Αθήνα 04/06/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1086


ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2024.

 

 

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1158/28.9.2017 (Β΄ 3634) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2024, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 31ή Ιουλίου 2024».

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.