24 | 08 | 2019

Αθήνα 13/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1039555/10579/Β0012
ΠΟΛ. 1065

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού «Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004
 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού «Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004 έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16