21 | 08 | 2019

Αθήνα 30/01/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ. 1035

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορολογουμένων, σχετικά με το εάν η απαλλαγή από ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων εκτείνεται και σε προγενέστερο στάδιο της εμπορικής αλυσίδας και συνεπώς δικαιούνται να απαλλάσσονται και οι προμηθευτές των δικαιούχων προσώπων για τις δικές τους αγορές που διενεργούν στα πλαίσια αυτά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.1, στ.αα) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/00, όπως ισχύει), η οποία αποτελεί ενσωμάτωση της διάταξης του άρθρου 151.1.α) της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. η παράδοση και εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1268/11 , τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα απαλλάσσονται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 ορίζονται ως δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές, καθώς και οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι, και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αρχών. Στο άρθρο 2 ορίζονται ως απαλλασσόμενες πράξεις οι εξής:

α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
β) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προϋπόθεση για να εκδώσει ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, βάσει της ΠΟΛ.1268/11, είναι να κατέχει και να επισυνάψει σε αυτό αντίτυπο της αίτησης του δικαιούχου προσώπου, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ, το οποίο αποτελεί το δικαιολογητικό απαλλαγής, αναγράφοντας την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει AYO ΠΟΛ.1268/2011».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η απαλλαγή δεν μπορεί να χορηγείται σε πρόσωπα άλλα από τα δικαιούχα που ορίζονται ρητώς στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/11 και αναφέρονται ανωτέρω και χορηγείται μόνο με την προσκόμιση θεωρημένου αντίτυπου της αίτησης από δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο. Προκύπτει δηλαδή σαφώς ότι η απαλλαγή δεν μπορεί να εκτείνεται σε προηγούμενο στάδιο της εμπορικής αλυσίδας παρά μόνο προς τους δικαιούχους. Κατά συνέπεια η μη επιβολή ΦΠΑ σε φορολογικό στοιχείο για παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας επισυνάπτοντας απλή φωτοτυπία του αντίτυπου της αίτησης ή τιμολογώντας πρόσωπο άλλο από τα δικαιούχα είναι μη νόμιμη. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο που εξέδωσε φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό στοιχείο με ΦΠΑ και να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16