επίσης απαλλάσσονται και όσοι αναφέρονται στην Α.Υ.Υ.Ο. με αριθ. πρωτ. 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14-12-2004 «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών …………».

Ε. Οδηγίες καταχώρησης των εντολών στο «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Σε όλες τις εντολές που αφορούν τους ως άνω ελέγχους ποσοτικής καταμέτρησης θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», το λεκτικό «ΑΠΟΓ2006».
Τέλος, οίκοθεν νοείται ότι στους προγραμματιζόμενους, μετά την 3-3-2006 ελέγχους μεταξύ των ελεγκτικών επαληθεύσεων, όπως αποτυπώνονται και στα έντυπα ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, θα είναι και η διαπίστωση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm