Αθήνα 08/12/2023
Αρ. πρωτ.: 178914


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β΄ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών».


 

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Επικρατείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 6607), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 163764 ΕΞ 2023/07.11.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β΄ 6607) κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών" και ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ» (Β΄ 6449) και προσθέτουμε περ. ε στο άρθρο 7, ως ακολούθως:

«ε. Δαπάνες, πλην αυτών πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) των περιφερειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που αποτελούν Ειδικούς Φορείς στον προϋπολογισμό της».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.01.2024.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.