Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2003

Αριθμ.Πρωτ.: 1089736/963/0015

ΠΟΛ.: 1110

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο.1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: ......

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η περίπτωση 1.8 της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων να εκδίδουν μέχρι 15.10.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης – θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/ΠΟΛ.1021/22.1.1997 (Φ.Ε.Κ. 44/Β΄) απόφαση.

Κατ΄ εξαίρεση για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του Ν.1809/1988.

Εφόσον έχει ληφθεί δελτίο παραγγελίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία η έκδοση των αποδείξεων συνεχίζεται με τον ανωτέρω τρόπο μέχρι την παραλαβή του μηχανισμού.

Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων που το έτος 2002 είχαν όγκο πωλήσεων όλων των καυσίμων μέχρι 170 κυβικά (170.000 lit.) και διαθέτουν μηχανικές αντλίες για το πετρέλαιο, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο παραγγελίας ταμειακής μηχανής ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2004 με καταληκτικό χρόνο προσαρμογής την 30 η Σεπτεμβρίου 2004».

2. Οι παρ. 2 και 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄), αναριθμούνται σε 3 και 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Από την υποχρέωση εγκατάστασης Ταμειακής Μηχανής ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ, εξαιρούνται τα πρατήρια που έχουν πρόσβαση στους αυτοκινητόδρομους ΠΑΘΕ και Εγνατία οδό, ως και τα πρατήρια των κόμβων σύνδεσης με τη νέα γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ, τα οποία υποχρεούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός των επομένων 12 μηνών.

Μέχρι την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας των πρατηρίων, οι πρατηριούχοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.8 της παραγράφου 1 της παρούσας».

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.