10 | 04 | 2020

Αθήνα 20/12/2017
Αρ. πρωτ.: 1189961


ΘΕΜΑ:
Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Ύστερα από την ως άνω Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία απαλείφθηκε η περ. γ΄ της παρ. 7 της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016/29.12.2016 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, η οποία αφορούσε την προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ελέγχων και ερευνών για χρήσεις 2008 και μετά σε περίπτωση φοροδιαφυγής κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013, καθώς και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 1752/18-10-2017 εγκυκλίου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις και πρόσθετες οδηγίες:

1. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στην περ. (α) της παρ. 1 του με αριθ. πρωτ. 1752/18-10-2017 εγκυκλίου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και αφορά στις χρήσεις για τις οποίες διενεργούνται έλεγχοι ή έρευνες, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1466/19-9-2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιείται ως κάτωθι:

Χρήσεις για τις οποίες εκδίδονται πράξεις προσδιορισμού, σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β 1181829 Εξ 2017/5.12.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2011 και μετά

 Άρθ. 84 § 1 Ν. 2238/94 (σε συνδυασμό με αρθ. 72 § 11, εδ. α΄, Ν. 4174/13 ) και άρθ. 36 § 1 του Ν.4174/2013

Κανόνας πενταετούς παραγραφής

2006 και μετά

Άρθ. 84 § 4 Ν. 2238/94 και 68 § 2α΄ του ίδιου νόμου (σε συνδυασμό με αρθ. 72 § 11, εδ. α΄, Ν. 4174/13 )

Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει συμπληρωματικά στοιχεία

2001 και μετά

Άρθ. 84 § 5 Ν. 2238/94 (σε συνδυασμό με αρθ. 72 § 11, εδ. α΄, Ν. 4174/13 )

Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματοςς

2. Με την με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την εγκ. ΠΟΛ. 1192/2017 , έγινε δεκτό ότι, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ΚΦΔ , σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση στις χρήσεις 2012 και 2013 και όχι σε χρήσεις προγενέστερες του έτους 2012.
Συνεπώς κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω, για τις χρήσεις 2008 έως 2010 δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και ερευνών δυνάμει των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 36 του ΚΦΔ , σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθ. 72 και ως εκ τούτου η περ. (β) της παρ. 1 του με αριθ. πρωτ. 1752/18-10-2017 εγγράφου της ΔΙΠΑΕΕ, ισχύει για χρήσεις από 2012 και μετά.
3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών για χρήσεις 2006 και μετά, δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 και της παρ. 4 του άρθ. 84 του Ν.2238/1994 , καθώς και των παρ. 3 του άρθ. 49 και παρ. 2 του άρθ. 57 του Κώδικα Φ.Π.Α , (Ν. 2859/2000), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθ. 72 του Ν.4174/2013 , είναι δυνατή μόνο εφόσον προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1191/2017 και ΠΟΛ.1094/2017 .

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. 1752/18-10-2017 εγκύκλιο της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm