17 | 07 | 2019

Αθήνα 08/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1024903/1296/258/B0014
ΠΟΛ. 1045

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006».
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη ...

κλπ.

 

Αποφασίζουμε.

 

1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014 ΠΟΛ. 1135/15.12.04 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων του άρθρου 1 της παρούσας απαλλάσσονται:

α) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και
β) την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές μισθώσεις που πραγματοποιούν. Ειδικά στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988.

Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ, ετησίως.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κλπ.) βάσει ειδικής συμφωνίας, ή αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και υπολογίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ με συντελεστή 8%, εφόσον πρόκειται για μεταφορά προσώπων και 18%, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες διαφήμισης. Ο κατά τα ανωτέρω οφειλόμενος φόρος αποδίδεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΑΥΟ 1003644/194/27/ΠΟΛ.1019/4.2.2003»

2) Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2005, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16