Open menu
04 | 07 | 2020

Αθήνα 15/12/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1205


ΘΕΜΑ: Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 19 Οκτωβρίου και 09 Νοεμβρίου του 2017.

 

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 18 Β΄/97) Απόφαση Υπ. Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν προφορικών και γραπτών αιτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή-ταξιδιώτη απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους - Μέλους της Κοινότητας,
- τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση,
- τα αγαθά να προορίζονται για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του αγοραστή -ταξιδιώτη και από την φυσώ τους και την ποσότητα τους να μην έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα,
- η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του Κράτους - Μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα,
- η συνολική αξία καθενός φορολογικού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθεμένης αξίας να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο ποσού, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (με την αριθ. ΠΟΛ. 1149/03-10-2016 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ το ελάχιστο όριο ποσού ορίζεται σε 50€ (ΑΔΑ: ΩΟΘΉ-Κ5Ρ).

Σύμφωνα με την αρ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, και οι υποχρεώσεις των πωλητών αλλά και των ταξιδιωτών των Τρίτων Χωρών.
Στις περιπτώσεις των λιανικών αυτών πωλήσεων σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών βασικό στοιχείο που επιτρέπει την απαλλαγή από ΦΠΑ είτε άμεσα είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα) είναι η θεώρηση της απόδειξης λιανικής πώλησης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εξόδου. Με την θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. πριν την παρέλευση του τρίτου μήνα από την αγορά καθώς και η πλήρωση, σωρευτικά, όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν προφορικών και γραπτών αιτημάτων φορέων και ταξιδιωτών - επιβατών οι οποίοι ταξίδεψαν αποκλειστικά από την χώρα μας με απευθείας προορισμό τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 19 Οκτωβρίου 2017 και 09 Νοεμβρίου 2017 (από τις 07.00 έως και τις 07.00 της επομένης) και δεν κατέστη δυνατόν να θεωρήσουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης λόγω της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων προκειμένου να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ, εγκρίνουμε την κατ΄ εξαίρεση θεώρηση αυτών των αποδείξεων λιανικής πώλησης αποκλειστικά από τις Ελληνικές προξενικές αρχές.

Γ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

Ως προς την θεώρηση των αποδείξεων:

- ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει στην ελληνική προξενική αρχή, μαζί με το διαβατήριο του και την κάρτα επιβίβασης, τα αγορασθέντα είδη με τις αντίστοιχες αποδείξεις των αγορασθέντων ειδών προκειμένου να ελεγχθούν τα πραγματικά περιστατικά δηλαδή ότι όντως ταξίδευε από την χώρα μας με απευθείας πτήση για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αφορούν τα προϊόντα που είχε μαζί του. Εάν οι αγορές αφορούν και μέλη της οικογένειας δεν είναι απαραίτητο να παρουσιασθούν αυτοπροσώπως, ωστόσο θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα διαβατήρια και οι κάρτες επιβίβασης.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να ελεγχθεί ο χαρακτήρας της αγοράς και ειδικότερα θα πρέπει οι αγορές να αφορούν προσωπικά είδη και να μην έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
Εφόσον ελεχθούν οι προϋποθέσεις αυτές, οι πρωτότυπες αποδείξεις θα θεωρηθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ελληνικών προξενικών αρχών και θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες.
Ως προς την επιστροφή του ΦΠΑ:

- Οι πρωτότυπες σφραγισμένες αποδείξεις θα αποστέλλονται, με ευθύνη του ταξιδιώτη στην διεύθυνση της επιχείρησης που υποχρεούται να επιστρέψει τον ΦΠΑ, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών.

Στις θεωρημένες αποδείξεις θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα γραμμένα τα στοιχεία της τράπεζας (επωνυμία, κατάστημα), το νούμερο και το IBAN του λογαριασμού αλλά και τα στοιχεία του ταξιδιώτη προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι αποδείξεις που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες, ή που αφορούν ταξίδι κατά το οποίο η μεταφορά του ταξιδιώτη στην τρίτη χώρα δεν έγινε με απ΄ ευθείας έξοδο του από την χώρα μας ή έγινε σε χρόνο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην παρούσα, δεν θα θεωρούνται από τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Δ. Τέλος επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά επιβάτες που ταξίδεψαν από την Ελλάδα με απ΄ ευθείας πτήση προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 19 Οκτωβρίου 2017 και 09 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και τις 07.00πμ της επομένης. Η αριθ πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ συνεχίζει να ισχύει κανονικά και η υπογραφή των εν λόγω αποδείξεων από τις προξενικές αρχές ισχύει μόνο για αυτές τις ημερομηνίες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm