21 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 2/01/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1003

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του N. 3842/2010 (58Α΄) ως προς τα φυσικά πρόσωπα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά τη κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, με τα οποία μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα από φυσικά πρόσωπα, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του N. 3842/2010 . Αντί αυτού επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο.
2. Στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, με την οποία το φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει, δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου μβ συνημμένη τη φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του φυσικού προσώπου και το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτό, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Κατά τη μεταγραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων των προηγούμενων παραγράφων που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ελέγχεται από τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων η επισύναψη, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του N. 3842/2010 , του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή της υπεύθυνης δήλωσης που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16