Open menu
04 | 07 | 2020

Αθήνα 22/05/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1173

ΘΕΜΑ: Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α14).

 

Άρθρο 1.
Διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης απαιτήσεων.


Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ. 1123/2018, για την βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεών της από την Φορολογική Διοίκηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως βεβαιούσα εν ευρεία εννοία αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, διαβιβάζει στην αρμόδια σύμφωνα με το επόμενο άρθρο Δ.Ο.Υ, τα κατ΄ άρθρο 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, ΦΕΚ 90 Α) και άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύουν, δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση, ήτοι τον νόμιμο τίτλο είσπραξης (σχετική απόφαση/πράξη καταλογισμού ή επιβολής προστίμου) μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης.
Ο χρηματικός κατάλογος και η τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, φέρουν την σφραγίδα και τις υπογραφές του υπαλλήλου, του αρμοδίου προϊσταμένου του τμήματος και του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής που τα συντάσσουν.
Το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου περιέχει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον αριθμό/πρωτόκολλο και τον τίτλο της υπηρεσίας ή της αρχής που συντάσσει τον νόμιμο τίτλο είσπραξης.
2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, τον Α.Φ.Μ και τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, κατ΄ ελάχιστο, το επώνυμο το όνομα, το όνομα πατέρα, την ημερομηνία γέννησής του και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής του. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο και η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμη, προσδιορίζεται η χώρα υπηκοότητάς του.
3. Σε περίπτωση οφειλέτη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τον Α.Φ.Μ και κατ΄ ελάχιστο την επωνυμία και τη διεύθυνση την έδρας του.
4. Εφόσον σύμφωνα με τον νόμιμο τίτλο είσπραξης, υπάρχουν συνυπόχρεα πρόσωπα, τα δεδομένα των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση, προσδιορίζονται και για αυτά τα πρόσωπα, καθώς επίσης και το τυχόν ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους.
5. Το είδος, το ποσό και τον κωδικό αριθμό εσόδου καθώς και τον αριθμό των δόσεων της βεβαίωσης.
6. Την ημερομηνία παραγραφής.

 

 

 

Άρθρο 2.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων.


Για τις περιπτώσεις νόμιμων τίτλων είσπραξης που αφορούν σε απαιτήσεις, έναντι οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, εφόσον:

α) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι στην Ελλάδα, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
β) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι άγνωστη ή είναι στην αλλοδαπή, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
 

 

 

Άρθρο 3.
Διαδικασία Έκπτωσης


Η διαδικασία έκπτωσης εσόδων προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του Π.Δ. 16/1989 -ΦΕΚ 6Α΄, (Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπου ρητά ορίζεται ότι η έκπτωση των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί γίνεται με ατομικά φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) τα οποία εκδίδονται σε τέσσερα αντίτυπα. Τα ατομικά φύλλα έκπτωσης εκδίδονται από τις Αρχές που έχουν εκδώσει τον τίτλο είσπραξης, εν προκειμένω από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τον οποίο βεβαιώθηκε το σχετικό ποσό και η επιστροφή διενεργείται με τις διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί παραγραφής των άρθρων 136-138 του Ν. 4270/2014 , όπως ισχύουν.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 3943/2011 οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 2012 εγκύκλιο και αφορούν σε μείωση των προστίμων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm