27 | 05 | 2020

Αθήνα, 3/08/2004

Αρ.Πρωτ.: 1064078/1796/Α0012
ΠΟΛ. 1084


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1024962/282/Τ & ΕΦ/23-3-04 εγκυκλίου.


Σε συνέχεια της 1024962/282/Τ&Ε.Φ./23-3-2004 εγκυκλίου με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της 1012568/120β΄/Τ&Ε.Φ./10-2-04 (ΦΕΚ 365Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση, με επαχθή αιτία οχήματος Ι.Χ. ή Δ.Χ. με την άδεια κυκλοφορίας ή όχι.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 και του άρθρου 7 του ν.1160/1981 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του υπερτιμήματος (υπεραξίας) που προκύπτει από την πώληση αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, πάγιου στοιχείου επιχείρησης το οποίο πωλείται ως εμπόρευμα.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του
άρθρου 30 του ν.3220/2004 εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ισχύει για μεταβιβάσεις από 1-1-2004 και μετά σύμφωνα με την παράγραφο 13 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου.
3. Από της 17-2-98, που ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε αρχικά μέχρι 31-12-2003 με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 39 του ν.2873/2000 και στη συνέχεια μέχρι 31-12-2006 με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.3229/2004, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για κάθε μεταβίβαση οχήματος Δ.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης το οποίο πωλείται ως εμπόρευμα.
4. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι:

α) Για κάθε μεταβίβαση Δ.Χ. οχήματος πάγιου στοιχείου επιχείρησης με βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το οποίο πωλείται ως εμπόρευμα, με την άδεια κυκλοφορίας αυτού ή χωρίς αυτή, καταβάλλεται το εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/98.

Τα ποσά αυτά βαρύνουν τον πωλητή και καταβάλλονται εφάπαξ από αυτόν με την υποβολή σχετικής δήλωσης η οποία υποβάλλεται πριν από τη μεταβίβαση στη δημόσια οικονομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους και υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ. τα δύο (2) κατ’ εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων παραδίδονται στον πωλητή, ο οποίος καταθέτει το ένα εξ αυτών στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να συνταχθεί η πράξη μεταβίβασης και το τέταρτο (4) αντίγραφο παραδίδεται στον αγοραστή.
Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώριση σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού, για δικαιοπραξία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει οτιδήποτε που να προκύπτει από αυτή τη δικαιοπραξία, χωρίς την υποβολή θεωρημένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία αντιτύπου της δήλωσης αυτού του άρθρου. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο υπόκεινται και στο πρόστιμο της παραγράφου 1 τ
ου άρθρου 4 του ν.2523/1997.
β) Για κάθε μεταβίβαση Ι.Χ. οχήματος, πάγιου στοιχείου επιχείρησης ατομικής ή εταιρικής με βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα το υπερτίμημα που προκύπτει από τη πώληση αυτή (σύμφωνα με τη περιπτ. ζ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε.) και το οποίο προσδιορίζεται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1146/1972 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.1160/1981.

Από την αυτοτελή αυτή φορολογία εξαιρούνται οι ίδιες μεταβιβάσεις που γίνονται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.)
5. Όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981, πριν από τη σύνταξη της πράξης μεταβίβασης αυτής, απαιτείται να υποβληθεί στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση. Εάν ο πωλητής είναι γυναίκα έγγαμη, η δήλωση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του συζύγου της.
Η δήλωση αυτή θα υποβάλλεται όπως και στη περίπτωση α της παραγράφου 4 της παρούσας.
Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της προαναφερόμενης δήλωσης.
6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.
7. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι στην περίπτωση των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η πραγματική υπεραξία που προκύπτει στα βιβλία τους κατά τη μεταβίβαση οχήματος ως εμπορεύματος, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους φορολογίας εισοδήματος.
Ενόψει των ανωτέρω και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 δεν υποβάλλεται η προαναφερόμενη δήλωση προκειμένου για μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων πάγιων στοιχείων από επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αφού η ωφέλεια που προκύπτει από τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούν από 1-1-2004 και μετά εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολογία όπως προαναφέρθηκε.
Στη περίπτωση αυτή και προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε πράξη μεταβίβασης, θα πρέπει η πωλήτρια επιχείρηση μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά να προσκομίσει αντί για τη προαναφερόμενη δήλωση, φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης «Έναρξης» ή «Μεταβολής» εργασιών φυσικών ή νομικών προσώπων επιτηδευματιών, την οποία εκδίδει ο αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. και στην οποία αναφέρεται η κατηγορία τήρησης βιβλίων ή η αλλαγή της κατηγορίας αυτής, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία η αλλαγή αυτή έλαβε χώρα.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ εκ του νόμου υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και συνεπώς όλες οι μεταβιβάσεις Ι.Χ. αυτοκινήτων αυτών των επιχειρήσεων θα γίνονται χωρίς τη προσκόμιση δήλωσης υπεραξίας ή βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής.
8. Τέλος επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του πωλητή διαπιστώσει καταστρατήγηση των προαναφερομένων διατάξεων, υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο και να καταλογίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο.

 

 

 

 


 

 

Ν.2579/1998

 

ΦΕΚ Α 31/17.2.1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

ΑΡΘΡΟ 10
Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης


1.
Σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας ως εξής:

α) Για φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών, ποσό τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Για νομαρχιακό φορτηγό αυτοκίνητο του ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α') το πιο πάνω ποσό φόρου περιορίζεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
β) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, κατά την πρώτη μεταβίβαση, ποσό εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές. Για καθεμιά από τις μετέπειτα από αυτή μεταβιβάσεις, ποσό τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές.
Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον το αυτοκίνητο έχει ως έδρα δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό κάτω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) εφόσον το αυτοκίνητο έχει ως έδρα δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Ως πρώτη μεταβίβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, θεωρείται η μεταβίβαση που έγινε μετά την 1.1.1997.
γ) Για τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, ποσό εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές

δ) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή σε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε κοινοπραξία ή σε κοινωνία, που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. και εκτελεί μεταφορές με κόμιστρο, σε:

αα) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές εφόσον  το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, ποσό ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ποσό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες  χιλιάδες (1.500.000) δραχμές εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές.
ββ) Αστικές επιβατικές γραμμές, ποσό πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

ε) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ποσό ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου, για κάθε μεταβίβαση ποσοστού δικαιώματος συνιδιοκτησίας, το αντίστοιχο ποσό φόρου επιμερίζεται ανάλογα.

Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31.12.2000.

2. Σε κάθε μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση του πάγιου αυτού στοιχείου και ως εξής:

α) Για φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης γενικώς, ποσό διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν.1591/1986 εφαρμόζονται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση.

β) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, ποσό εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

γ) Για τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, αναλόγως του αριθμού των θέσεων καθήμενων επιβατών του οχήματος και των ετών κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ως εξής:

δ) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή ανήκει σε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε μεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραμμές, ποσό τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Στην περίπτωση που από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου στην Ελλάδα έχουν παρέλθει πάνω από δέκα έτη, ως πρώτου έτους λαμβανομένου του έτους της πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, το πιο πάνω ποσό μειώνεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

Για κάθε μεταβίβαση ποσοστού συνιδιοκτησίας του οχήματος, το  αντίστοιχο ποσό φόρου αυτής της παραγράφου επιμερίζεται ανάλογα.
Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση αυτού του νόμου μέχρι 31.12.2003.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm