Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα  04/08/2006

Π.Κ. 108

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αλέξης Υφαντής, Πρόεδρος- του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) καθώς και του Συνδέσμου Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος και Δημήτρης Aσημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γεν. Γραμματέας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και αφετέρου Νικόλαος Γκρέκας, Αντιπρόεδρος και Γιώργος Ντότσης, Ταμίας, ως εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 

1. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται σ’ όλα τα τμήματα αλλαντοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος τυποποίησης κλπ), όλης της χώρας.
2. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στη παρούσα ΣΣΕ, μέχρι της συμπλήρωσης διετούς υπηρεσίας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Από 1.1.2006  27,37

Από 1.9.2006  28,20

Ανήλικοι, ήτοι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοί απασχολούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ν. 1837/1989 και λαμβάνουν ως συνολικές αποδοχές το κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως μειωμένο κατά το χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους.
3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,3%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε - ποσοστό 2,3% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 - και την 1.9.2007 σε ποσοστό 3% στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007.
4. Το προβλεπόμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται στο 1.20 € για κάθε διετία στο κλάδο και μέχρι συμπληρώσεως 15 διετών.
5. Στους υπαγόμενους στη παρούσα ΣΣΕ εγγάμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί των άνω βασικών ημερομισθίων, υπολογιζόμενο στα νέα βασικά ημερομίσθια της παρ. 2 της παρούσας ΣΣΕ όπως διαμορφώνονται κάθε φορά. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
6. Τα παραπάνω κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ προσαυξάνονται με επίδομα ειδικών συνθηκών για κάθε εργαζόμενο σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ημερομίσθια.
7. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων χορηγούνται:

α. Ένα μεσημβρινό γεύμα για κάθε μέρα αξίας 1,70 ευρώ.
β. Τρία (3) κιλά κρέατος στους έγγαμους και δύο (2) κιλά στους άγαμους κάθε Σάββατο και σε ποσοστό 70% κρέας και 30% κόκαλο.
γ. Ένα (1) κιλό αλλαντικά κάθε εβδομάδα.

8. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων πρέπει να εφοδιάζεται από τον εργοδότη με μία μπλούζα. μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.
9. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
10. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
12. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
13. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
14. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ τους έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
15. Η άδεια της παρ. 1 άρθρ. 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
16. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
17. Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /νες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.)
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Επίσης η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
18. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδειας με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο. πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
19. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο {22} εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
20. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα εξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
21. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς.
22. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
23. Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
24. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις E.Γ.Σ.Σ.Ε του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 20002001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):

 

ΠροϋπηρεσίαΑποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω165 ημερομίσθια


25. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν. σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
26. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των εργαζομένων τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών.
Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.
27. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται μ’ αυτή τη ΣΣΕ δεν μειώνονται.
28. Σε καθε περίπτωση τα καθοριζόμενα από αυτή τη ΣΣΕ συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τα κάθε φορά ισχύοντα κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της οικογενειακής καταστάσεως κάθε μισθωτού.
29. Όσες διατάξεις της από 30-5-2002 ΣΣΕ του κλάδου και κάθε άλλης προηγούμενης ρύθμισης του κλάδου δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
30. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm