feed-image Ροή Ειδήσεων
28 | 02 | 2020

Εργασιακές ρυθμίσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ. 902/34/2020. Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020. 21 Ιανουαρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 56005/1327/2019. Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞ Κ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ). 03 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 54286/Δ1.17642/2018. Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει. 28 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ.51220/οικ.45762/1557/2019. Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 1 έως 8 του Ν.4575/2018 (Α,192). 10 Νοεμβρίου 2019
NOMOΣ 4635/2019. ΜΕΡΟΣ ΙΒ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 05 Νοεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ15/Δ/42677/1125/2019. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 10 Οκτωβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ80000/41811/1472/2019. Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης. 29 Οκτωβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 40331/Δ1.13521/2019. Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 20 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 36542/1007/2019. Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του N . 4623/2019 (Α΄ 134). 28 Αυγούστου 2019
ΕΦΚΑ. 39/2019. Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 30294/Δ1.10558/2019. Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2639). 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 29164/755/2019. Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 29613/1754/2019. Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄). 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 26168/403/2019. Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. 06 Ιουλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 29147/Δ1.10258/2019. Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 06 Ιουλίου 2019
ΕΦΚΑ. 32/2019. Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.). 17 Ιουνίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 19296/1750/2019. Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών». 11 Ιουνίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 26100/98/2019. Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του Ν.4611/2019 (Α΄ 73). 11 Ιουνίου 2019
NOMOΣ 4611/2019. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και 17 Μαϊος 2019
ΥΠΕΡΓ. 17314/Δ9. 914/2019. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ». 07 Μαϊος 2019
ΕΦΚΑ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./189/529674/2019. Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019. 08 Μαϊος 2019
ΕΦΚΑ. 20/2019. Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. 18 Απριλίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Σ78/6/336900/2019. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. 18 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 9329/Δ1.3197/2019 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/ 31-1-2019 (Β΄ 234) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας». 04 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ11/οικ. 8481/282/2019. Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57). 04 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 7613/395/2019. Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 18 Φεβρουαρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. 2428/Δ1.853/2019. Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β΄ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργα 03 Φεβρουαρίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Φ.Δ15/Α/60089/1662/2018. Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’). 04 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 39391/2018. Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία». 26 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΦΚΑ. 36/2018. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α′/18-7-18) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας» 01 Οκτωβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 40090//2018. Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401). 19 Ιουλίου 2018
NOMOΣ 4554/2018. Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 13 Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 32143/Δ1.11288/2018. Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 24 Ιουνίου 2018
ΚΥΑ. 33474/1934/2018. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης. 19 Ιουνίου 2018
ΚΥΑ. 7991/158/2018. Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού (Ορθή επανάληψη ΦΕΚ τ. Β΄, αριθμ. 1687/15-05-2018). 06 Ιουνίου 2018
NOMOΣ 4532/2018. Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 05 Απριλίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 16974/758/2018. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» 05 Απριλίου 2018
ΕΦΚΑ. 17/2018. Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών 04 Απριλίου 2018
ΕΦΚΑ. 5/2018. Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο. 29 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 3589/Δ9/1/1028/2018. Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προ 29 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΕΡΓ.:Δ22/11/2705/58/2018. Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού. 23 Ιανουαρίου 2018
ΕΦΚΑ 45/2017. Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 13 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 50067/28/2017. Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. 16 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 48220/2017. Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. I.ii. της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθ 24 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 69895/2017. Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2017, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. 06 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 43433/2017. Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.4488/2017. 21 Σεπτεμβρίου 2017
NOMOΣ 4488/2017. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 14 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 24135/458/2017. Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74). 12 Ιουνίου 2017
ΥΠΕΡΓ. 3439/Δ9.1168/2016. Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25-2-2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθ 05 Φεβρουαρίου 2017
ΕΦΚΑ 3/2017. Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017. 07 Φεβρουαρίου 2017
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm