22 | 08 | 2019

Αθήνα 28/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1104362/11529/Β0012

ΠΟΛ. 1152

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπει από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 και δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:...

κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2004, που προκύπτει την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, των επιχειρήσεων, αποτελείται από έντυπα, ήτοι:

α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.
β. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται αναπροσαρμογή.
γ. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται αναπροσαρμογή.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει τα συνημμένα υποδείγματα Φ. 01020, Φ. 01021 και Φ. 01022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων με εύλογη αξία, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επισυνάπτεται σύμφωνα με το συνημμένo υπόδειγμα της παρούσας.
4.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16