07 | 04 | 2020

Αθήνα 01/08/2017
Αρ. πρωτ.: 2128/83966


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες λειτουργούν για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ήτοι ποικιλιών υποκειμένου αμπέλου και εμβολιοληψίας, που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών σύμφωνα με την αριθμ. 396943/9.9.1992 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Β΄ 684), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 290779/13.3.1997 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄193), ή στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας νοούνται ως:

1. «Μητρική φυτεία αμπέλου»: αμπελώνες άρριζων μοσχευμάτων εμβολιάσιμων και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχευμάτων.
2. «Φυτωριακή επιχείρηση μητρικής φυτείας αμπέλου»: Η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχει μητρική φυτεία αμπέλου και εμπορεύεται το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό.
3. «Ποικιλία αντιφυλλοξηρικού υποκειμένου αμπέλου»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου και παρέχει το υπόγειο μέρος του φυτού.
4. «Ποικιλία εμβολιοληψίας αμπέλου»: Η ποικιλία σταφιδοποιΐας, η οινοποιήσιμη και η επιτραπέζια ποικιλία αμπέλου, οι οποίες καλλιεργούνται για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμα του φυτού.
5. «Ποικιλία σταφιδοποιΐας»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή ξηρής σταφίδας.
6. «Οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή οίνων.
7. «Επιτραπέζια ποικιλία αμπέλου»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή σταφυλιών τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση.

 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου


Η φυτωριακή επιχείρηση μητρικής φυτείας αμπέλου πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Nα απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριό­τητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντί­στοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107).
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
β) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια αμπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις.
γ) Να διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα μοσχεύματα εμβολιάσιμα και ριζο-βολίας ή εμβολιομοσχεύματα).

δ) Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, να μην υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου.

 

Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου


1. Για την έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρμόδιο TAA, αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

α) Η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
β) Η έδρα της επιχείρησης.
γ) Οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνο), που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
δ) Τα αγροτεμάχια, ιδιόκτητα ή μη (θέση, περιγραφή, κ.λπ.) που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
ε) Οι ποικιλίες των υποκειμένων και εμβολίων που θα φυτευτούν, καθώς και η αντίστοιχη έκταση ανά ποικιλία.
στ) Το ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου υπεύθυνου επιστήμονα και, όπου προβλέπεται, του εκπαιδευμένου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού.
ζ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

2. Η αναγγελία της παραγράφου 1 συνοδεύεται από:

α) Αντίγραφο πληρωμής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985 (Α΄164).
β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι κατά περίπτωση του άρθρου 3 προϋποθέσεις, ήτοι:

αα) Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) ή τίτλο σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, προσκομίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώματος, με επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιμα εκπαιδευμένου με τον υπεύθυνο επιστήμονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών από τον φορέα εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του φορέα του κράτους μέλους της Ε.Ε. που το χορήγησε συνοδευόμενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.
ββ) Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης, με αποδεικτικό καταχώρισης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι­σης (ΕΦΚΑ) ή όπου δεν υπάρχει αυτή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του υπεύθυνου επιστήμονα. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 4152/2013, όπως ισχύει, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑ) ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόμενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή taxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
γγ) Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή για νομικά πρόσωπα το Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή τη βεβαίωση εγγραφής/ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του ν.4384/2016 (Α΄78), καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
δδ) Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.).
εε) Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύμφωνα με την περίπτ. β΄ του άρθρου 3.
στστ) Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, δεν υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου.

3. Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο στην επιχείρηση και εφόσον:

α) διαπιστώσει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, εισηγείται στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών ειδών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την καταχώριση της επιχείρησης στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1564/1985, στο εξής Μητρώο. Η ως άνω Διεύθυνση, εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή της επιχείρησης στο ανωτέρω Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση της έγκρισης προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και χορηγεί σε αυ­τήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νομίμως.
Η ισχύς της Βεβαίωσης του ανωτέρω εδαφίου είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής της. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
β) διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητεί εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τη συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε συμμορφωθεί εντός του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 3, η επιχείρηση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, λειτουργεί ελεύθερα.
Το ΤΑΑ, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, διενεργεί διοικητικό έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει:

α) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ακολουθεί τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 3.
Η ισχύς της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει μια ημέρα μετά το πέρας των τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
β) ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητείται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο η συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί εντός του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης, ή κληρονομιάς της επιχεί­ρησης, εφόσον αλλάζει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6.
6. Σε περίπτωση αλλαγής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κατά τη λειτουργία της φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου


Οι φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικής φυτείας αμπέλου, οφείλουν να:

α) Τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β΄ 1517), όπως κάθε φορά ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1564/1985 και όσον αφορά τις μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της αριθμ. 1011/21054/18-02-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 486).
β) Χρησιμοποιούν για την φύτευση της μητρικής φυτείας αρχικό ή βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ποικιλιών αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων και εμβολιοληψίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης και περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. 3534/96217/7-9-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1995), όπως κάθε φορά ισχύουν.
γ) Ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο TAA για κάθε μεταβολή της φυτευθείσας έκτασης (ποικιλίες/έκταση).
δ) Τοποθετούν σήμανση στη μητρική φυτεία με ετικέτες στις οποίες αναγράφεται η ποικιλία του υποκειμένου και του εμβολίου.
ε) Αναρτούν σε εμφανές μέρος της έδρας της επιχείρησης, τη χορηγούμενη Βεβαίωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4, για την προστασία των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των διενεργούμενων ελέγχων.
στ) Συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα στατιστικά δελτία που τους χορηγούνται από το κατά τόπο αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ΤΑΑ, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 4, όπως στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση.
ζ) Τηρούν αρχείο προμήθειας του αρχικού ή βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τη φύτευση των μητρικών φυτειών στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία απόκτησης του υλικού, η χώρα προέλευσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης που δίνεται από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού του ΥΠΑΑΤ, για την προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη φύτευση των μητρικών φυτειών αμπέλου.
η) Τηρούν βιβλίο παραγωγής και διάθεσης του πολλαπλασιαστικού υλικού της μητρικής φυτείας, κατά περίοδο, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του αγο­ραστή και η ιδιότητά του, η ποσότητα του διατιθέμενου πολλαπλασιαστικού υλικού κατά ποικιλία και κατηγορία μοσχευμάτων (άρριζα μοσχεύματα εμβολιάσιμα και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχεύματα).
θ) Υποβάλουν στο αρμόδιο ΤΑΑ έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους τις δηλώσεις παραγωγής του προς πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου, τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και τα στοιχεία φύτευσης για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
ι) Εκδίδουν τιμολόγια πώλησης ή λαμβάνουν τιμολόγιο αγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας στο οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του φυτωριούχου, ταχυδρομική διεύθυνση του φυτωρίου, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, ο αριθμός των μοσχευμάτων κατά είδος και ποικιλία.
ια) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, μέσω του κατά τόπο αρμόδιου ΤΑΑ, για κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της επιχείρησης εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευσή της.
ιβ) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός (3) μηνών από την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή του.

 

 

Άρθρο 6
Εγγραφή στο Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


1. Οι φυτωριακές επιχειρήσεις των μητρικών φυτειών αμπέλου, καταχωρίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού τουΥΠΑΑΤ στο Μητρώο, το οποίο τηρείται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την ως άνω Διεύθυνση, στο οποίο καταχωρίζονται:

α) Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (κωδικός αριθμός που χορηγείται από την υπηρεσία),
β) Η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
γ) Η έδρα της επιχείρησης,
δ) Το είδος της επιχείρησης, ήτοι υποκειμένων ή εμβολιοληψίας,
ε) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης,
στ) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης,
ζ) Η ιδιόκτητη ή μη έκταση (θέση, περιγραφή, στρέμματα κ.λπ.), που έχει σχέση με την επιχείρηση
η) Οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ. με πλήρη περιγραφή.

2. Για οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής κατάστασης των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της, γνωστοποιεί τις σχετικές αλλαγές στο κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ για την ενημέρωση του Μητρώου από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, χωρίς την υποχρέωση της πληρωμής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985 και χωρίς αλλαγή του αριθμού μητρώου της επιχείρησης.

 

 

Άρθρο 7
Επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου


Η επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης, γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, πριν από το πέρας της πενταετίας, στο αρμόδιο ΤΑΑ. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της έκδοσης της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων ή της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή λειτουργεί νομίμως. Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης δεν αλλάζει και η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων κατά τον επανέλεγχο, ισχύει για πέντε (5) έτη και αρχίζει μια ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

 

 

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας ή οι αιτήσεις επανεξέτασης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου, οι οποίες υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων της αριθμ. 3967/41140/ 2-4-2012 απόφασης και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας.

 

 

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 3967/41140/2-4-2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1080).
2. Κάθε παραπομπή στην απόφαση της παρ. 1 νοείται ως παραπομπή στην παρούσα απόφαση.

 

 

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm