20 | 07 | 2019

Αθήνα 23/01/2018
Αρ. πρωτ.: 7732


ΘΕΜΑ:
Ερώτηση 2525/11-01-2018 με θέμα: «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής ( POS ) σε σχολικά κυλικεία.

 

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 5018/16-01-2018 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2525/11-01-2018 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία», κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2010 (Α΄ 240)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β΄ 4309) και ισχύει, τα κυλικεία σχολείων εμπίπτουν στις επιχειρήσεις που βάσει του ΚΑΔ τους, υποχρεούνται να διαθέτουν τερματικό πληρωμής καρτών POS. Οι δε προθεσμίες συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής οι οποίοι προστέθηκαν με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β΄ 4309), ορίζονται με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6030/18-01-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ).

Ο καθορισμός των ανωτέρω ΚΑΔ έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16