26 | 08 | 2019

Αθήνα 12/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1037710
ΠΟΛ. 1062

 

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα.
 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 

1. Για τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αυτών ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), ως εξής:

  • Μέχρι 25 Οκτωβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1

  • Μέχρι 29 Οκτωβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2

  • Μέχρι 2 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3

  • Μέχρι 6 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4

  • Μέχρι 10 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5

  • Μέχρι 14 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6

  • Μέχρι 18 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7

  • Μέχρι 22 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8

  • Μέχρι 26 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9

  • Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2005 νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

2. Στις ανωτέρω ημερομηνίες είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, για τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και για νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση ή διέκοψαν τις εργασίες τους και γι΄ αυτό υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, μέχρι 31.12.2004.
3. Οι Ανώνυμες Εταιρείες, που υποχρεούνται σε μηχανογραφική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και εξ΄ αυτού του λόγου είναι πιστοποιημένες στο TAXISNET, θα υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 (Έντυπο Ε9) ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
4. Στην περίπτωση που η φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε5, Φ01010, Φ01011) υποβάλλεται χειρόγραφα, θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.
5. Όσον αφορά την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων χειρόγραφα ισχύουν όσα αναφέρονται στις
1104276/333/ΠΟΛ. 1150/0013/28-12-2004 και 1016387/52/ΠΟΛ. 1023/0013/14-2-2005 Α.Υ.Ο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16