Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 28/05/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1074

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3833/15.3.2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγονταμέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης(ΦΕΚ Α'/40) σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και άνω).

 

Σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω διατάξεις μαζί με τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, η έκτακτη εφάπαξ οικονομική εισφορά επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994). Δηλαδή, σε βάρος αυτών που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, που υπόκειται σε φόρο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και στους έμμισθους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου η εισφορά επιβάλλεται και στο εισόδημα της σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς και στο εισόδημα των προσώπων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Βουλευτές, Δικαστικοί κλπ.).
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε βάρος νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών κλπ.), καθόσον και με βάση όσα αναφέρονται στη συνέχεια, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη συμμετοχή τους στα κέρδη των εν λόγω εταιριών.
Περαιτέρω, επειδή με την παρ. 3, από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται μόνο τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημίωση απολυομένου κλπ., αποζημιώσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτό) και της περίπτ. γτης παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και εφάπαξ βοήθημα δημοσίων υπαλλήλων κλπ.) συνάγεται, ότι στην εισφορά υπόκεινται και όλα τα άλλα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 ή άλλου ειδικού νόμου, αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά και από την παράγραφο 2.
Ενδεικτικά αναφέρονται εισοδήματα που υπόκεινται στην εφάπαξ εισφορά: Τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, τα μερίσματα από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, τα κέρδη που προκύπτουν από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εισόδημα από πράξεις repos,οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνταιμόνο στην αλλοδαπή καθώς και τα εισοδήματααπό μισθωτές υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματοςσύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.
Επίσης, οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών, τόκοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τόκοι ομολόγων του δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, αμοιβές και μισθοί μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, ωφέλεια από πώληση εταιρικών μεριδίων κ.τ.λ. Τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κ.τ.λ.). Τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, αυτών που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ, καθώς και των εκμεταλλευτών φορτηγών ΔΧ αυτοκινήτων, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παραγράφων 5β, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994. Οι καθαρές αμοιβές από τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μικτής και ετοιμότητας εφημερίας για γιατρούς ενταγμένους στο ΕΣΥ κ.λπ.. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιριστή, καλαθοσφαιριστή, προπονητή ή άλλον αμειβόμενο αθλητή, καθώς και τα επιδόματα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 που φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
Επίσης, από την γενική διατύπωση των διατάξεων συνάγεται, ότι στην εφάπαξ εισφορά υπόκεινται και όλα γενικά τα πραγματικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομίας, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος στο όνομά τους. Επομένως, η εφάπαξ εισφορά επιβάλλεται και στους εταίρους ή μέλη εταιριών περιορισμένης ευθύνης, προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών και προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 για τα κέρδη που απέκτησαν από αυτά, καθώς και στους μετόχους ανωνύμων εταιριών (μερίσματα). Τα πιο πάνω εισοδήματα δηλώνονται στους ΚΑ 431 - 432 και 659 - 660. Είναι αυτονόητο ότι, προκειμένου για μετόχους ανωνύμων εταιριών ή εταίρων εταιριών περιορισμένης ευθύνης, τα μερίσματα ή τα κέρδη προέρχονται από τη χρήση 2008 του νομικού προσώπου, αφού χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος έγκρισης ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων (2009).
Όλα τα πιο πάνω, κατ' ειδικό τρόπο φορολογούμενα, απαλλασσόμενα της φορολογίας ή ελεύθερα φόρου εισοδήματα δηλώθηκαν στους ΚΑ 659 - 660 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010. Επισημαίνεται ακόμη, ότι για την επιβολή της εισφοράς δεν πρέπει να λαμβάνονται μόνο τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους πιο πάνω κωδικούς, αλλά και αυτά των κωδικών ΚΑ 433 - 434.
Με βάση τις ίδιες διατάξεις της παρ. 1 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του οικον. έτους 2010, όταν αυτό είναι ( 100.000) ευρώ και άνω.
Επομένως, αν το οικογενειακό εισόδημα (φορολογουμένου και συζύγου) είναιπάνωαπό ( 100.000) ευρώ, αλλά κανένας από τους δύο συζύγους δεν καλύπτει το ποσό των ( 100.000) ευρώ , δεν επιβάλλεται εισφορά. Αν μόνο ο ένας από τους δύο συζύγους έχει εισόδημα ( 100.000) ευρώ , τότε μόνο σε αυτόν επιβάλλεται η εισφορά. Τέλος, αν και οι δύοέχουν εισόδημα (100.000) ευρώ ήπάνωαπό ( 100.000) ευρώ, τότε η εισφορά επιβάλλεται και στους δύο συζύγους.
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται το καθαρό εισόδημα, από όλες τις κατηγορίες (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές επιχειρήσεις, κινητές αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις), όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ (π.χ. για το εισόδημα από ακίνητα, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 23) και αν το προκύπτον άθροισμα (συνολικό καθαρό ποσό) ανέρχεται σε (100.000) ευρώ και άνω, τότε επιβάλλεται η εισφορά. Σημειώνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό του καθαρού εισοδήματος χωρίς καμιά άλλη μείωση (εκπτώσεις άρθρου 8 του ΚΦΕ).
Στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογουμένου ή της συζύγου ή του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχουν έχει περαιωθεί βάσει των άρθρων 13-18 του ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη αυτό που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Αν η υπόθεσηπεραιωθεί με την κανονική διαδικασία η εισφορά επιβάλλεται επί των αποτελεσμάτων που θα οριστικοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Ειδικές περιπτώσεις:

Διευκρινίζεται ότι για τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων στο ΚΤΕΛ, ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ. Για τους φορολογούμενους της περίπτωσης β' της παρ. 5 και των παρ. 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου (εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ενοικιαζόμενων δωματίων και κάμπινγκ, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές με ίδια προϊόντα ή τρίτων), ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται αυτό που έχει οριστεί με την 2147/ΑΟΟ12/ ΠΟΛ.1146/30.11.2009 διαταγή και το οποίο πρέπει να έχει δηλωθεί στους ΚΑ 659 - 660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2010.
Προκειμένου για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, αντικείμενο της εφάπαξ εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει με βάση την αντικειμενική μέθοδο. Όταν τηρούνται βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας λαμβάνεται το μεγαλύτερο μεταξύ αυτού που προκύπτει με την αντικειμενική μέθοδο και του υπολογιζόμενου τεκμαρτά (ακαθάριστα έσοδα με το συντελεστή καθαρού κέρδους).

Επισημαίνεται:

Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής, στις περιπτώσεις προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματοςμε την αντικειμενική μέθοδο, το αφορολόγητο ποσό των 1.500 ή 3.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς και τα προσαυξημένα για τους νέους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ποσά που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς 659-660, προκειμένου για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης (τεκμηρίων), δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεταιη έκτακτη εισφορά.
Επειδή κατά ρητή διατύπωση του νόμου, για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα, συνάγεται ότι, προσμετράται και η διαφορά (ΣΗΜ: άνω του 20%) μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ., εφόσον δεν έχει καλυφθεί με τους τρόπους που ορίζει ο νόμος (ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ.).

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενουνόμου, η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου όταν αυτό είναι εκατό χιλιάδες (100.000 ) ευρώ και άνω και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του εισοδήματος αυτού.
Δηλαδή, αν για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει κατά το οικονομικό έτος 2010 συνολικό ατομικό εισόδημα (100.000) ευρώ, οφείλεται εισφορά (1000) ευρώ ( 100.000 χ 1%). Αν έχει συνολικό εισόδημα (106.000), οφείλεται εισφορά 1060 ευρώ (106.000χ 1%).

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ,ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, κλπ.

Με τις διατάξειςτης παρ.4 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, το χρόνο καταβολής της καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για την έκτακτη εισφορά του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 58 Α').

Ειδικότερα:

Βεβαίωση τηςεισφοράς.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α' της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3758/2009,η βεβαίωση της οφειλόμενης εισφοράς του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου γίνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του οικον. έτους 2010 του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς, με βάση τους τίτλους βεβαίωσης τους οποίους έχει στη διάθεσή του και οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ. Δηλαδή με βάση:

α) τις δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές ύστερα από την υπογραφή πρακτικού διοικητικής λύσης της διαφοράς), οι οποίες γενικά υποβάλλονται από τους πιο πάνω υπόχρεους,
β) τα φύλλα ελέγχου
γ) τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

Η εισφορά βεβαιώνεται στο όνομα του υπόχρεου για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την οποία υπολογίζεται η εισφορά φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς κατά περίπτωση.

Αρμόδια ΔΟΥ.

Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση της εισφοράς είναι η ΔΟΥ εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010. Επομένως, αν για παράδειγμα η εκκαθάριση της δήλωσης του οικονομικού έτους 2010 έγινε στην ΔΟΥ Καλαμάτας και στη συνέχεια ο φορολογούμενος άλλαξε κατοικία ή επαγγελματική έδρα και υπάγεται στη ΔΟΥ Ξάνθης, η βεβαίωση της έκτακτης εισφοράς θα γίνει στη ΔΟΥ Καλαμάτας και το εκκαθαριστικό σημείωμα θα αποσταλεί στη νέα διεύθυνσή του, στην Ξάνθη.

Διαδικασία.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεωντης περίπτ. β' της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3758/2009, για την έκτακτη εισφορά του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος. Το εκκαθαριστικό αυτό σημείωμα εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ και αποστέλλεται στον υπόχρεο. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι δυνατόν να τυπωθεί στη ΔΟΥ.
Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει την ύπαρξη σφάλματος στον υπολογισμό της εισφοράς και το σφάλμα αυτό οφείλεται στην «υπηρεσία», μπορεί να υποβάλει αίτηση για τον επαναϋπολογισμό, χωρίς καμιά κύρωση. Στην περίπτωση αυτή η ΔΟΥ θα προβαίνει στη διαγραφή του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού, στη συνέχεια θα εκδίδει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το νέο ποσό και η είσπραξη θα γίνεται μόνο από τη ΔΟΥ.
Επειδή είναι ενδεχόμενο ο φορολογούμενος ή η σύζυγος αυτού να μην είχε δηλώσει με τη δήλωση του οικονομικού έτους 2010 στους ΚΑ 659 - 660 ολόκληρο το ποσό των αφορολόγητων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εισοδημάτων ή μέρος αυτών με αποτέλεσμα, είτε να μην εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα (ποσό εισοδήματος μέχρι 100.000 ευρώ), είτε να υπολογισθεί ποσό εισφοράς μικρότερο του οφειλομένου, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει εντός 2 μηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωση με τα ακριβή ποσά των πιο πάνω εισοδημάτων. Στην περίπτωση αυτή, δε θα επιβάλλεται καμιά κύρωση, καθόσον δεν υπήρχε υποχρέωση για δήλωση των υπόψη εισοδημάτων, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Λοιπές διευκρινίσεις.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεωντης περίπτ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3758/2009, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου.. Επομένως, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής θα εισπράττεται ολόκληρο το ποσό που οφείλεται με βάση την παράγραφο 1.
Επίσης, ολόκληρο το ποσό της εφάπαξ εισφοράς θα βεβαιώνεται και όταν ασκείται προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος, έστω και αν έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή σε βάρος εκδοθέντος οικείου φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 2238/1994, περί βεβαιώσεως ποσοστού 25% του αμφισβητούμενου ποσού, καθόσον με την περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 ορίζεται, ότι και για την εφάπαξ εισφορά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, μεταξύ άλλων, και του άρθρου 74 του ΚΦΕ, αλλά με την επιφύλαξη όσων ορίζονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
O υπολογισμός της εισφοράς, καθώς και η σύνταξη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των χρηματικών καταλόγων για τα φυσικά πρόσωπα και τις σχολάζουσες κληρονομιές θα διενεργηθεί από τη ΓΓΠΣ με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικον. έτους 2010.
Η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει ταχυδρομικά στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού της εφάπαξ εισφοράς, τα οποία επέχουν θέση και ατομικής ειδοποίησης, με ενσωματωμένα τα προεκτυπωμένα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης για την πληρωμή της εισφοράς.
Επειδή οι διατάξεις της περίπτ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 παραπέμπουν στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 74 του ΚΦΕ, συνάγεται, ότι κατά τον ενεργούμενο τακτικό έλεγχο θα πρέπει να ενεργείται και έλεγχος για τυχόν οφειλόμενο επιπλέον ποσό εισφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα συντάσσεται ιδιαίτερη έκθεση και θα εκδίδεται χωριστό φύλλο ελέγχου που θα κοινοποιείται στον υπόχρεο για τα περαιτέρω. Λόγω της παραπομπής και στις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΦΕ, συνάγεται, ότι μπορεί να γίνεται και προσωρινός έλεγχος. Διευκρινίζεται ότι από την υπηρεσία θα τυπωθεί ιδιαίτερο έντυπο φύλλου ελέγχου. Μέχρι την εκτύπωσή του, η εισφορά μπορεί να επιβάλλεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ' της παρ 3 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, με το οικείο φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

Τρόπος καταβολής.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεωντης περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3758/2009, το ποσό της εισφοράς που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα αντίστοιχα.
Επομένως, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στο μήνα Μάιο θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 30 Ιουνίου 2010, η δεύτερη μέχρι 31 Αυγούστου 2010 και η τρίτη μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010.
Η πληρωμή της εισφοράς μπορεί να γίνει στις συμβεβλημένες τράπεζες (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROBANK Α.Ε., ATTICABANK, ASPISBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MARFINEGNATIA, MILLENNIUMBANK, PROTONBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHABANK, EUROBANK, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, CITIBANK, HSBC,FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

Τελικές επισημάνσεις.

Το προκύπτον μετά τον έλεγχο επιπλέον ποσό εισφοράς θα βεβαιώνεται και θα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθόσον μπορεί με τις διατάξεις της περίπτ. δ' της παραγράφου 3 τουάρθρου 18 του ν.3857/2009 να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 74 του ΚΦΕ, αλλά οι διατάξεις της παρ. 4 ως ειδικότερες κατισχύουν.
Κατ' εφαρμογή των διατάξεωντης περίπτ. β' τηςπαρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3758/2009, υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς του κοινοποιούμενου νόμου είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώθηκε το ποσό αυτής.
Όταν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, η σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς που προκύπτει με βάση το συνολικό εισόδημά της.
Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (κηδεμόνας, επίτροπος κ.τ.λ.) ευθύνονται εις ολόκληρον με εκείνους που βαρύνονται με την εισφορά, για την καταβολή της έχουν όμως δικαίωμα αναγωγής.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm