Open menu
06 | 12 | 2023

Αθήνα, 8 Απριλίου 2004

ΠΟΛ. 1029

 

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων, του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και τα περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρει­ών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών και αλλοδαπών επιχειρήσεων έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.010) το οποίο επισυνάπτεται ως πα­ράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λο­γαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.

β. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποι­ούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων ανα­πτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 4002/1959, Ν. 289/1976, Ν. 1262/1982, Ν. 1892/1990 και Ν. 2601/1998).

γ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2003, για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν. 2601/1998, πρoκειμένου να καλυφθεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 , που έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη, των οικ. ετών 2001, 2002 και 2003 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

δ. Την προβλεπόμενη από τις διατά­ξεις της παραγράφου 27 του αρθ. 6 του Ν. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.

ε. Κατάσταση επενδύσεων σε δύο αντί­τυπα από τις επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του Ν. 3220/2004 , αφορολόγητο αποθεματι­κό λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων μέσα στη χρήση 2003. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζεται το είδος των και­νούργιων επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις και το αντίστοιχο ύψος αυτών.

στ. Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων λόγω αυξημένης κερδοφορίας έναντι της χρήσης 2002, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει τα ακό­λουθα στοιχεία:

αα) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2003

ββ) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2002

γγ) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 , που έχουν σχηματίσει οι ημεδαπές Α.Ε. ή εταιρείες περιoρισμένης ευθύνης από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α΄), η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

αα. Στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αντικείμενο ερ­γασιών) των συγχωνευθεισών ή απορροφηθεισών επι­χειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 ή του Ν.2166/1993, καθώς και ο χρό­νος ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

ββ. Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.

γγ. Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεμα­τικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέω­ση.

δδ. Το ποσό των κερδών που διανε­μήθηκε με οποιαδήποτε μορφή.

εε. Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης και

στστ. Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδι­κού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

η. Τρία (3) αντίτυπα του υποδείγματος Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔEΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟIΧΕIΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ».

θ. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2 (Φ.-01.002/ ΕΚΔΟΣΗ 2003).

ι. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.

ια. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

ιβ. Την αναφερόμενη στην 1057764/10466/Β0012/ ΠΟΛ. 1136/1998 διαταγή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2003 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς.

ιγ. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλ­λοδαπές επιχειρήσεις.

ιδ. Την οριζόμενη από την περ. β΄ της παρ. 1 της 1040801/750/ ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 ΑΥΟ βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της oποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρό­σωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.2238/1994 (Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

ιε. Οι ανώνυμες εταιρείες που κάνουν χρήση μει­ωμένου συντελεστή φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 , υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1936 με την οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώ­νευσης ή απορρόφησης των άλλων εταιρειών, κα­θώς και τις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου έγινε ο μετασχηματισμός,

ββ) Τα ίδια κεφάλαια της κά­θε μίας απορροφηθείσας εταιρείας καθώς και αυ­τής που τις απορρόφησε, δηλαδή της εταιρείας που υποβάλει τη δήλωση φορολογίας,

γγ) Ότι όλες οι μετασχηματισθείσες εταιρείες δεν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά ή αν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Η υπεύθυνη δήλωση με τα πιο πάνω δηλούμενα στοι­χεία υποβάλλεται και από τις Αγροτικές Συνεταιρι­στικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 .

ιστ. Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 1 η Ια­νουαρίου 2002 και μετά καινούργια δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα πρέπει να υποβάλουν κατάσταση στην οποία θα τα εμφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που πρoήλθαν από τα έργα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται χωριστά τα ίδια στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει μέχρι και την 31-12-2001.

ιζ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, για τις οικοδομές που η έναρξη κατασκευής τους έγινε από 1 Ιανουαρίου 2002 και μετά, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν, για κάθε μία αυτές χωριστά, φωτοαντίγραφα των εντύπων υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής, όπως αυτά πρoβλέπονται από την 1137140/2439/Α0012/ ΠΟΛ.1277/5.12.1994 εγκύκλιό μας. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν την κατάσταση της πρoηγoύμενης περίπτωσης εφόσον άρχισαν την ανέγερση νέων οικοδομών από 1 lανουαρίου 2002 και μετά.

ιη. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρό­σωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.011) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Β» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιε΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2003 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

 

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των οποίων η διαχείριση άρχισε μέσα στο έτος 2002 και έκλεισε μέσα στο έτος 2003, καθώς και αυτών των οποίων η υπερδωδεκάμηνη χρήση έληξε μέσα στο έτος 2003, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01, 013) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Γ» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ζ΄, ε΄, στ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιδ΄, ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1. Ορίζουμε όπως για το οικονομικό έτος 2004 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ.01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Δ» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή.

α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών – γαιών, Ε2 (Φ.01.002/ΕΚΔΟΣΗ 2003).

β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κλπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι΄ αυτά.

γ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (περίπτ. β΄ παραγρ. 2 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 παράρτημα «Ε»).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm