26 | 05 | 2020

Αθήνα 04/03/2016
Αρ. πρωτ.:
 1037500


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2587/22.01.2016 Ερώτηση.

 

Σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 2587/22.01.2016 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ Γιώργος Δημαράς, σας γνωστοποιούμε τα εξής:


I. Ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης γενικά:

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε (C-578/10 έως C-580/10, C-114/11, C-302/12), η φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων δεν έχει εναρμονισθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τα κράτη-μέλη είναι ελευθέρα να ασκούν τη φορολογική τους αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι την ασκούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κριθεί ότι, η διπλή φορολόγηση των αυτοκινήτων οχημάτων, αναφορικά με την επιβολή τέλους ταξινόμησης δεν είναι αντίθετη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (C-365/02).
Τέλος, τα ταξινομημένα στη χώρα μας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο γι αυτά τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/A΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

II. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση επιβατικών αυτοκινήτων κατά τη μεταφορά συνήθους κατοικίας:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/B΄), όπως έχει κυρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1839/89 (ΦΕΚ 90/A΄) και ισχύει, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους (τέλος ταξινόμησης) - με την εξαίρεση τυχόν οφειλόμενου Ειδικού Φόρου Πολυτελείας προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του κεφαλαίου Η΄ της ανωτέρω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ, προβλέπεται η χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών κατά την οριστική εισαγωγή προσωπικών ειδών, που εισάγονται από Έλληνες υπηκόους, με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που αναχώρησαν για να εργαστούν στο εξωτερικό, όπου παραμένουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας, πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 της ανωτέρω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ, στα δικαιούχα αυτά πρόσωπα υπάγονται και οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί υπάλληλοι, μέλη του προσωπικού των ενόπλων Δυνάμεων, Σώματα Ασφαλείας και του Λιμενικού σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο συνεχή χρόνια αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και με τη λήξη αυτής επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά.
Επισημαίνεται ότι οι απαλλαγές από δασμούς και φόρους των προσωπικών ειδών που προβλέπονται από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, όσον αφορά αποκλειστικά τα μεταφορικά μέσα και μόνο, έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/A΄).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm