Αθήνα 03/06/2024
Αρ. πρωτ.: 3026
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 35, 40 και 44 του ν. 5111/2024 (Α΄ 76) «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 , 24 , 35 , 40 και 44 του Ν. 5111/2024 (Α΄76) «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του Ν. 5111/2024:

Άρθρο 23: «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία "Daniel" στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Άρθρο 24: «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Άρθρο 35: «Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 81 Ν. 4949/2022» Άρθρο 40: «Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών - Προσθήκη περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013»

Άρθρο 44: «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 23 αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το άρθρο 24 αφορά επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το άρθρο 35 αφορά εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών.

Το άρθρο 40 αφορά φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τα οποία αιτούνται την πάγια ρύθμιση της υποπ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Το άρθρο 44 αφορά στην έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων των άρθρων 23, 24, 35, 40 και 44 του Ν. 5111/2024 (Α΄76) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 23

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης

«Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία "Daniel" στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

 

Με το άρθρο 23 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης δράσης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (Ν.4635/2019, Α΄ 167) με τίτλο «Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία "Daniel" στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167).

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

 

Άρθρο 24

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης

«Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

 

Με το άρθρο 24 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (ν. 4635/2019, Α΄ 167) με τίτλο «Κύκλος 2Β: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

 

Άρθρο 35

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 81 Ν. 4949/2022

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθενται οι λέξεις «εθνικού ή» στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022 (Α΄ 126), περί της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων και η εν λόγω παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και επιχορήγηση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου.

Η δαπάνη των επιχορηγήσεων δύναται να καλύπτεται με πόρους του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022, οι λέξεις «πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκατό τοις εκατό (100%)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο.

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται:

α. από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων,

β. τα παραστατικά εκτυπώσεως,

γ. λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και

δ. από έκθεση ορκωτού λογιστή στις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου στην παρ. 6 του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των παρ. 3 και 4 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η χορήγηση ενισχύσεων κατ΄ εφαρμογή της παρούσας λαμβάνει χώρα, τηρούμενων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο.»

 

Άρθρο 40:

Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών - Προσθήκη περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013

 

Με το άρθρο 40 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ως εξής:

«. Από την 1η Απριλίου 2024 έως την 31η Μαρτίου 2025 ο τόκος των υποπερ. α), β) και γ) της περ. 3, όπως είχε διαμορφωθεί την 31η Μαρτίου 2024, παραμένει αμετάβλητος.»

 

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Με το άρθρο 44 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η έναρξη ισχύος του από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 24.05.2024, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.