Open menu
29 | 09 | 2020

Π.Δ. 279 /1979

Περί του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.-(Α' 81).


Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 820/1978 "περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων κ.λπ. (γν. Σ.τ.Ε.).

¶ρθρο 1
Αίτησις εκτιμήσεως.


1. Οι ορκωτοί εκτιμηταί επιλαμβάνονται του έργου των κατόπιν:

α) αιτήσεως του εις φόρον υποχρέου φυσικού ή νομικού) προσώπου ή

β) αιτήσεως της αρμοδίας Οικονομικής Αρχής ή γ) προδικαστικής αποφάσεως των Διοικητικών Δικαστηρίων δια της οποίας διατάσσεται η διενέργεια εκτιμήσεως.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεις απευθύνονται προς τον Πρόεδρον του κατά το άρθρον 4 Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος, αναλόγως πρός την φύσιν και την αξίαν του υπο εκτίμησιν αντικειμένου, ορίζει ένα ή και πλείονας εκτιμητάς, δύο δε τουλάχιστον προκειμένου περί μη εισηγμένων εις το Χρηματιστήριον μετοχών ή λοιπών τίτλων κινητών αξιών.
Αι διατάσσουσαι εκτίμησιν αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων ορίζουν τους ορκωτούς εκτιμητάς κοινοποιούνται δε πρός τον Πρόεδρον του  Εποπτικού Συμβουλίου.
3. Η αίτησις περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμον, την ιδιότητα και την κατοικίαν ή έδραν του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου ή τον τίτλον της Οικονομικής Αρχής, λεπτομερή περιγραφήν του υπο εκτίμησιν αντικειμένου, την αιτίαν δια την οποίαν ζητείται η εκτίμησις και την Οικονομικήν Αρχήν ή το Διοικητικόν Δικαστήριον ενώπιον του οποίου θέλει χρησιμοποιηθή η έκθεσις εκτιμήσεως.
Οσάκις η αίτησις υποβάλλεται παρά του εις φόρον υποχρέου, δια το παραδεκτόν αυτής, δέον να συνοδεύηται δι' αποδεικτικού καταβολής εις  τον παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικόν λογαριασμόν υπο τον τίτλον "Λογαριασμός Ορκωτών Εκτιμητών" ποσού δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000), ως προκαταβολής έναντι της ορισθησομένης δαπάνης δια την διενέργειαν της εκτιμήσεως.

 

 

¶ρθρο 2

Εκτιμητέα περιουσιακά στοιχεία.


1. Η κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου αίτησις του φυσικού ή νομικού προσώπου, υποβάλλεται προ της υπ' αυτού εκπληρώσεως της εκ του νόμου υποχρεώσεώς του πρός δήλωσιν του αντικειμένου της φορολογίας και εφ' όσον η κατά την κρίσιν του αιτούντος αξία των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων, των αποτελούντων το αντικείμενον της φορολογίας, είναι ανωτέρα των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000):

α) ενός εκάστου των ακινήτων ή ιδανικού μεριδίου αυτών,
β) των μη εισηγμένων εις το Χρηματιστήριον μετοχών ή λοιπών κινητών αξιών εκάστης ανωνύμου εταιρείας.
γ) της συμμετοχής εις εκάστην εταιρείαν ή συνεταιρισμόν, και
δ) λοιπών κινητών εν συνόλω.

Η εν τη αιτήσει αναφερομένη αξία, λαμβάνεται υπ' όψιν αποκλειστικώς και μόνον δια την αποδοχήν ή μη της αιτήσεως
2. Οσάκις δεν έχει ζητηθή υπο του εις φόρον υποχρέου η διενέργεια εκτιμήσεως, η Οικονομική Αρχή, δύναται να ζητήση ταύτην όταν κρίνη τούτο αναγκαίον, είτε λόγω της φύσεως είτε λόγω της αξίας του υπο εκτίμησιν αντικειμένου.

 

 

¶ρθρο 3
Έκθεσης Εκτιμήσεως.


1. Οι Ορκωτοί Εκτιμηταί συντάσσουν έκθεσιν περί της γενομένης εκτιμήσεως εις την οποίαν περιγράφεται λεπτομερώς το εκτιμώμενον αντικείμενον και μνημονεύονται ρητώς αι ληφθείσαι υπ' όψιν ειδικαί διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ως και τα στοιχεία επι των οποίων θεμελιούται το πόρισμά των.
Αντίγραφον της εκθέσεως παραδίδεται ή αποστέλλεται, επι αποδείξει, επιμελεία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, εις τον αιτήσαντα την εκτίμησιν, ως και εις την αρμόδιαν Οικονομικήν Αρχήν ή Δικαστήριον.
2. Οσάκις το εις φόρον υπόχρεον πρόσωπον, ήθελε, κατά τα εν παραγ. 1 του άρθρου 1 οριζόμενα, ζητήσει την δι' Ορκωτού Εκτιμητού εκτίμησιν των αντικειμένων της φορολογίας και αποδεχόμενον εν όλω το πόρισμα τούτου, περιλάβει εις την υποβληθησομένην εις την αρμοδίαν Οικονομικήν Αρχήν δήλωσιν του την καθορισθείσαν υπο του Εκτιμητού αξίαν, επισυνάπτων εις την δήλωσιν και την σχετικήν έκθεσιν εκτιμήσεως, απαλλάσσεται:

α) του λόγω τυχόν ανακριβείας της δηλώσεως προσθέτου φόρου, του επιμεριστικώς αναλογούντος εις τα εκτιμηθέντα στοιχεία, ως και παντός προστίμου ή άλλης τινός κυρώσεως, λόγω της ανακριβείας τοαύτης, και
β) του ημίσεος της, κατά τα άρθρα 4 και 11, καθοριζομένης δαπάνης εκτιμήσεως.

3. Η Οικονομική Αρχή ή το Διοικητικόν Δικαστήριον, εάν τυχόν δεν συμφωνούν με την έκθεσιν εκτιμήσεως των Ορκωτών Εκτιμητών, επέχουσαν θέσιν πραγματογνωμοσύνης, δέον να αιτιολογούν ειδικώς την διάφορον κρίσιν των.

 

 

 

¶ρθρο 4
Εποπτικόν Συμβούλιον.


2. Τα μέλη του Ε.Σ. διορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εμπορίου, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και εις των καθηγητών, μελών του Ε.Σ., ως Αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Ε.Σ. είναι τετραετής. Εις περίπτωσιν κενώσεως, εξ οιουδήποτε λόγου, θέσεως του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή των μελών του Ε.Σ., η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριοριζομένου διαρκεί επι τον υπολειπόμενον χρόνον μέχρι της συμπληρώσεως της τετραετίας.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου συνεχίζουν να ασκούν νομίμως τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωση της θητείας αυτών ή το διορισμό νέων και την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Δι' αποφάσεως των αυτών Υπουργών καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Ε.Σ.
3. Το Ε.Σ. έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:

α) Αποφαίνεται περί των διοριστέων εις το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών,

β) εκδίδει τους κανονισμούς και γενικάς οδηγίας, τας αφορώσας την διεξαγωγήν του έργου της εκτιμήσεως,

γ) ασκεί εποπτείαν και έλεγχον επι του Σώματος και του υπ' αυτού ασκουμένου έργου, εκδίδον πρός τούτο γενικάς και ειδικάς οδηγίας

δ) αναθέτει εις Ομάδα Ορκωτών Εκτιμητών την μελέτην θεμάτων, αναγομένων εις τον τρόπον εκτιμήσεως των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων κατά κατηγορίας αυτών και την κατάρτισιν υποδειγματικών πρός τούτο μεθόδων,

ε) καθορίζει, δι' ειδικών εις εκάστην περίπτωσιν αποφάσεων, την καταλογιστέαν δαπάνην εκτιμήσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

Αι αποφάσεις αύται αποτελούν τίτλους εκτελέσεως, δια την, κατά τας διατάξεις του κώδικος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, είσπραξιν της δαπάνης, εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής ταύτης,

στ) ασκεί την πειθαρχικήν εξουσίαν επι των Ορκωτών Εκτιμητών, κατά τα εν άρθρω 13 οριζόμενα,

ζ) αποφασίζει την διαγραφήν εκ του Σώματος
παντός Ορκωτού Εκτιμητού, κατά τας διατάξεις του άρθρου 13,

η) προβαίνει εις τας αναγκαίας ενεργείας δια την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Σ.Ο.Ε. προσλαμβάνον και το απαιτούμενον βοηθητικόν προσωπικόν, καθορίζον δε και τα των αποδοχών του,

θ) συνάπτει δάνεια κατά το άρθρον 15 παρ. 7 του Ν. 820/78, υπογράφον δια του Προέδρου αυτού το δανειστικόν συμβόλαιον,

ι) προσλαμβάνει ένα ή πλείονας ειδικούς συμβούλους, οσάκις ως εκ της φύσεως του υπο εκτίμησιν αντικειμένου απαιτούνται ιδιαίτεραι επιστημονικαί ή τεχνικαί κ.λπ. γνώσεις. Εις την περίπτωσιν ταύτην, ο ειδικός σύμβουλος συμπράττει μετά του οριζομένου τακτικού εκτιμητού, η δέ σχετική γνώμη του καταχωρίζεται εις την έκθεσιν εκτιμήσεως, προσυπογραφομένην υπ' αυτού. Η αμοιβή του ειδικού συμβούλου, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Ε.Σ., κατά το άρθρον 11 του παρόντος

("4).Οι παρ.1 και 4,καταργήθηκαν με την παρ.2 άρθρου 2 Ν.2515/1997 (Α 154) με την οποία ορίζεται ότι:" Η θητεία του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. λήγει με τη δημοσίευση αυτού του νόμου".

 

 

 

¶ρθρο 5
Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον


1. Δια την εύρυθμον και επιτυχή λειτουργίαν του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, συγκροτείται Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον, αναφερόμενον εν τοις επομένοις δια των αρχικών Γ.Σ., αποτελούμενον:

α) εκ του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τούτου κωλυομένου του νομίμου Αναπληρωτού του,

β) εξ ενός (1) αντιπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,

γ) εξ ενός (1) αντιπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος,

δ) εξ ενός (1) κοινού αντιπροσώπου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,

ε) εξ ενός (1) αντιπροσώπου της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, στ) εξ ενός (1) κοινού αντιπροσώπου των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,

ζ) εξ ενός (1) αντιπροσώπου της Κτηματικής Ενώσεως Ελλήνων.

Του Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. Τα μέλη του Γ.Σ. μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών, υποδεικνυόμενα υπο των οικείων Οργανώσεων, διορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Προκειμένου περί των κοινών αντιπροσώπων των περ. γ' και ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εν διαφωνία των οικείων Οργανώσεων περί υποδείξεως κοινού αντιπροσώπου, ούτος ορίζεται υπο των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Η θητεία των μελών του Γ.Σ. είναι τετραετής, εις περίπτωσιν δε κενώσεως, εξ οιουδήποτε λόγου, θέσεως τινός των μελών του Γ.Σ., η θητεία του εις αντικατάστασιν τούτου διοριζομένου διαρκεί επι τον υπολειπόμενον χρόνον μέχρι της συμπληρώσεως της τετραετίας.
3. Εις τας συνεδριάσεις του Γ.Σ., μετέχει, άνευ δικαιώματος ψήφου, ο Πρόεδρος ή ο υπ' αυτού υποδεικνυόμενος Αντιπρόεδρος ή μέλος του Ε.Σ.
4. Εις άπαντας τους ανωτέρω, μετέχοντας των συνεδριάσεων του Γ.Σ., καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως, καθοριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.
5. Το Γ.Σ. συγκαλείται υπο του Προέδρου αυτού, μετά πρότασιν του Προέδρου του Ε.Σ., και γνωμοδοτεί επι γενικής φύσεως θεμάτων, αφορώντων την λειτουργίαν του Σώματος των Ορκωτών Εκτιμητών.

 

 

 

¶ρθρο 6
Σύνθεσις και λειτουργία του Σ.Ο.Ε.


α) Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) από τελείται από τους Ορκωτούς Εκτημητές, τους Βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές Α' Τάξης και τους Βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές. Οι δύο πρώτες κατηγορίες Ορκωτών Εκτιμητών διενεργούν τις κατά το άρθρο 1 αναφερόμενες εκτιμήσεις. Μετά του Βοηθού Ορκωτού Εκτιμητού Α' Τάξεως συμπράττει απαραιτήτως και ένας Ορκωτός Εκτιμητής.
β) Ο αριθμός των Ορκωτών Εκτιμητών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξεως ορίζεται σε 30. Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες.

3. Το Σ.Ο.Ε. συνέρχεται και συζητεί επι θεμάτων αφορώντων την άσκησιν του έργου του. Τούτο εκλέγει τον κατά το άρθρον 4 του παρόντος μετέχοντα εις το Ε.Σ. εκπρόσωπον του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 

 

 

¶ρθρο 7
Προσόντα Ορκωτών Εκτιμητών.


1. Οι διοριζόμενοι εις θέσιν Ορκωτού Εκτιμητού δέον να έχουν:

α) την Ελληνικήν ιθαγένειαν και να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν ή να έχουν νομίμως απαλλαγή ταύτης. Αλλογενής, αποκτήσας την ελληνικήν ιθαγένειαν, δεν δύναται να διορισθή Ορκωτός Εκτιμητής προ της συμπληρώσεως πενταετίας, αφ' ης εκτήσατο ταύτην και

β) το προσήκον ήθος και ανεπίληπτον δημόσιον και ιδιωτικόν βίον.

2. Ινα διορισθή τις Ορκωτός Εκτιμητής, δέον να κέκτηται:

α) πτυχίον του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή άλλης ισοτίμου Πολυτεχνικής Σχολής ή Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου ή Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή άλλης ισοτίμου πρός τας ανωτέρω Ανωτάτης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής,

β. Δωδεκαετής εμπειρία σχετική με το έργο του Εκτιμητού ή ισόχρονος προϋπηρεσία στο Δημόσιο και
γ. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας των Χωρών Μελών της ΕΟΚ.

3. Δεν διορίζεται εις θέσιν Ορκωτού Εκτιμητού:

α) ο μη εγγεγραμμένος εις τα οικεία μητρώα αρρένων ή των δημοτών,

β) ο ανυπότακτος ή καταδικασθείς επι λιποταξία,

γ) ο λόγω αμετακλήτου καταδίκης αποστερηθείς των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, ετι και αν η εκτέλεσις της ποινής ανεστάλη, ή παρήλθεν ο χρόνος της αποστερήσεως,

δ) ο καταδικασθείς επι οιωδήποτε αδικήματι εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας επι χρόνον τουλάχιστον τριών μηνών η καταδικασθείς εις οιανδήποτε ποινήν επι κλοπή, υπεξαιρέσει εν γένει, απάτη, εκβιάσει, πλαστογραφία, απιστία εν γένει, δωροδοκία, καταπιέσει, παραβάσει καθήκοντος, εγκλήματι κατά των ηθών ή συκοφαντική δυσφημίσει, ως και επι παραβάσει της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και λαθρεμπορίας, ασχέτως αν παρεσχέθη αναστολή εκτελέσεως της ποινής ή επηκολούθησεν παραγραφή ή αμνηστία ή χάρις μετ' άρσεως των συνεπειών,

ε) ο καταδικασθείς επι αδικήματι μαρτυρούντι έκδηλον ακαταλληλότητα δια την άσκησιν του έργου του Ορκωτού Εκτιμητού,

στ) ο δυνάμει τελεσιδίκου βουλεύματος διατελών ετι εν παραπομπή επι κακουργήματι ή επι τινι των υπο στοιχείον (δ) αναφερομένων πλημμελημάτων,

ζ) ο υπο απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν τελών,

η) ο εκπεσών εξ οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής θέσεως ή θέσεως παρ' οιωδήποτε οργανισμώ, ιδρύματι ή νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου, συνεπεία καταδίκης κατά τον ποινικόν νόμον ή άλλον ειδικόν νόμον, ως και ο απολυθεις εκ τοιαύτης θέσεως δια λόγους πειθαρχικούς.

4. α) Για το διορισμό βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξεως, που ενεργείται κατά το άρθρο 9 του παρόντος απαιτούνται τα ίδια προσόντα,
πλην εκείνου που αναφέρεται στο εδάφιο β της παραγράφου 2 το οποίο περιορίζεται σε τετραετή εμπειρία ή προϋπηρεσία στο Δημόσιο.
β) Οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α' τάξης μετά εξαετή ευδόκιμη υπηρεσία προάγονται μετά από φάση του Εποπτικού Συμβουλίου σε Ορκωτούς Εκτιμητές.
γ) Οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α' ταξης έχουν ως αποδοχές το 80% των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών με την ίδια προϋπηρεσία στο Σ.Ο.Ε.

 

 

 

¶ρθρο 8
Ασυμβίβαστον.


1. Το  λειτούργημα του Ορκωτού Εκτιμητού είναι ασυμβίβαστον προς την άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλματος και προς οιανδήποτε έμμισθον ή  άμισθον υπηρεσίαν  εις  το  Δημόσιον  ή εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως και προς την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των προσώπων τούτων.
2.  Το λειτούργημα του Ορκωτού Εκτιμητή δεν είναι ασυμβίβαστο.

α) Με  την  διδασκαλία  σε  ΑΕΙ,  Ιδρύματα  Ερευνών  και  Ινστιτούτα Ερευνών. 
β) Με την κατοχή δημοτικών εκλογίμων αξιωμάτων και με τη βουλευτική ιδιότητα.  Εάν όμως εκλεγεί Δήμαρχος ή βουλευτής,  κατά  την  διάρκεια της  θητείας  του,  αναστέλλεται  η  άσκηση των καθηκόντων του Ορκωτού Εκτιμητή. 

γ) Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και των  κοινωφελών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

δ) Τα ασυμβίβαστα και οι εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές Α' Τάξης.

 

 

 

¶ρθρο 9
Διαδικασία διορισμού.

   
1.  Η πλήρωσις των  θέσεων  των  Ορκωτών  Εκτιμητών  ενεργείται  δια διορισμού, άνευ διαγωνισμού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα:

α)  Το  Ε.Σ.   επι  τη  βάσει  σχετικού  ερωτήματος του Υπουργού των Οικονομικών, προσκαλεί τους κεκτημένους τα απαιτούμενα  προσόντα, όπως υποβάλλουν   αιτήσεις  προς  διορισμόν,  εις  τας  δια  του  ερωτήματος οριζομένας ως πληρωτέας θέσεις. Η πρόσκλησις του Ε.Σ. δημοσιεύεται, δια δυο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών, τριάκοντα τουλάχιστον  ημέρας  προ της υπ' αυτού συζητήσεως του θέματος.
β)  Το  Ε.Σ.,  ελέγχει  τα  προσόντα,  τυπικά  και  ουσιαστικά,  των υποβαλόντων αιτήσεις, αποφαίνεται δε ητιολογημένως περί των  εκ  τούτων  διοριστέων  εις  τας υπο πλήρωσιν θέσεις, λαμβάνον υπ' οψιν το ήθος, το ανεπίληπτον  του  δημοσίου  και  ιδιωτικού  βίου,   την   επιστημονικήν   επάρκειαν,  την  εμπειρίαν  των  κρινομένων,  ως και την κατάστασιν της υγείας αυτών, ώστε να εξασφαλίζηται η επιτυχής εκπλήρωσις της αποστολής του Ορκωτού Εκτιμητού.   
γ).   Προκειμένου  να  πληρωθούν  θέσεις Ορκωτών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξης καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στη σχετική πρόσκληση οι απαιτούμενες εκάστοτε ειδικότητες.

2.  Οι Ορκωτοί Εκτιμηταί διορίζονται δια Π. Διατάγματος, τη προτάσει του Υπουργού των  Οικονομικών.   Το  περί  του  διορισμού  Π. Διάταγμα δημοσιεύεται, εν περιλήψει, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά δε την δημοσίευσιν κοινοποιείται, το βραδύτερον εντός τριάκοντα ημερών απο ταύτης,  εις τον διοριζόμενον, επι αποδείξει. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, το Π. Διάταγμα θεωρείται κοινοποιηθέν την τριακοστήν ημέραν απο της δημοσιεύσεως.

3. Η μη προσέλευσις πρός ανάληψιν καθηκόντων, εντος τριάκοντα ημερών απο της κατά την παράγραφον  2  κοινοποιήσεως  του  περί  διορισμού  Π. Διατάγματος, συνεπάγεται ανάκλησιν τούτου.

 

 

 

¶ρθρο 10

Κατοχύρωσις και καθήκοντα των Ορκωτών Εκτιμητών

 

Οι  Ορκωτοί  Εκτιμηταί  δεν  είναι  δημόσιοι  υπάλληλοι, αλλ' ασκούν δημόσιον λειτούργημα.  Κατά την άσκησιν των  καθηκόντων  των  απολαύουν ανεξαρτησίας,  αποκλειομένης  οιασδήποτε  παρεμβάσεως εις ταύτα.  Ούτοι υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθειαν  επι  πραγμάτων  ή  πληροφοριών,  των οποίων λαμβάνουν γνώσιν κατά την άσκησιν των καθηκόντων των.

 

 

¶ρθρο 11

Δαπάνη εκτιμήσεως. Λογαριασμός Ορκωτών Εκτιμητών.

 

1.

α)  η  δαπάνη  εκτίμησης  καθορίζεται  ως  ποσοστό  της  αξίας   που      προσδιορίζεται με την έκθεση εκτίμησης, ως εξής. 

1)  Για  αξία  αντικειμένου  μέχρι  δέκα  εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών σε ποσοστό 5%, μη  δυνάμενο  να  είναι  κατώτερο  των  δραχμών 90.000.

2)  Για  αξία  αντικειμένου μέχρι τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα δέκα  εκατομμύρια  (10.000.000)  ποσόν,  σε ποσοστό 3 %.

3) Για  αξία  αντικειμένου  μέχρι εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ποσόν,  σε ποσοστό 2 %.  

4)   Για   αξία   αντικειμένου   μέχρι  εκατόν  είκοσι  εκατομμύρια (120.000.000)  δραχμών  και  για  το  υπέρ   τα   εξήντα   εκατομμύρια (60.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,5 %. 

5)  Για  αξία  αντικειμένου  μέχρι  διακόσια  σαράντα  εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών και για το υπέρ  τα  εκατόν  είκοσι  εκατομμύρια (120.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,25%.  

6) Για αξία αντικειμένου μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμών  και για το υπέρ τα διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,0%.

7) Για αξία αντικειμένου μέχρι ένα  δισεκατομμύριο  (1.000.000.000) δραχμών  και για το υπέρ τα πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ποσό, σε ποσοστό 0,90%.  

8) Για αξία αντικειμένου μέχρι δύο  δισεκατομμύρια  (2.000.000.000) δραχμών  και  για  το υπέρ το ένα δισεκατομμύριο (10.000.000) ποσό, σε ποσοστό 0,80%.  

9) Για αξία αντικειμένου μέχρι πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) ποσό, σε ποσοστό 0,75%.

10) Για αξία άνω των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000)  δραχμών ο συντελεστής σταθεροποιείται στο 0,70%. 

β)  Προκειμένου  περί  εκτιμήσεως  μη  εισηγμένων  στο Χρηματιστήριο μετοχών ή λοιπών τίτλων κινητών αξιών Ανωνύμων Εταιρειών ή συμμετοχών σε  Εταιρείες,  ή συνεταιρισμούς τα ανωτέρω ποσοστά ως και το κατώτερο όριο δαπάνης προσαυξάνεται κατα 40 %.

γ) Με απόφαση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  του  Σ.Ο.Ε.   δύναται  σε ειδικές  περιπτώσεις  μεγάλης  αξίας  να  παρέχεται  έκπτωση  έως 20%, λαμβανομένης υπόψη της απασχολήσεως του Σ.Ο.Ε. και των  λοιπών  εξόδων (μετακινήσεις, ειδικοί σύμβουλοι κ.λπ.). 

δ)  Σε  περιπτώσεις  επανεκτιμήσεων εντός 18 μηνών των ιδίων ακριβώς αντικειμένων η δαπάνη εκτίμησης υπολογίζεται βάσει της νέας αξίας και στη  συνέχεια αφαιρείται η προηγουμένως καταβληθείσα δαπάνη εκτίμησης. Σε  καμμία  περίπτωση  η  δαπάνη  επανεκτίμησης  δεν μπορεί να είναι      κατώτερη των 50.000 δρχ.

2.   Η  καθοριζομένη  δια  την  διενέργειαν  της  εκτιμήσεως δαπάνη, κατατίθεται, υπο του εις την  καταβολήν  αυτής  υποχρέου,  εις  ειδικόν     λογαριασμόν  παρά  τη  Τραπέζη της Ελλάδος, υπο τον τίτλον "Λογαριασμός Ορκωτών Εκτιμητών", μη υποκειμένη επ' ονόματι  του  Σ.Ο.Ε.  εις  φόρον, τέλη  χαρτοσήμου  ή  εις οιανδήποτε κράτησιν. Η δαπάνη αύτη κατατίθεται προ της κατ' άρθρον 3 παραδόσεως της εκθέσεως εκτιμήσεως,  εν  πάση  δε περιπτώσει  εντός  είκοσιν ημερών απο της κατά το αυτό άρθρον αποστολής της.

3.    Καθυστερούμεναι   οφειλαί   εκ   διενεργηθεισών    εκτιμήσεων, εισπράττονται  κατά  τας διατάξεις του Κώδικος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

4. Τα έσοδα του λογαριασμού "Ορκωτών Εκτιμητών", διατίθενται δια την κάλυψιν  των  απαιτουμένων  δαπανών  διοικήσεως  και  λειτουργίας  του Σώματος.

Η  διάθεσις  των  εσόδων  και  η  διαχείρισις του λογαριασμού τούτου γίνεται δι' αποφάσεων του Ε.Σ. Ειδικώτερον, τα έσοδα ταύτα  διατίθενται  δια  την  καταβολήν  των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών, ως και αμοιβών των κατ' άρθρον 4 ειδικών συμβούλων, δια την κάλυψιν των εξόδων  πρώτης εγκαταστάσεως και εν συνεχεία λειτουργίας του Σ.Ο.Ε. (γραφεία, ενοίκια, μισθοί  βοηθητικού  προσωπικού  κ.λπ.)  και  δια  πάσαν  άλλην  δαπάνην αναγκαίαν, κατά την εκτίμησιν του Ε.Σ. δια την εύρυθμον λειτουργίαν του Σώματος.

Το Ε.Σ.  υποχρεούται, εντός του πρώτου  διμήνου  εκάστου  έτους,  να υποβάλλη εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, λογοδοσίαν των πεπραγμένων,  ως  και  έκθεσιν  διαχειρίσεως,  αφορώσας το προηγούμενον έτος.

 

 

 

 

¶ρθρο 12

Σύναψις δανείων.

 

Πρός  αντιμετώπισιν  των  δια  την  λειτουργίαν  του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών απαιτουμένων δαπανών, το Ε.Σ. δύναται να συνάπτη δάνεια  παρά Τραπεζών  ή του Δημοσίου, παρέχον ως εγγύησιν τα έσοδα του "Λογαριασμού Ορκωτών Εκτιμητών".

 

 

 

¶ρθρο 13

Διαγραφή και  ευθύνη Ορκωτού Εκτιμητού.

 

1.   Ο  Ορκωτός  Εκτιμητής διαγράφεται απο το Σώμα δι' αποφάσεως του Ε.Σ.:

α) δια λόγους υγείας, κωλύοντας την άσκησιν των  καθηκόντων  του,  διαπιστουμένους  υπο  τριμελούς  εξ  ιατρών  επιτροπής,  οριζομένης δι' αποφάσεως του Ε.Σ. 

β) αμα τη συμπληρώσει του 70ού  έτους  της  ηλικίας του,

γ)εαν υπέβαλε παραίτησιν, δ) εαν κατεδικάσθη αμετακλήτως εις ποινήν συνεπαγομένην  αυτοδικαίως αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων ή εαν, δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως, κατεγνώσθη εις αυτόν  αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων ή αν συντρέξη περίπτωσις ασυμβιβάστου κατά το άρθρον 8 του παρόντος.

2. Ο  Ορκωτός  Εκτιμητής,  διαγραφόμενος  του Σώματος δια τινα των ανωτέρω λόγων, εξαιρέσει των υπο στοιχεία α και β,  δεν  δικαιούται  να αναλάβη  οιανδήποτε  εξηρτημένην ιδιωτικήν εργασίαν, άνευ εγκρίσεως του Ε.Σ., προ της παρελεύσεως διετίας απο της διαγραφής του.

Η κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης  συναπτομένη  σχέσις  εργασίας είναι απολύτως άκυρος.

3.   Η διαγραφή του Ορκωτού Εκτιμητού εκ του Σώματος, κοινοποιουμένη εις τούτον, δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
4.  Η υπο του Ορκωτού Εκτιμητού πλημμελής άσκησις  ή  αδικαιολόγητος άρνησις   ασκήσεως   του  έργου  του,  η  ανάρμοστος  κοινωνική  τούτου συμπεριφορά και πάσα παράβασις διατάξεως του παρόντος Π.   Διατάγματος, ως  και  των  αποφάσεων  του  Ε.Σ., αποτελεί πειθαρχικόν αδίκημα, δι' ο ούτος παραπέμπεται πρός  κρίσιν  ενώπιον  του  κατά  το  άρθρον  4  του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου.

Την πειθαρχικήν δίωκιν ασκεί ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Το Εποπτικόν Συμβούλιον, εκτιμών τα πραγματικά περιστατικά, δύναται, αναλόγως  της  βαρύτητος  του  παραπτώματος, να καταγνώση εις βάρος του παραβάτου Ορκωτού  Εκτιμητού  τας  ακολούθους  πειθαρχικάς  ποινάς: 

α) επίπληξιν, 

β)  πρόστιμον  εως  δρχ.   πεντήκοντα χιλιάδων (50.000),

γ) προσωρινήν αποστέρησιν του δικαιώματος ασκήσεως του λειτουργήματος  του Ορκωτού  Εκτιμητού εως τριών μηνών, συνεπαγομένης της ποινής ταύτης και την  αποστέρησιν  της  λήψεως  αποδοχών  δια  το  αντίστοιχον  χρονικόν διάστημα και

δ) οριστικήν παύσιν.

 

¶ρθρο 14

Έναρξης Ισχύος.

 

Η  ισχύς  του  παρόντος  Προεδρικού  Διατάγματος  άρχεται  από   της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 


 

Νόμος 820 / 1978

 

¶ρθρο 15

Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

 

1. Συνιστάται ειδικόν Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, σκοπός του οποίου είναι η, δια των μελών αύτου, εκτίμησις της αγοραίας αξίας των ακολούθων περιουσιακών στοιχείων, εφύ όσον ταύτα αποτελούν αντικείμενον φορολογίας :

α) των ακινήτων, ως και των εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων.

β) των μη εισηγμένων εις το Χρηματιστήριον μετοχών ή λοιπών τίτλων κινητών αξιών Ανωνύμων Εταιρειών ή συμμετοχών εις εταιρείας ή συνεταιρισμούς και

γ) λοιπών κινητών μεγάλης αξίας, ως και έργων τέχνης ή συλλογών αντικειμένων αξίας κλπ..

2. Οι ορκωτοί εκτιμηταί επιλαμβάνονταιτουέργουτωνκατόπιν αιτήσεωςτουειςφόρονυποχρέου ή της αρμοδίας Οικονομικής Αρχής ή κατόπιν προδικαστικής αποφάσεως δικαστηρίου. Τόπόρισματουελέγχου των εκτιμητών, επέχει θέσιν εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης.

Οσάκις το εις φόρον υπόχρεον πρόσωπον ζητήση την δι' Ορκωτού Εκτιμητού εκτίμησιν των αντικειμένων της φορολογίας και αποδεχόμενον εν όλω το πόρισμα τούτον, περιλάβη εις την υποβληθησομένην εις την αρμοδίαν Οικονομικήν Αρχήν δήλωσίν του την καθορισθείσαν υπό του Εκτιμητού αξίαν, επισυνάπτων εις την δήλωσιν και την σχετικήν έκθεσιν εκτιμήσεως, απαλλάσσεται του λόγω τυχόν ανακριβείας της δηλώσεως προσθέτου φόρου, του επιμεριστικώς αναλο- γούντος εις τα εκτιμηθέντα στοιχεία, ως και παντός προστίμου ή άλλης τινός κυρώσεως λόγω της ανακριβείας ταύτης".

"Αι υπό του προηγουμένου εδαφίου προβλεπόμεναι απαλλαγαί παρέχονται και εις ήν περίπτωσιν το εις φόρον μεταβιβάσεων ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας υπόχρεων πρόσωπον, εντός οκτώ (8) ημερών από της υποβολής της αρχικής του δηλώσεως, προκαλέση εκτίμησιν του ακινήτου υπό του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και εγχειρίση εντός της αυτής προθεσμίας, συμπληρωματικήν δήλωσιν, εις την οποίαν να περιλάβη την υπό του Σώματος προσδιορισθείσαν αξίαν καταβάλλον άμα και την διαφοράν του φόρου, άνευ επιβολής αυτώ προσθέτου φόρου λόγω εκπροθέσμου.

Ωσαύτως, εις την περίπτωσιν αυτήν, παρέχεται και η υπό της διατάξεως της περιπτ. β' της παραγράφου 2 του Π.Δ. 279/1979 "περί του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών" προβλεπομένη απαλλαγή του ημίσεος της δαπάνης εκτιμήσεως".

3. Κατά την διενέργειαν της εκτιμήσεωςτου αντικειμένου της φορολογίας ο ορκωτός εκτιμητής λαμβάνει υπ' όψιν τουτας ειδικάς δι' εκάστην περίπτωσιν διατάξεις φορολογικής νομοθεσιας, αι οποίαι προβλέπουν τα του τρόπου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας του υπό εκτίμησιν αντικειμένου συμβάλλει εις την διαμόρφωσιν της αγοραίας αξίας αυτού δικαιούμενος ,ιδία προκειμένου περί της εκτιμήσεως των μη εισηγμένωνεις το Χρηματιστήριον μετοχών των ανωνύμων εταιρειών να λαμβάνη γνώσιν και ελέγχη οιονδήποτε βιβλίον λογαριασμόν καιστοιχείον της Εταιρείας, κρινόμενον χρήσιμον δια την κατάρτισιν του πορίσματός του.

Πας όστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παρακωλύει το έργον των ορκωτών εκτιμητών ή προκειμένου ιδία περί εκτιμήσεως μη εισηγμένων εις το Χρηματιστήριονμετοχώναρνείταιείτεωςμέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας είτε ως Διευθυντής ή υπάλληλος αυτής ναθέση εις την διάθεσιν των ορκωτών εκτιμητών τα βιβλία και λοιπά εν γένει στοιχεία της ανωνύμου εταιρείας ή αρνείται να παράσχη τάς αιτουμέναςπληροφορίας,είτεπαρεμβάλλει δυσχέρειας εις την άσκησιν του έργου της εκτιμήσεως, τιμωρείται δια προστίμου μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων(500.000) δραχ. Το πρόστιμον επιβάλλεται δι' αποφάσεως του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, καθ' ης επιτρέπεται προσφυγή και ενδικα μέσα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Το ποσόν του προστίμου εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και εισάγεται εις τον Προυπολογισμόν του Κράτους, ως δημόσιον έσοδον.

4. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ορίζονται τα της συγκροτήσεως, συνθέσεως, διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως και η εμπειρία την οποίαν πρέπει να διαθέτουν οι διοριζόμενοι ως εκτιμηταί του Σώματος, τα του διορισμού και απολύσεως αυτών, τα του ασυμβιβάστου προς την ιδιότητα του Ορκωτού Εκτιμητού, τα των υποχρεώσεων και ευθυνών τας οποίας υπέχουν εν τη ασκήσει των καθηκόντων των, ως και τα των έπι- βαλλομένων κυρώσεων επί παραβάσει των υποχρεώσεων τούτων.

Οι Ορκωτοί Εκτιμηταί, προ της αναλήψεως των καθηκόντων των, δίδουν τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου. Δια αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου, ορίζονται τα των αποδοχών των ορκωτών εκτιμητών. Ο Ορκωτός Εκτιμητής, διαγραφόμενος του Σώματος, εξαιρέσει της, δια λόγους υγείας και συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας διαγραφής του, δεν δύναται, επί διετίαν, από της κοινοποιήσεως της περί διαγραφής του αποφάσεως, να αναλάβη οιανδήποτε εξηρτημένην ιδιωτικήν εργασίαν, άνευ εγκρίσεως του, κατά την παράγραφον 8 του παρόντος άρθρου, Εποπτικού Συμβουλίου.

Η, κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης συναπτομένη σχέσις εργασίας είναι απολύτως άκυρος. Κατά της αποφάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου, διύ ης επιβάλλεται εις τον Ορκωτόν Εκτιμητήν οιαδήποτε πειθαρχική ποινή, δύναται να ασκηθή υπύ αυτού έφεσις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός μηνός από της κοινοποιήσεως εις τούτον της αποφάσεως.

5. Αι καταβαλλόμεναι "υπό των υποχρέων δαπάναι εκτιμήσεως" κατα- τίθενται εις ειδικόν λογαριασμόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος υπό τον τίτλον "Λογαριασμός Ορκωτών Εκτιμητών" μη υποκείμεναι επ' ονόματι του Σώματος ΟρκωτώνΕκτιμητών (ΣΟΕ) εις φόρο, τέλη χαρτοσήμου ή εις οιανδήποτε κράτησιν.

Αι "αποδοχαί των ορκωτών εκτιμητών" υποβάλλονται εις τας υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επιβαλλομένας φορολογικάς υποχρεώσεις.

6. Η είσπραξις της δαπάνης εκτιμήσεως" εις περίπτωσιν μη καταβολής αυτής υπό του υποχρέου, ενεργείται αναγκαστικώς κατά τας διατάξεις του Κώδικος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ως τίτλος εκτελεστός χρησιμεύει ή διαπιστούσα την οφειλήν απόφασις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος των Ορκωτών Εκτιμητών.

7. Προςαντιμετώπισιντων κατά την εφαρμογήν του παρόντος Π.Δ. απαιτουμένων δαπανών δύναται:

α) κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του ΣΟΕ να επιχορηγήται ο παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος Λογαριασμός Ορκωτών Εκτιμητών υπό του Δημοσίου δι' αναλόγου ποσού μη δυναμένου να υπερβή "το ποσόν των 25.000.000 δραχμών δι' έκαστον έτος".

Η επιχορήγησις αύτη εγκρίνεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών οικο νομικών και Δικαιοσύνης, εγγραφομένης υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον σχετικής πιστώσεως εις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών να αποτελεί έσοδον του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικού Λογαριασμού Ορκωτών Εκτιμητών και

β) το εποπτικόν Συμβούλιον του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών να συνάπτη δάνειον παρά Τραπέζης ή του Δημοσίου, παρέχον εγγύησιν τα έσοδα του Λογαριασμού Ορκωτών Εκτιμητών.

8. Το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών διοικείται και ελέγχεται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του επομένου εδαφίου, υπό επταμελούς Εποπτικού Συμβουλίου, διοριζομένου διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και Διοικητής του Σώματος, απασχολούμενος, προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων του, πλήρως και μονίμως, έχει δε τας δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ανατιθεμένας αυτώ αρμοδιότητας, ως και όσας ήθελε τω εκχωρήσει το Εποπτικόν Συμβούλιον διά γενικής ή ειδικής αυτού αποφάσεως. Συνιστάται επταμελές Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον, έργον του οποίου είναι ή γιωμοδότησις επί γενικής φύσεως θεμάτων, αφορώντων την λειτουργίαν του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Τα μέλη του Συμβουλίου τούτου διορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

9. Η εποπτεία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ασκείται υπό των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

10. Δια αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εμπορίου καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Δια αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται τα έξοδα παραστάσεως την μετεχόντων των συνεδριάσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Δια αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα εις τον καθορισμόν των αποδοχών του βοηθητικού προσωπικού του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, εις την εκκαθάρισιν των αμοιβών του Εποπτικού Συμβουλίου, των εξόδων παραστάσεως των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών και του βοηθητικού προσωπικού του Σώματος, εις την εν γένει διαχείρισιν των εξόδων και δαπανών αυτού, ως και εις την πραγματοποίησιν των, υπό του παρόντος άρθρου οριζομένων σκοπών, εφ' όσον δεν προβλέπεται ειδική ρύθμισις τούτων.

11. Διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, δύναται να ανατίθεται εις το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών η εκτίμησις και περιουσιακών στοιχείων, μη αποτελούντων αντικείμενον φορολογίας, προσδιοριζομένων και των προσώπων, αιτήσει των οποίων προκαλείται αύτη".

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm