21 | 08 | 2019

Αθήνα, 21/11/2001

Αριθ. Πρωτ.: 1108175/1735/A0012

ΠΟΛ.1268

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης.

1. Όπως είναι γνωστό για την εξεύρεση και τη φορολογία της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπορεύματος, του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας πώλησης ή της αξίας απόκτησης του πωλούμενου οχήματος με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1146/1972, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από μεταγενέστερους του ν.δ. 1146/1972 νόμους (τελευταία τροποποίηση με το άρθρο 18 του ν. 2459/1997).
2. Με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 2873/2000 κατά τις μεταβιβάσεις οχημάτων από επαχθή αιτία, πώληση δηλαδή, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, προβλέπεται η καταβολή ενιαίου τέλους με την ονομασία τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος.
3. Με την 1002804/53/A0012/ΠOΛ. 1002/10.1.2001 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για να υπολογιστεί και να φορολογηθεί η υπεραξία (ωφέλεια) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ο υπολογισμός της αξίας πώλησης ή της αξίας απόκτησης θα συνεχίσει να γίνεται με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1146/1972, όπως αυτά ίσχυαν πριν από την ενοποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2873 /2000.
4. Μετά την εισαγωγή από 1.1.2002 του EYPΩ ως μοναδικού νομίσματος της χώρας, τα παραπάνω ποσά χαρτοσήμου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, για να προσδιοριστεί η υπεραξία από τέτοιες μεταβιβάσεις, μετά όμως τη μετατροπή τους σε EYPΩ και σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που ισχύουν, δηλαδή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16