06 | 06 | 2020

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2003
Αρ.Πρωτ.:1023527/468/Α0012


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τα οικονομικά έτη 2003 (χρήση 2002) και 2004 (χρήση 2003) φορολογούνται αυτοτελώς με την επιβολή κατ' αποκοπή ποσών φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.
Η παραπάνω φορολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται και για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (κοινωνίες, εταιρίες κ.τ.λ.), εφόσον αυτοί δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία β' κατηγορίας του ΚΒΣ και για τους οποίους διευκρινίζεται επίσης ότι, λόγω της φορολόγησής τους με κατ' αποκοπή ποσά φόρου, δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν.2238/1994.
2. Τα κατ' αποκοπή ποσά του καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των πιο πάνω εκμεταλλευτών είναι τα εξής:

α) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 5 τόνους 500 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 350 ευρώ με οδηγό τρίτο,

β) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 5 μέχρι και 11 τόνους 700 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 500 ευρώ με οδηγό τρίτο,

γ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 11 μέχρι και 16,5 τόννους 1.200 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 800 ευρώ με οδηγό τρίτο και

δ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 16,5 τόνους 1.500 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 1.000 ευρώ με οδηγό τρίτο.

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Για την εφαρμογή του προαναφερόμενου τελευταίου εδαφίου, προκειμένου να προσδιορισθεί ο πληθυσμός μιας πόλης, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που προσμετράται και ο πληθυσμός των υπαρχόντων οικισμών που ανήκουν διοικητικά στην πόλη.
3. Ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής του υπόψη φόρου ορίζονται με την 1007884/189/Α0012/ΠΟΛ.1013/28.1.2003 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Με την "ειδική δήλωση" καταβολής του κατ' αποκοπή φόρου από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, αφαιρούνται οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι.
Αν οι παρακρατηθέντες αυτοί φόροι είναι μεγαλύτεροι, το επιπλέον ποσό προκειμένου να επιστραφεί αναγράφεται στους κωδικούς 341-342 του πίνακα 11 του εντύπου Ε1 αν πρόκειται για εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης ή στον κωδικό 009 του εντύπου Ε5 αν πρόκειται για εκμετάλλευση από υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (κοινωνίες, εταιρίες κ.τ.λ.).
5. Επισημαίνεται ότι, δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από άλλα εισοδήματα του φορολογούμενου.
6. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) θα αναγραφούν ως ποσά εισοδήματος από την εκμετάλλευση φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης:

α) Σε ατομική επιχείρηση τα ποσά εισοδήματος που αντιστοιχούν στο κατ' αποκοπή ποσό του καταβαλλόμενου φόρου και τα οποία για το οικ. έτος 2003 αναφέρονται στην 1016378/381/Α0012/19-2-2003 διαταγή μας.
β) Σε εκμετάλλευση του αυτοκινήτου ως συνιδιοκτησία κ.τ.λ., τα ποσά εισοδήματος που αναλογούν στους εταίρους ή τα μέλη τους με βάση τα ποσοστά συμμετοχής στα λογιστικά κέρδη, μετά την αφαίρεση του ποσού του αυτοτελούς φόρου που καταβλήθηκε.

7. Τέλος, για τον προσδιορισμό του κατ' αποκοπή ποσού φόρου διευκρινίζονται και τα εξής:

α) Σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής (αγορά, πώληση του αυτοκινήτου) της εκμετάλλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μέσα στην κρινόμενη περίοδο, γίνεται δεκτό και θα νομοθετηθεί ότι ο κατ' αποκοπή καταβαλλόμενος φόρος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου.
β) Ο κατ' αποκοπή καταβαλλόμενος φόρος σε περίπτωση που για το ίδιο αυτοκίνητο μέσα στη χρήση για ένα τμήμα αυτής οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης και για το υπόλοιπο τμήμα τρίτο πρόσωπο, θα επιμερισθεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα (μήνες) που η εκμετάλλευση έγινε με οδηγό τον ιδιοκτήτη και οδηγό τρίτο πρόσωπο.
γ) Σε περίπτωση ατομικής εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου ή συνιδιοκτησίας με οδηγό ιδιοκτήτη, θα καταβληθεί ο φόρος που προβλέπεται για αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη.
Αντίθετα, αν οι παραπάνω συμμετέχουν και σε άλλες περαιτέρω συνιδιοκτησίες, γι' αυτές θα καταβάλλεται ο φόρος που προβλέπεται με οδηγό τρίτο.
δ) Για την εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm