Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 15/05/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1063


ΘΕΜΑ:
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N . 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N . 4172/2013.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 1


Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
 


Άρθρο 2


Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α΄206), εφεξής ΚΦΔ.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για φορολογικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ΚΦΔ, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος [υπό στοιχεία Α.1129/4.4.2019 (Β΄ 1399) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.].
 


Άρθρο 3


Η πιο πάνω δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

3.1. Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία του Ν. 4308/2014.
3.2. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».
3.3. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
3.4. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
3.5. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών.
3.6. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.

Ειδικά σε περίπτωση διανομής κερδών σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό, αντίγραφο του τελικού ισοζυγίου λογαριασμών από το οποίο να προκύπτουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων (παροχές σε εργαζομένους) όπου έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά ποσά.
3.7. Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των προ-μερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών.
3.8. Απόσπασμα πρακτικών των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
3.9. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτούνται όταν ο παρακρατούμενος φόρος αφορά εισόδημα από μερίσματα ή τόκους και έχει αποδοθεί με τη σχετική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α. 1100/2019 (Β΄ 951) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., και συνεπώς υφίσταται ηλεκτρονική πληροφόρηση για το ποσό του παρακρατούμενου φόρου, η εγγραφή του οποίου δεν έχει τροποποιηθεί από το δικαιούχο του εισοδήματος.
3.10. Βεβαιώσεις για το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013.
3.11. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
3.12. Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλο επίσημο έγγραφο της αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει το κέρδος που αποκτάται μέσω μόνιμης εγκατάστασης ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην Αλβανία, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Ν. 2755/1999).
3.13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος 2022 και το ποσό του φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς.
3.14. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990 - Α΄ 101, ν. 1262/1982 - Α΄ 70, ν. 2601/1998 - Α΄ 81, ν. 3299/2004 - Α΄ 261, ν. 3908/2011 - Α΄ 8, ν. 4399/2016 - Α΄ 117, ν. 4887/2022 - Α΄ 16, κ.λπ.).
3.15. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εκτύπωση της ηλεκτρονικά παραληφθείσας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» που ορίσθηκε με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1130/2006 (Β΄ 1860) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
3.16. Τις οριζόμενες στην περ. στ΄ της παρ. 26 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004 γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ιδία πρωτοβουλία.
3.17. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ή από το Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν) εκτύπωση της ηλεκτρονικά παραληφθείσας «Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής» σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 61238/15.6.2020 και 61239/15.6.2020 (Β΄ 2471) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016 ή του ν. 4887/2022, αντίστοιχα.
3.18. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
3.19. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
3.20. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4887/2022 (Α΄ 16), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
3.21. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing) και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί καταβολής μισθωμάτων όπου θα αναγράφονται τα καταβληθέντα μισθώματα της προηγούμενης χρήσης.

Στην περίπτωση τελικής δόσης και αποπληρωμής, προσκόμιση βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος περί απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού για τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση.
3.22. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται με τις υπ΄ αρ. 61238/15.6.2020 και 61239/15.6.2020 (Β΄ 2471) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, ν. 4399/2016 και ν. 4887/2022 αντίστοιχα.
3.23. Δήλωση Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 61746/16.6.2022 (Β΄ 3188) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την εφαρμογή των φορολογικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και 4864/2021 (Α΄ 237).
3.24. Απόφαση πιστοποίησης της ενδιάμεσης υλοποίησης:

α) σε ποσοστό 25% ή 50% ή 75% για τις επενδύσεις που περιλαμβάνουν έργα έρευνας και ανάπτυξης,

β) σε ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες επενδύσεις ή

γ) απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων 4608/2019 (Α΄ 66) και 4864/2021 (Α΄ 237) και τους έχουν χορηγηθεί τα κίνητρα των φορολογικών ενισχύσεων των ως άνω νόμων.

3.25. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του Ν. 4030/2011, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1096/2012 (Β΄ 1162) Α.Υ.Ο.:

α. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
β. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμφωνημένου μισθώματος.

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
γ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται.
δ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
ε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ΄ 704) και 23.7/19.8.1998 (Δ΄ 616) και είναι μεταξύ των περιλαμβανομένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

3.26. Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2022 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε., στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.
3.27. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Α του Ν. 4172/2013 περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία 79628 ΕΞ 2022/8.6.2022 (Β΄ 2928) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για τις αιτήσεις που δεν υπάγονται στην ως άνω απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία 52738/ΔΕΚΝΤ55/16.5.2018 (Β΄ 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3.28. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1121/2018 (Β΄ 5597) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.
3.29. Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994) ή πωλήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994) μέσα στο φορολογικό έτος 2022, υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013.
Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ακόλουθα:

α. Στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την 1.1.2006 και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,
β. τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2022 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006.

3.30. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992 (Α΄ 94).
3.31. Για τα νομικά πρόσωπα και για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2022 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3522/2006 (Α΄ 276), υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
β. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων,
γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.

3.32. Για τις εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, φωτοτυπία της απόφασης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής.
3.33. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται από όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 η ως άνω κατάσταση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 αυτής τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα.
Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα στην ως άνω κατάσταση καταχωρούν και τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
Οι εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα του α.ν. 89/1967 (ν. 3427/2005) και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ανεξάρτητα εάν αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σχηματιζόμενων προβλέψεων, οι οποίες εκπίπτουν φορολογικά εφόσον τεκμηριωθούν από τα αντίστοιχα παραστατικά (με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όπου απαιτείται, στη χρήση που αφορούν).
3.34. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Δ του Ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τον αριθμό και τον μέσο όρο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και για το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1244/2018 (Β΄ 6044) κοινή απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3.35. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Ε του Ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για το συνολικό ποσό που κατέθεσαν το φορολογικό έτος 2022 στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της παραγωγού εταιρείας για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, καθώς και τον αριθμό της αίτησης υπαγωγής στο φορολογικό κίνητρο που εγκρίθηκε από το ΕΚΟΜΕ Α.Ε., με βάση τα αναφερόμενα στην υπ΄ αρ. 31548/2020 (Β΄ 5021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3.36. Την παραγόμενη από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» ή «Δήλωση Ανάκλησης», κατά περίπτωση, που ορίσθηκε με την υπό στοιχεία Α.1258/2020 (Β΄ 5243) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 71ΣΤ του Ν. 4172/2013, για την παροχή των κινήτρων εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
3.37. Αναλυτική κατάσταση των παραστατικών, των σχετικών με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.
3.38. Για τις εταιρείες ανακύκλωσης που λειτουργούν ως φορείς Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4819/2021, απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σχετικά με την έγκριση του αιτήματος του Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) κατά την παρ. 11 του άρθρου 12 του Ν. 4819/2021 που αφορά στο ειδικό αποθεματικό των Φορέων Σ.Σ.Ε.Δ.
3.39. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019, δήλωση απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων της υπό στοιχεία Α.1201/2020 απόφασης (Β΄ 3860).
3.40. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, με δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
3.41. Για τους δικαιούχους των ενισχύσεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξημένης έκπτωσης, δυνάμει του κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/ 323/30.09.2021 (Β΄4504) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3.42. Για τους δικαιούχους των ενισχύσεων της περ. γ΄ του άρθρου 22Β του Ν. 4172/2013, απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξημένης έκπτωσης, δυνάμει του κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/ 322/30.09.2021 (Β΄4505) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3.43. Για τους λήπτες ενδοομιλικών μερισμάτων, τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, ως προς τον καταβάλλοντα τα διανεμόμενα κέρδη, προκειμένου για την απαλλαγή των σχετικών μερισμάτων από τον φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ιδίου άρθρου.
3.44. Για τους μεταβιβάζοντες τίτλους συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο, τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των περ. α, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48Α του Ν. 4172/2013, ως προς το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται, προκειμένου για την απαλλαγή του εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής από τον φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ιδίου άρθρου.


Άρθρο 4


Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013.
 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 4172/2013


Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013


5.1. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
5.2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ».

Η συμπλήρωση των πινάκων της δήλωσης εκτός του πίνακα 1 είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση και πρέπει να προηγείται της συμπλήρωσης των υπόλοιπων κωδικών του ενιαίου εντύπου, καθώς ποσά από αυτούς τους πίνακες μεταφέρονται στους κωδικούς του εντύπου.

Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την παρούσα απόφαση δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
5.3. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
5.4. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ, προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.
5.5. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων των οποίων λογιστής -φοροτεχνικός νοσηλεύεται για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία (σχετικά έγγραφα νοσοκομείου νοσηλείας - εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) και εφόσον υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 5042/2023 δεν επιβάλλονται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 και τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή - φοροτεχνικού και καταλαμβάνουν δηλώσεις η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 5042/2023 (Α΄ 88) και μετά, ήτοι από τις 10.4.2023 και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου αυτού.
Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε πριν την πιο πάνω ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4764/2020 και συνεπώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται μόνο στην περίπτωση νόσησης του λογιστή - φοροτεχνικού με κορωνοϊό COVID-19.

Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία (βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου- εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) και εφόσον υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4764/2020 δεν επιβάλλονται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 και τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή - φοροτεχνικού.
Η εξουσιοδότηση προς το λογιστή φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ν, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται διαδικτυακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων του λογαριασμού του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
5.6. Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχει κάνει χρήση φορολογικών κινήτρων για μετασχηματισμούς (βάσει ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν. 2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις των ν. 3908/2011, ν. 4399/2016, ν. 4887/2022, ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021 υποβάλλουν τη δήλωση μόνο ηλεκτρονικά.

Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων υπό εκκαθάριση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η οριστική δήλωση της εκκαθάρισης όταν αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται και οι δηλώσεις νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που αναβιώνουν. Επίσης, στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται:

α) οι δηλώσεις των υπό ίδρυση ιδρυμάτων, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους,

β) οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) σε περίπτωση διανομής κερδών και

γ) οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός κληροδοτήματα, τα οποία αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και στερούνται νομικής προσωπικότητας.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ν της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων (συμπληρωμένων), των συνοδευτικών δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο (www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia) «Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού».

Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στη πλατφόρμα είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.
5.7 Επίσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201) απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ήτοι οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η υπό στοιχεία Ε.2115/2021 εγκύκλιος).
Τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που είναι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων ή κάθε πρόσωπο που κατ΄ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους ρυμουλκών και τα οποία (πρόσωπα/ οντότητες) υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 27/1975, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ, και προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011.
5.8. Εκτός της περ. 5.6, σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Τμήμα Α΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.9. Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των περ. 5.6 και 5.8 θα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και τα έντυπα (Ε2) και (Ε3), καθώς και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
5.10. Τα έντυπα για την υποβολή της δήλωσης εκτυπώνονται από την ψηφιακή πύλη myAADE.
5.11.
Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2022 και πριν την έναρξη της διαδικτυακής υποβολής των δηλώσεων για το ίδιο φορολογικό έτος, η δήλωση υποβάλλεται διαδικτυακά (μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) στα ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις.

 


Άρθρο 6
Χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής


6.1 Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο.

Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.

Ειδικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών (παρ. 85 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε).
6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 και ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ, καθώς και σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.
 


Άρθρο 7
Εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος


7.1. Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης εντός ενός φορολογικού έτους (εν προκειμένω, του φορολογικού έτους 2022) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξαίρεση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται δεν ξεπερνούν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

Για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην εκδοθείσα κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α. 1040/2023 Β΄ 2122).
7.2. Τυχόν υποβολή της οριζόμενης στην πιο πάνω απόφαση ένστασης, αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης από την επιχείρηση των προϋποθέσεων για την αύξηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων με σχέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, δεν αναστέλλει την τασσόμενη στις οικείες διατάξεις προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τις περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται λόγω αποδοχής της ένστασης (από την αρμόδια Επιτροπή) μετά την εν λόγω προθεσμία και με μοναδικό σκοπό την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΔ χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 


Άρθρο 8
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


8.1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.
8.2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών, καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm