23 | 08 | 2019

Αθήνα 03/02/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1041


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 416/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθμ. 416/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) , που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Με την παραπάνω Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α΄) έκρινε, ομόφωνα, ότι:
Οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 15 παρ.1 του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου [π.δ. της 28-7-1931 (ΦΕΚΑ΄ 239)].
Η αιτιολογία στην οποία βασίστηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση συνίσταται στο ότι από το τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια του άρθρου 20 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, εξαιρούνται μόνον οι συμβάσεις δωρεών εν ζωή ή αιτία θανάτου και γονικής παροχής, όχι όμως και οι συμβάσεις χρησιδανείου, οι οποίες δεν κατονομάζονται στην εξαίρεση, δοθέντος ότι η σύμβαση δωρεάς και η σύμβαση χρησιδανείου δεν ταυτίζονται εννοιολογικά, παρότι έχουν ως κοινό στοιχείο τη μη καταβολή ανταλλάγματος, πρόκειται όμως περί διαφορετικών μορφών συμβάσεων, για αυτό, άλλωστε, ρυθμίζονται με διαφορετικές διατάξεις στον Αστικό Κώδικα.
Επιπλέον, σημειώνουμε ότι, επί ενός ειδικοτέρου θέματος, αυτού της φορολογικής αντιμετώπισης της σύμβασης χρησιδανείου επενδυτικών αγαθών, τα οποία παραχωρεί δωρεάν η επιχείρηση σε πελάτες της με σκοπό να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους με την υποχρέωση όμως να τα επιστρέψουν σε περίπτωση λύσης ή λήξης της σύμβασης, δηλαδή, εάν επ΄ αυτής επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου ή πρέπει να εκληφθεί ως σύμβαση χρησιδανείου εντασσόμενη στο πλαίσιο της φορολογητέας με ΦΠΑ δραστηριότητας της επιχείρησης και να μην επιβαρυνθεί αυτή με τέλη χαρτοσήμου, έχει υποβληθεί, μετά από συνεννόηση με το ειδικό Γραφείο Φορολογίας, σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτού λαμβανομένης υπόψη και της 3529/2010 απόφασης του Σ.τ.Ε. .

Συνημμένα: Η αριθμ. 416/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..

 


 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16