26 | 02 | 2020

Αθήνα 04/10/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1207

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων αρμόδιο:

1.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο νομό Αττικής και για την αποδοχή των γνωστοποιήσεων, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ή του ν.1809/1988, και αφορούν τις εγκαταστάσεις αυτές.
1.2. Για την έκδοση αποφάσεων περί αποδοχής ή μη αιτημάτων - εγκρίσεων, που προβλέπονται ως δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με τις διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση νομοθετημάτων.

2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είχε οριστεί, πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'/22.8.2011), αρμόδιο:

2.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται κώλυμα θεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.,
β. της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'/1992) και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'),
γ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Β' της ΚΥΑ 269051/1998 (ΦΕΚ 961Β'/9.9.1998), αρμόδιος για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης θεώρησης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Για τη διευκόλυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., πριν του ορισμού ως αρμοδίου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, με υποχρέωση διαβίβασης αυτής αυθημερόν στον τελευταίο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
2.2. Για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές.
2.3. Για την παραλαβή των ακόλουθων γνωστοποιήσεων και καταστάσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων που η έδρα τους βρίσκεται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές, με υποχρέωση διαβίβασης εντός ευλόγου χρόνου στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

α. Δήλωση κατάσταση της παραγράφου 6α της ΑΥΟ 1051082/02.06.2003/Πολ.1082 (ΦΕΚ 743 Β'/10.6.2003),
β. Κατάσταση της παραγράφου 3α της ΑΥΟ 1051083/02.06.2003/Πολ.1083 (ΦΕΚ 794 Β'/19.6.2003),
γ. Του αντιτύπου του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής από τον αγοραστή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και
δ. Των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.1809/1988.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν θεωρήσει φορολογικά στοιχεία στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων
Επιχειρήσεων», στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται πλέον, μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, χωρίς να προβούν σε διόρθωση της αναγραφόμενης σε αυτά Δ.Ο.Υ., μέχρι εξαντλήσεώς τους.
Θεωρήσεις ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν.1809/1988 που έγιναν από τις Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται έγκυρες.
4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευσης ή μετασχηματισμού Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που προκύπτει ως διάδοχη κατάσταση είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του ν.1809/1988 και των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νομοθετημάτων, εκτός αν άλλη ορίζεται στις κατ' ιδίαν διατάξεις. Τα μέσα θεώρησης (διατρητικές μηχανές) βιβλίων και στοιχείων και τα δεδομένα των αρχείων που σχετίζονται με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. που καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με
τα ανωτέρω.
5. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm