23 | 08 | 2019

Αθήνα 21/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2047

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48) αναφορικά με τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 64 του Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).
Με την παρ.1 του άρθρου 65 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ) με την οποία καθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο.

Με τη διάταξη αυτή τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Με την παρ. 2 του άρθρου 65 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

Με τη διάταξη αυτή ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%)
Με την παρ.3 του άρθρου 65 του νόμου αυτού ορίζεται ότι οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16