Open menu
20 | 06 | 2021

Αθήνα 26/05/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1123

ΘΕΜΑ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων.

 

Αναφορικά με ορισμένες διατάξεις του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1062/1.4.2011 και αφορούν σε αντικείμενα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 και ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 και ορίζεται ότι, αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου.
Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και στις ειδικές φορολογίες για τις οποίες, κατά κανόνα, γίνεται παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.
Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου, κ.λ.π. και στις παρακάτω ειδικές φορολογίες:

1. Τέλη χαρτοσήμου.
2. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.
3. Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και εισφορά δακοκτονίας.
4. Φόρος Κύκλου Εργασιών.
5. Φόρος ασφαλίστρων.
6. Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.
7. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας.
8. Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο.
9. Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματογράφων.
10. Εισφορά επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.
11. Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους (παρ. 7, άρθρου 8 του Ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3037/2002).
12. Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας.
13. Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
14. Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου λόγω διεξαγωγής ή εγκατάστασης απαγορευμένου παιγνίου (αρ. 5, Ν. 3037/2002), δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση αλλά το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του, δεν παραπέμπουν, ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται για προσφυγές που ασκούνται και κατά συνέπεια για βεβαιώσεις που γίνονται από την 31η Μαρτίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, γίνεται αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997, που αφορά στα πρόσθετα ποσά φόρων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής δήλωσης.
Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν:

- το εξήντα τοις εκατό (60%) για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης.
- το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος.

Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μετά την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3943/2011.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm