22 | 01 | 2020

Αθήνα 22/01/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας.

 

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. Ε.2005/11-01-2019 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1-2-2019 σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L9/11-01-2019).
Η αναφερόμενη συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1907 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2018 για τη σύναψή της δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 330/27.12.2018).
Λόγω του μεγάλου μεγέθους της συμφωνίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας κοινοποιούμε το κεφάλαιο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής ενώ το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: http ://eur-lex.europa.eu.

Α. Επί της συνολικής οικονομικής εταιρικής συμφωνίας μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

Εδαφική εφαρμογή (άρθρο 1.3)

Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται τα εδάφη εφαρμογής της συμφωνίας για τα δυο μέρη. Σε ότι αφορά στην ΕΕ και ειδικά για τις διατάξεις που αφορούν την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε εμπορεύματα καθώς και τα άρθρα 2.9 και 2.10 ορίζεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία εφαρμόζεται στις εκτάσεις του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ που δεν καλύπτονται από την παρ.1 στοιχείο α) και στις εκτάσεις εκείνες που προβλέπονται στα Παραρτήματα 3-Ε (Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, σελ. 687) και 3-ΣΤ (Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, σελ. 688).

Κατάταξη των εμπορευμάτων (άρθρο 2.6)

Η κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών είναι σύμφωνη με το εναρμονισμένο σύστημα.
Μείωση και/ή κατάργηση δασμών επί των εισαγωγών (άρθρο 2.8)
Κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς σε εμπορεύματα καταγωγής του άλλου μέρους σύμφωνα με το Παράρτημα 2-Α (σελ.173-615).
Αν ένα μέρος μειώσει τον εφαρμοστέο δασμολογικό συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους, αυτός ο δασμολογικός συντελεστής ισχύει για εμπόρευμα καταγωγής του άλλου μέρους εφόσον και για όσο διάστημα είναι χαμηλότερος από τον δασμολογικό συντελεστή επί του ίδιου εμπορεύματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2-Α.
Επίσης, στο Παράρτημα 2 - Α εμπεριέχονται τόσο το Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 175-233) όσο και το Δασμολόγιο της Ιαπωνίας (σελ. 278-615).
Επισημαίνεται ότι η μεταχείριση των εμπορευμάτων τα οποία κατατάσσονται στις δασμολογικές κλάσεις που φέρουν την ένδειξη «S» στη στήλη «Σημείωση» του δασμολογικού πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παράρτημα 2-Α μέρος 2 τμήμα Β και στον δασμολογικό πίνακα της Ιαπωνίας στο Παράρτημα 2-Α μέρος 3 τμήμα Δ υπόκειται σε επανεξέταση από τα μέρη κατά το πέμπτο έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης συμφωνίας ή το έτος που θα συμφωνήσουν τα μέρη, όποιο από τα δύο προηγείται (παρ. 3 άρθρο 2.8)
Όταν ένα μέρος χορηγεί προς τρίτη χώρα μεγαλύτερη ή ταχύτερη δασμολογική μείωση, υψηλότερες ποσοστώσεις ή άλλη ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτήν που προβλέπεται στην κοινοποιούμενη συμφωνία, με βάση διεθνή συμφωνία για εμπορεύματα, που καλύπτεται από την παρ. 3 του άρθρου αυτού και έχουν επίδραση στο ισοζύγιο στην αγορά αυτών των εμπορευμάτων στην ΕΕ ή την Ιαπωνία, τα μέρη, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι το άλλο μέρος λαμβάνει τουλάχιστον την ίδια προτίμηση, δρομολογούν επανεξέταση εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και την εν λόγω τρίτη χώρα με στόχο την ολοκλήρωσή της εντός έξι μηνών από την ίδια ημερομηνία.

Εμπορεύματα που επανεισάγονται μετά από επισκευή και τροποποίηση (άρθρο 2.9)

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κανένα από τα μέρη δεν επιβάλλει τελωνειακό δασμό σε εμπόρευμα ανεξάρτητα από την καταγωγή του, το οποίο επανεισάγεται στο τελωνειακό έδαφός του αφού έχει εξαχθεί προσωρινά από το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους με σκοπό την επισκευή ή τροποποίησή του, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω επισκευή ή τροποποίηση θα μπορούσε να γίνει στο τελωνειακό έδαφος του προηγούμενου μέρους υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω εμπόρευμα επανεισάγεται στο τελωνειακό έδαφος του εν λόγω προηγούμενου μέρους εντός της περιόδου που ορίζεται στις νομοθετικές και κανονιστικές του διατάξεις.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για εμπόρευμα στο τελωνειακό έδαφος ενός μέρους υπό τελωνειακό έλεγχο χωρίς καταβολή δασμών και φόρων εισαγωγής το οποίο εξάγεται για επισκευή ή τροποποίηση και δεν επανεισάγεται στο τελωνειακό έδαφος υπό τελωνειακό έλεγχο χωρίς καταβολή δασμών και φόρων εισαγωγής.

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων (άρθρο 2.10)

Τα μέρη εγκρίνουν αδασμολόγητη προσωρινή εισδοχή στο τελωνειακό τους έδαφος για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της κοινοποιούμενης συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εμπορεύματα δεν υφίστανται αλλαγή, εκτός της φυσικής απαξίωσης λόγω χρήσης τους και ότι εξάγονται εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει το κάθε μέρος.

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι κανόνες καταγωγής και οι διαδικασίες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης συμφωνίας περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3 (σελ. 21-32). Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα προϊόν να θεωρείται καταγωγής ΕΕ ή Ιαπωνίας και άρα να μπορεί να επωφεληθεί προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης συμφωνίας.

 

Τμήμα Α

Απαιτήσεις για καταγόμενα προϊόντα (άρθρο 3.2)

Για την εφαρμογή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης από ένα μέρος σε καταγόμενο εμπόρευμα του άλλου μέρους, τα ακόλουθα προϊόντα εφόσον ικανοποιούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής θεωρούνται καταγόμενα στο άλλο μέρος:

α) τα προϊόντα εξ ολοκλήρου λαμβανόμενα ή παραγόμενα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.3 του κεφαλαίου (Εξ ολοκλήρου λαμβανόμενα προϊόντα)
β) τα προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από καταγόμενα υλικά στο εν λόγω μέρος ή
γ) τα προϊόντα που παράγονται με τη χρήση μη καταγόμενων υλικών, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του Παραρτήματος 3-Β (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, σελ. 639-674).

Επισημαίνεται ότι, αν ένα προϊόν έχει λάβει χαρακτήρα καταγόμενου, τα μη καταγόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος δεν θεωρούνται μη καταγόμενα, όταν το προϊόν ενσωματώνεται ως υλικό σε άλλο προϊόν.

Σώρευση (Συγκέντρωση) (άρθρο 3.5)

Το προϊόν που πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καταγόμενου σε ένα από τα μέρη θεωρείται καταγόμενο στο άλλο μέρος, όταν χρησιμοποιείται ως υλικό για την παραγωγή άλλου προϊόντος στο άλλο μέρος.
Η παραγωγή που πραγματοποιείται σε ένα μέρος επί μη καταγόμενου υλικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο στο άλλο μέρος (παρ. 2 άρθρο 3.5.)
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η παραγωγή που πραγματοποιείται στο άλλο μέρος δεν εκτείνεται πέραν της μιας ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 (ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) παρ. 1 στοιχεία α) έως ιζ).
Για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης καταγωγής για προϊόν που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο εξαγωγέας λαμβάνει από τον προμηθευτή του στοιχεία, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 3-Γ (Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3.5, σελ. 679).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν για μία αποστολή ή για πολλαπλές αποστολές που αφορούν το ίδιο υλικό το οποίο παρέχεται εντός της χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που παρασχέθηκαν τα στοιχεία.

Όρια ανοχής (άρθρο 3.6)

Οι διατάξεις για τα όρια ανοχής ορίζουν ότι αν ένα μη καταγόμενο υλικό, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 3-Β (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, σελ. 639-674), το προϊόν θεωρείται καταγόμενο σε ένα μέρος με την προϋπόθεση ότι:

α) για προϊόν που κατατάσσεται στα κεφάλαια 1 έως 49 ή στα κεφάλαια 64 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλικών δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου ή της τιμής F.O.B. του προϊόντος
β) για προϊόν που κατατάσσεται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, ισχύουν τα όρια ανοχής που ορίζονται στις σημειώσεις 6 έως 8 του παραρτήματος 3-Α (Εισαγωγικές σημειώσεις για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, σελ. 634-638).

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται:

α) αν η αξία των μη καταγόμενων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος υπερβαίνει τα ποσοστά των μέγιστων τιμών μη καταγόμενων υλικών που ορίζονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος 3-Β (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, σελ. 639-674) και
β) για προϊόντα που λαμβάνονται εξ ολοκλήρου σε ένα μέρος σύμφωνα με το άρθρο 3.3 (Εξ ολοκλήρου λαμβανόμενα προϊόντα).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ωστόσο εφαρμόζονται αν από το παράρτημα 3-Β (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, σελ. 639-674) απαιτείται τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος να είναι εξ ολοκλήρου λαμβανόμενα.

Τμήμα Β

Αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση (άρθρο 3.16)

Το μέρος εισαγωγής χορηγεί, κατά την εισαγωγή, προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόν καταγωγής του άλλου μέρους ύστερα από αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης του εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής.
Η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται:

α) είτε σε βεβαίωση καταγωγής ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, που συντάσσει ο εξαγωγέας
β) είτε σε γνώση του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

Η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και τα ανωτέρω α) ή β) δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του μέρους εισαγωγής. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει στοιχεία που να εξηγούν ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής, στον βαθμό που ο εισαγωγέας μπορεί να τα προσκομίσει και ως μέρος της τελωνειακής διασάφησης της εισαγωγής ή συνοδευτικά με αυτήν.
Ο εισαγωγέας, που υποβάλλει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει βεβαίωσης της καταγωγής, τηρεί τη βεβαίωση καταγωγής και παρέχει αντίγραφό της στην τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής εφόσον του ζητηθεί.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.20 (Μικρές αποστολές και εξαιρέσεις).

Βεβαίωση καταγωγής (άρθρο 3.17)

Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να συνταχτεί από τον εξαγωγέα ενός προϊόντος βάσει στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χαρακτήρα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος ως καταγόμενων. Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της βεβαίωσης καταγωγής και των παρεχόμενων στοιχείων.
Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να συνταχτεί με τη χρήση μιας εκ των γλωσσικών εκδόσεων που περιέχονται στο παράρτημα 3-Δ [Κείμενο της βεβαίωσης (δήλωσης) καταγωγής, σελ. 680-686] στο τιμολόγιο ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν επαρκώς αναλυτικά για την ταυτοποίησή του. Το μέρος εισαγωγής δεν απαιτεί από τον εισαγωγέα την υποβολή μετάφρασης της βεβαίωσης καταγωγής.
Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δεν απορρίπτει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης λόγω σφαλμάτων ή ανακολουθιών ήσσονος σημασίας στη βεβαίωση καταγωγής ή με μόνο λόγο την έκδοση του τιμολογίου σε τρίτη χώρα.
Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση καταγωγής έχει ισχύ 12 μηνών από την ημερομηνία σύνταξής της και μπορεί να ισχύει:

α) για μία αποστολή ενός ή περισσότερων προϊόντων ή
β) για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων εντός οποιασδήποτε χρονικής περιόδου ορίζεται στη βεβαίωση καταγωγής και δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Αν, ύστερα από αίτημα του εισαγωγέα, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 2 στοιχείο α) του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία υπάγονται στο τμήμα XV ή XΧI του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, μπορεί να υποβάλλεται μία και μόνη βεβαίωση καταγωγής για τα προϊόντα αυτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής.

Επιπλέον:

Για την ΕΕ

Η βεβαίωση καταγωγής στην ΕΕ συντάσσεται από εξαγωγέα σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (UCC-IA) προβλέπεται ότι οι διατάξεις για τη χρήση του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και σε άλλη προτιμησιακή συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτη χώρα, όταν στο κείμενο της συμφωνίας προβλέπεται ότι η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας για την πιστοποίηση της καταγωγής από τους κοινοτικούς εξαγωγείς θα εφαρμόζεται το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. Κατά συνέπεια, κατά την εξαγωγή από την ΕΕ στην Ιαπωνία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής αξίας μεγαλύτερης από ΕΥΡΩ 6.000 στη δήλωση καταγωγής θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός REX του εξαγωγέα (υποσημείωση 2 του Παραρτήματος 3-Δ, σελ. 680-686).
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (UCC-IA), είναι δυνατόν και ένας μη εγγεγραμμένος εξαγωγέας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής για προϊόντα αξίας έως ΕΥΡΩ 6.000, ανά αποστολή. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την υποσημείωση 2 του Παραρτήματος 3-Δ της κοινοποιούμενης συμφωνίας, το σημείο της βεβαίωσης καταγωγής που αναφέρεται στον αριθμό αναφοράς παραμένει κενό.

Για την Ιαπωνία

Οι εξαγωγείς στην Ιαπωνία συμπληρώνουν στη βεβαίωση καταγωγής τον ιαπωνικό αριθμό μητρώου επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που δεν έχουν λάβει τον αριθμό αυτό, σύμφωνα με την υποσημείωση 2 του Παραρτήματος 3-Δ της κοινοποιούμενης συμφωνίας, το σημείο της βεβαίωσης καταγωγής που αναφέρεται στον αριθμό αναφοράς παραμένει κενό.

Γνώση του εισαγωγέα (άρθρο 3.18)

Η γνώση του εισαγωγέα ότι ένα προϊόν είναι καταγόμενο στο μέρος εξαγωγής βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής.

Απαιτήσεις τήρησης αρχείων (άρθρο 3.19)

Ο εισαγωγέας που υποβάλλει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης για προϊόν που εισάγεται στο μέρος εισαγωγής τηρεί για τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία εισαγωγής του προϊόντος:

α) είτε τη βεβαίωση καταγωγής που συνέταξε ο εξαγωγέας, αν η αίτηση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής
β) είτε όλα τα αρχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόκτησης χαρακτήρα καταγόμενου, αν η αίτηση βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα.

Ο εξαγωγέας που συντάσσει τη βεβαίωση καταγωγής τηρεί για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από τη σύνταξη της εν λόγω βεβαίωσης καταγωγής, αντίγραφο της βεβαίωσης καταγωγής και όλα τα άλλα αρχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόκτησης χαρακτήρα καταγόμενου.
Επισημαίνεται ότι:

α) τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται μπορούν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή
β) τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.20 (Μικρές αποστολές και εξαιρέσεις)

Μικρές αποστολές και εξαιρέσεις (άρθρο 3.20)

Τα προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτες σε ιδιώτες ή που αποτελούν τμήμα προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών επιτρέπονται ως καταγόμενα προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, ότι έχει δηλωθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής και ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια αυτής της δήλωσης.
Με την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή δεν συνιστά μέρος εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έγιναν χωριστά με σκοπό να παρακαμφθεί η απαίτηση υποβολής βεβαίωσης καταγωγής, η συνολική αξία των προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 500 ευρώ, στην περίπτωση μικρών δεμάτων, ή τα 1200 ευρώ στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.

Τα ποσά που εκφράζονται σε άλλο νόμισμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εν λόγω νόμισμα, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Τα ποσά είναι αυτά που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εν λόγω ημέρα, εκτός αν ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικό ποσό έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην Ιαπωνία τα σχετικά ποσά.
β) για την Ιαπωνία, τα 100000 γιεν ή όποιο ποσό ορίσει η Ιαπωνία.

Επίσης κάθε μέρος μπορεί να προβλέψει τη μη εφαρμογή της απαίτησης σχετικά με τη βάση της αίτησης για την εισαγωγή προϊόντος για το οποίο το μέρος εισαγωγής έχει άρει τις απαιτήσεις.

Επαλήθευση (άρθρο 3.21)

Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, για να επαληθεύσει αν ένα προϊόν που εισάγεται σε ένα μέρος είναι καταγόμενο στο άλλο μέρος ή αν ικανοποιούνται οι άλλες απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής, μπορεί να διενεργήσει επαλήθευση βάσει μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τυχαία επιλογή, διατυπώνοντας αίτημα υποβολής στοιχείων από τον εισαγωγέα που υπέβαλε την αίτηση. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να διενεργήσει επαλήθευση είτε κατά τη χρονική στιγμή της τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής, πριν από την απελευθέρωση των προϊόντων, είτε μετά την απελευθέρωση των προϊόντων.
Τα στοιχεία που απαιτούνται καλύπτουν μόνο τα ακόλουθα:

α) τη βεβαίωση καταγωγής, αν η βάση για την αίτηση είναι η βεβαίωση καταγωγής
β) τον αριθμό δασμολογικής κατάταξης του προϊόντος στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος και τα κριτήρια καταγωγής που χρησιμοποιήθηκαν
γ) σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής
δ) συγκεκριμένη περιγραφή της διαδικασίας, αν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής
ε) κατά περίπτωση, περιγραφή των καταγόμενων και μη καταγόμενων υλικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής
στ) αν το κριτήριο καταγωγής ήταν «εξ ολοκλήρου λαμβανόμενο», την εφαρμοστέα κατηγορία (π.χ. συγκομιδή, εξόρυξη, αλίευση και τόπος παραγωγής)
ζ) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται στην αξία, την αξία του προϊόντος και την αξία όλων των μη καταγόμενων ή των καταγόμενων υλικών, κατά περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή, για τον καθορισμό της συμμόρφωσης με την απαίτηση σχετικά με την αξία
η) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται στο βάρος, το βάρος του προϊόντος και το βάρος όλων των συναφών μη καταγόμενων ή των καταγόμενων υλικών, κατά περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊόν, για τον καθορισμό της συμμόρφωσης με την απαίτηση σχετικά με το βάρος
θ) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης, τον κατάλογο όλων των μη καταγόμενων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού δασμολογικής κατάταξης στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος (σε διψήφια, τετραψήφια ή εξαψήφια μορφή, ανάλογα με τα κριτήρια καταγωγής) ή
ι) τα στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με τη διάταξη μη τροποποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 3.10 (Μη τροποποίηση).

Επίσης κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, ο εισαγωγέας μπορεί να προσθέσει κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί σχετικό για τους σκοπούς της επαλήθευσης.
Αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στη βεβαίωση της καταγωγής, ο εισαγωγέας ενημερώνει την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής για τον χρόνο της υποβολής απευθείας από τον εξαγωγέα όλων ή ενός ή περισσότερων των ζητούμενων στοιχείων.
Αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα, αφού προηγουμένως έχουν ζητηθεί τα ανωτέρω α) έως ι) στοιχεία, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση μπορεί να ζητήσει στοιχεία από τον εισαγωγέα, εφόσον κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για την επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής του προϊόντος. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία, εφόσον χρειαστεί.
Αν η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής αποφασίσει να αναστείλει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο οικείο προϊόν, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, παρέχεται στον εισαγωγέα η απελευθέρωση του προϊόντος με την προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων. Τυχόν αναστολή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης λήγει το ταχύτερο δυνατό μετά τη βεβαίωση από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής του χαρακτήρα του οικείου προϊόντος ως καταγόμενου ή την ικανοποίηση των άλλων απαιτήσεων κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής.

Απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης (άρθρο 3.24)

Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης αν:

α) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 3.21 (Επαλήθευση) παράγραφος 1:

i) δεν έχει δοθεί απάντηση ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα

β) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 3.21 (Επαλήθευση) παράγραφος 5:

i) δεν έχει δοθεί απάντηση ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο

γ) εντός 10 μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 3.22 (Διοικητική συνεργασία) παράγραφος 2:

i) δεν έχει δοθεί απάντηση ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο ή

δ) κατόπιν προηγούμενου αιτήματος συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 3.23 (Αμοιβαία συνδρομή για την καταπολέμηση της απάτης) και εντός αμοιβαία συμφωνημένης περιόδου, σχετικά με προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αίτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.16 (Αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση) παράγραφος 1:

i) η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής δεν παρέχει τη συνδρομή ή
ii) τα αποτελέσματα αυτής της συνδρομής είναι ανεπαρκή για να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης ενός προϊόντος για το οποίο ο εισαγωγέας έχει αιτηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όταν ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής, πέραν αυτών που αφορούν τον χαρακτήρα των προϊόντων ως καταγόμενων.
Τέλος αν η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής διαθέτει επαρκή αιτιολόγηση για την απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, σε περιπτώσεις που η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής έχει υποβάλει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3.22 (Διοικητική συνεργασία) παράγραφος 4 στοιχείο β), με την οποία επιβεβαιώνει το καθεστώς καταγωγής των προϊόντων, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής κοινοποιεί στην τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής την πρόθεσή της να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω γνώμης. Μετά την κοινοποίηση και εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης διεξάγονται διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη. Η περίοδος διαβούλευσης μπορεί να παραταθεί κατά περίπτωση κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Η διαβούλευση μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η επιτροπή κανόνων καταγωγής και τελωνειακών θεμάτων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22.3 (Ειδικές επιτροπές) της συμφωνίας.

Μετά το πέρας της περιόδου διαβούλευσης, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης μόνο επί τη βάσει ανεπαρκούς αιτιολόγησης και αφού έχει παραχωρήσει στον εισαγωγέα το δικαίωμα ακρόασης.

Εμπιστευτικότητα (άρθρο 3.25)

Κάθε Μέρος τηρεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των στοιχείων που του υποβάλλει το άλλο μέρος και προστατεύει τα εν λόγω στοιχεία από τυχόν κοινοποίηση.
Στοιχεία που λαμβάνονται από τις αρχές του μέρους εισαγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εν λόγω αρχές μόνο για τους σκοπούς κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής.
Επιχειρηματικά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα που λαμβάνει η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής ή του μέρους εισαγωγής από τον εξαγωγέα, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 3.21 (Επαλήθευση) και 3.22 (Διοικητική συνεργασία), δεν κοινοποιούνται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο κεφάλαιο 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής.
Στοιχεία που λαμβάνει η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δεν χρησιμοποιούνται από το μέρος εισαγωγής σε ποινικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστή, εκτός αν το μέρος εξαγωγής έχει δώσει άδεια χρήσης αυτών των στοιχείων σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του.

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση (άρθρο 3.29)

Οι διατάξεις της κοινοποιούμενης συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται σε προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κεφαλαίου 3 για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής και τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση από το μέρος εξαγωγής προς το μέρος εισαγωγής είτε υπό τελωνειακό έλεγχο στο μέρος εισαγωγής χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 3.16 (Αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση) προς την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, εντός 12 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

Μεταφραστικά σφάλματα

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική έκδοση του κοινοποιούμενου κεφαλαίου 3 κανόνες καταγωγής και διαδικασίες καταγωγής υπάρχουν ορισμένα μεταφραστικά σφάλματα σε σχέση με το αντίστοιχο κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα, όπου αναφέρεται ο όρος «συγκέντρωση» νοείται ως «σώρευση». Επιπρόσθετα, στο Παράρτημα 3-Δ της κοινοποιούμενης συμφωνίας στο σημείο που αναφέρεται «κείμενο της δήλωσης καταγωγής» νοείται ως «κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής».

Επισημαίνεται επίσης ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σε ό,τι αφορά στα θέματα:

α) αίτηση, επαλήθευση και απόρριψη της προτίμησης
β) γνώση του εισαγωγέα
γ) βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων
δ) εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

θα ακολουθήσει η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες βρίσκονται υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας αποσταλούν άμεσα μετά την ολοκλήρωσή τους.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm