Open menu
29 | 11 | 2020

Αθήνα 28/08/2020
ΥΠΕΡΓ: 33712/849


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC" στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας» (Β΄ 4915).

 

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC" εφεξής "Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον όμιλο Thomas Cook"», ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ΄ ελάχιστον ογδόντα (80) ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985 , είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε:

αα. επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν ή
ββ. σε επιχειρήσεις που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή
γγ. σε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από τις πτωχευμένες εταιρείες του ομίλου Thomas Cook υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος και

β) Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε, σύμβαση ορισμένου χρόνου είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά την 23/9/2019.

2. Οι ημέρες εργασίας των δικαιούχων της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου».

Β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Δικαιολογητικά


Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 7 του άρθρου 4 και την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν κατά περίπτωση ανάλογα με τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, τα εξής:

α. για επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης περί πτώχευσης,
β. για επιχειρήσεις που συνδέονται με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή της με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook κατά την έννοια της παρ. ζ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
γ. για επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook:

i) απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ για χορήγηση στην επιχείρηση αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του άρθρου 7 του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181) ή
ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από τις πτωχευμένες εταιρείες του ομίλου Thomas Cook για την ίδια περίοδο. Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.»

Γ. Προστίθεται άρθρο 4 ως εξής:

«Άρθρο 4
Υποβολή της αίτησης για τακτική επιδότηση και έναρξη της επιδότησης


Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας και αναγγελθεί στον ΟΑΕΔ πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ή εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότησή τους αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του εξαήμερου χρόνου αναμονής που προβλέπεται με το άρθρου 18 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4915).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm