27 | 05 | 2020

Αθήνα 31/07/2017
Αρ. πρωτ.: 2078/80743


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

 

Άρθρο 1
Σκοπός- πεδίο εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, καθώς και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3919/2011 (Α΄ 32).

 

 

Άρθρο 2
Τύποι επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


1. Οι τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται ή εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του Ν. 1564/1985 (Α΄ 164), καθορίζονται ως εξής:

α) «Σποροπαραγωγική επιχείρηση», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, των ομάδων των περ. α, β, γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ και ε της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, της κατηγορίας τυποποιημένος (STANDARD) σπόρος για τα κηπευτικά είδη, όπως αυτή ορίζεται στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β΄ 705), καθώς και των φυτικών ειδών των ανωτέρω ομάδων με αρωματική και φαρμακευτική χρήση.
Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
β) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, θαμνωδών και δενδρωδών ειδών συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, καθώς και αμπέλου των ομάδων των περ. β και δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985 και των κατηγοριών των περ. β, γ και δ της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και του υλικού CAC-ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών για τα δενδρώδη της παρ. 8 του άρθρου 2 της αριθμ. 240460/5.5.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 622) και STANDARD για το αμπέλι της παρ. Η του άρθρου 2 της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β΄ 1517). Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
γ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, που ανήκει στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985. Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
δ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, προερχόμενο από ιστοκαλλιέργεια όλων των φυτικών ειδών που ανήκουν στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985. Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ε) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α», η οποία εισάγει από τρίτη χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, τυποποιεί (συσκευασία, υποσυσκευασία, ανασυσκευασία) και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα, σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 και του υλικού CAC-ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών για τα δενδρώδη και STANDARD για το αμπέλι.
στ) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β», η οποία εισάγει από τρίτη χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985.

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 6, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4.
 

 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας επιχειρήσε­ων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

 

Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 προκειμένου να λειτουργούν νομίμως, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η σποροπαραγωγική επιχείρηση πρέπει να:

αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄ 235), όπως ισχύει, ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107).
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρω εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα, η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, ήτοι εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού, με μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογο με την ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερμοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων κηπευτικών, όπου χρειάζονται.
γγ) Διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με θαλάμους ελέγχου βλαστικότητας, υγρασιόμετρα ακριβείας, καθώς και βοηθητικό τεχνικό εξοπλισμό. Εφόσον η επιχείρηση ασχολείται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή κονδύλων πατάτας για φύτευση, δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου.
δδ) Διαθέτει θάλαμο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεμάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγενέστερων γενεών, εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1564/1985.

β) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α πρέπει να:

αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη - μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλή­ρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
ββ) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης απολυμασμένων υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομίγματα), όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.1565/1985 (Α΄ 164) δεν απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση του υποστρώματος.
γγ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που να είναι ανάλογες με τις ομάδες πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό παράγει.

γ) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β πρέπει να:

αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη - μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρω εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
ββ) Εγκαθίσταται σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης απολυμασμένων υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομίγματα), όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.1565/1985, δεν απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση του υποστρώματος.
γγ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που να είναι ανάλογες με τις ομάδες πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό παράγει.

δ) Η φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ πρέπει να:

αα) Διαθέτει Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας, με ικανοποιητικό βαθμό μόνωσης από τους άλλους χώρους της επιχείρησης. Πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

1. Παρασκευαστήριο,

2. Βοηθητικούς χώρους,

3. Ψυκτικό θάλαμο ή ψυγείο,

4. Θάλαμο ανάπτυξης καλλιεργειών και

5. Ασηπτικό χώρο κοπής ιστών και καλλιεργειών.

Ο εξοπλισμός του υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας,

2. Συσκευή αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και δοχείων καλλιέργειας,

3. Πεχάμετρο,

4. Στερεοσκόπιο,

5. Ζυγό και

6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισμού νερού.

ββ) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ εξειδικευμένο επί εξάμηνο τουλάχιστον σε Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή με μετεκπαίδευση στο αντικείμενο.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
γγ) Εγκαθίσταται σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης απολυμασμένων υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομίγματα), όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1565/1985 δεν απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση του υποστρώματος.
δδ) Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που να είναι ανάλογες με τις ομάδες πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό παράγει.

ε) Η επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, πρέπει να:

αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεω­πόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη - μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογες με τις δραστηριότητες της.
γγ) Διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας των σπόρων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρείται κάθε επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εκτός σπόρων σποράς, για το οποίο δεν απαιτείται έλεγχος της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας αυτού.

στ) Η επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β, πρέπει να:

αα) Απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεω­πόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.
Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας υποπερίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
ββ) Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατάλληλες και ανάλογες με τις δραστηριότητές της.

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


1. Για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑ), αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, συνοδευόμενη από:

α) Αντίγραφο πληρωμής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985.

β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ήτοι:

αα) Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) ή τίτλο σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, προσκομίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώματος, με επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, τότε απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιμα εκπαιδευμένου με τον υπεύθυνο επιστήμονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από τον φορέα εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του φορέα του κράτους μέλους της Ε.Ε. που το χορήγησε, συνοδευόμενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.
ββ) Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης, με αποδει­κτικό καταχώρισης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή όπου δεν υπάρχει αυτή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του υπεύθυνου επιστήμονα. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαρα­γράφου Ε. 10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει στο κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ, ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόμενο από αποδεικτικό ανάρτησης του στην ηλεκτρονική εφαρμογή taxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
γγ) Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή για νομικά πρόσωπα το Γενικό Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή τη βεβαίωση εγγραφής/ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεται­ρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
δδ) Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.).
εε) Αποδεικτικά απόκτησης ή μίσθωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού.
στστ) Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους ή/και εδαφικών υποστρωμάτων, όπου προβλέπονται στο άρθρο 3.

2. Στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης της παρ. 1, αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ο τύπος της επιχείρησης (σποροπαραγωγική, φυτωριακή τύπου Α ή Β ή Γ, εμπορίας τύπου Α ή Β) και η ειδίκευση της σε φυτικά είδη.
β) Η έδρα της επιχείρησης.
γ) Η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
δ) Οι εγκαταστάσεις, όπως εργαστήρια, αποθήκες, τα υποκαταστήματα της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα), καθώς και τα οικόπεδα, αγροτεμάχια, ιδιόκτητα ή μη (θέση, περιγραφή, κ.λπ.), που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
ε) Το ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου υπεύθυνου επιστήμονα και, όπου προβλέπεται, του εκπαιδευμένου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προσωπικού.
στ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

3. Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ, εάν εντός προθεσμίας τριών(3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 για τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α και τύπου Β και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο αντίστοιχο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 από το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νομίμως.
Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ και με εισήγηση αυτού προς τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του ΥΠΑΑΤ, εάν εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 για τις επιχειρήσεις Σποροπαραγωγική, Φυτωριακή τύπου Γ και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού τύπου Α, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του ΥΠΑΑΤ, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας και η επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νομίμως.
Η ισχύς της Βεβαίωσης των ανωτέρω εδαφίων είναι πέντε (5) χρόνια και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στην παρ. 3, δύνανται να απαγορεύσουν την έναρξη άσκησης παραγωγής και εμπορίας πολλα­πλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 και ζητούν εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τη συμμόρφωση του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε συμμορφωθεί εντός του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στην παρ. 3 δεν απαγορεύσουν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4, η επιχείρηση μετά την παρέλευ­ση τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, λειτουργεί ελεύθερα. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, με εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, κατά περίπτωση, όπως ορίζονται στην παρ. 3, μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου από αυτές, εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 και χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας. Η ισχύς της Βεβαίωσης του δεύτερου εδαφίου είναι πέντε (5) χρόνια και ξεκινάει μια ημέρα μετά το πέρας των τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας. Σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της. Στην περίπτωση που κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, με εισήγηση των ανωτέρω αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ζητείται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο η συμμόρφωση του εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από αυτόν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί εντός του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται εγγράφως για την απαγόρευση συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με την υποβολή νέας αναγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση μεταβίβασης, ή κληρονομιάς της επιχείρησης, εφόσον αλλάζει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7.
Σε περίπτωση αλλαγής του ΑΦΜ της επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουρ­γίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών κατά τη λειτουργία τους


1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας της παρ.1 του άρθρου 2:

α) Τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και Εμπορίας.
β) Αποστέλλουν στο κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ τα στατιστικά δελτία που τους χορηγούνται από αυτό, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από αυτό, όπως στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση κλπ.
γ) Αναρτούν σε εμφανές μέρος της έδρας της επιχείρησης, τη χορηγούμενη βεβαίωση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 4, για την προστασία των καταναλωτών και τη διευκόλυνση των διενεργούμενων ελέγχων.
δ) Διατηρούν, εφόσον παράγουν, προβασικό και βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, αγρούς εξέτασης ποικιλιακής ταυτότητας, σύμφωνα με τα τεχνικά πρωτόκολλα του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΑΑΤ.
ε) Διατηρούν σε καλή κατάσταση τα αποθέματα ασφαλείας και διατηρούν και αποθηκεύουν το πολλαπλασιαστικό υλικό σύμφωνα με τις καθιερωμένες από την επιστήμη και τεχνική προδιαγραφές.
στ) Ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ για οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της επιχείρησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση της. ζ) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός τριών (3) μηνών από την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρηση του.

2. Πέραν των υποχρεώσεων της παρ. 1, οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β και Γ υποχρεούνται να:

α) Σημαίνουν τα δενδρύλλια με ετικέτες, στις οποίες αναγράφονται κωδικοποιημένα το υποκείμενο, το εμβόλιο και η ημερομηνία εμβολιασμού. Ο κωδικός αυτός τίθεται στη διάθεση του κατά τόπο αρμόδιου ΤΑΑ.
β) Ξεριζώνουν τα δενδρύλλια στην κατάλληλη εποχή και με προσοχή, προς αποφυγή δημιουργίας πληγών, καταστρέφουν τα καχεκτικά και άρρωστα φυτά, καθώς και αυτά που έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική για μεταφύτευση και τα συντηρούν κατάλληλα μέχρι την τελική τους διάθεση.
γ) Τηρούν βιβλία προμήθειας, παραγωγής, διάθεσης στα οποία θα αναγράφονται: η ετήσια παραγωγή και διάθεση του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού, το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτικό είδος, ποικιλία, συνδυασμός υποκειμένου-εμβολίου όπου υπάρχει, αριθμός παρτίδας).
δ) Εκδίδουν τιμολόγια πώλησης ή λαμβάνουν τιμολόγιο αγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας στο οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του φυτωριούχου, ταχυδρομική διεύθυνση του φυτωρίου, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, ο αριθμός των δενδρυλλίων κατά είδος και ποικιλία και το υποκείμενο πάνω στο οποίο είναι εμβολιασμένα,
ε) Υποβάλουν στα κατά τόπους αρμόδια ΤΑΑ:

αα) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α: μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους στοιχεία του παραγομένου πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών, το οποίο είναι έτοιμο προς πώληση μαζί με την ποσότητα υλικού παραγωγής των προηγουμένων ετών η οποία δεν διατέθηκε καθώς και την αναμενόμενη παραγωγή του επόμενου έτους. Έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους τις δηλώσεις παραγωγής του προς πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου μαζί με στοιχεία φύτευσης για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
ββ) Οι φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β και Γ: μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους στοιχεία του πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού που διέθεσαν.

 

 
Άρθρο 6
Μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ της παρ. 3 του άρθρου 4 τηρούν το μητρώο λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, στο εξής Μητρώο, ανά τύπο επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 2, στο οποίο καταχωρίζονται:

α) Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (κωδικός αριθμός που χορηγείται από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 4),
β) Ο τύπος της επιχείρησης, η έδρα και η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
γ) Τα εργοστάσια, τα εργαστήρια, οι αποθήκες και τα υποκαταστήματα με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ και τηλέφωνα), και τα οικόπεδα, αγροτεμάχια ιδιόκτητα ή μη (θέση, περιγραφή κ.λπ.) που έχουν σχέση με την επιχείρηση.
δ) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
ε) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα και του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα, σύμφωνα με το άρθρο 3.
στ) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
ζ) Ποινές, ανανεώσεις, διαγραφή από το μητρώο, δια­κοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ σε νέα θέση επαναλαμβάνεται η διαδικασία του άρθρου 4 χωρίς την υποχρέωση της πληρωμής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985.
Για οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής κατάστασης των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η οποία γνωστοποιείται σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5, το Μητρώο ενημερώνε­ται από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 4 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, χωρίς την υποχρέωση της πληρωμής του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985.

 

 

Άρθρο 7
Επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


Η καταχώρηση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 στο Μητρώο διαρκεί πέντε (5) χρόνια. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, υποβάλλει πριν από το πέρας της πενταετίας, αίτηση για την επικαιροποίηση του φακέλου στο κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1564/1985. Στη συνέχεια διενεργείται διοικητικός έλεγχος από το κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑ. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου και της έκδοσης της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων ή της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή λειτουργεί νομίμως.
Στην περίπτωση όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την συνέχιση της άσκησης της σχετικής δραστηριότητας. Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης δεν αλλάζει και η Βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει μια ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.
Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, δεν ανανεώνεται η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας της θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.
 

 

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ, καθώς και οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α και Β, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων της αριθμ. 1153/16620/4.2.2014 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 616), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας.
Οι αναγγελίες έναρξης λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων της αριθμ. 1153/16620/4.2.2014 απόφασης και εκκρεμούν, επέχουν θέση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, ανανέωσης ή αλλαγής αυτών, αντίστοιχα και εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ, καταχωρίζονται στο Μητρώο ως επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α με νέο αριθμό μητρώου. Στις εν λόγω επιχειρήσεις χορηγείται νέα βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η οποία έχει ισχύ έως την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης βεβαίωσης.
Οι άδειες λειτουργίας ή οι βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α, Β και Γ, καθώς και οι άδειες ή οι Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α και Β, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανανεώνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, πριν από τη λήξη τους, για επικαιροποίηση του φακέλου και της εγγραφής στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7, μετά από την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
 

 

Άρθρο 9
Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης το άρθρο 8 και οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 της αριθμ. 1153/16620/4.2.2014 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 616), διατηρούνται σε ισχύ.

 

 

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 1153/16620/4.2.2014 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 616), με την επιφύλαξη του άρθρου 9.
Κάθε παραπομπή στην απόφαση της παρ. 1 νοείται ως παραπομπή στην παρούσα απόφαση.
Όπου στις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως στοιχείο νομιμότητας άσκησης μιας δραστηριότητας η κατοχή άδειας για την παραγωγή και την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εφεξής νοείται ως τέτοιο η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδια­φερόμενου όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, βάσει των διατάξεων της παρούσας.
 

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm