Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 01/10/2021
Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1084490


ΘΕΜΑ:
Περί της υποχρέωσης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών.

 

Περίληψη

 

Αφορά στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν. Οι ως άνω διατάξεις ρυθμίζουν τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και εφαρμόζονται από όλες τις διοικητικές αρχές, επομένως και από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σκοπός της είναι η υπόμνηση της αυτονόητης υποχρέωσης των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών στις περιπτώσεις που προσέρχονται σε αυτές, για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. 
1. Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και πολιτών, που αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων μας, υπενθυμίζουμε τις παρακάτω διατάξεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών:

α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3».
Επίσης, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, ορίζεται ότι «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά». Σχετικό για το θέμα αυτό, είναι και το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1054856 ΕΞ 2020/19.5.2020 έγγραφό μας.
β) Των παρ. 5 και 7 του Άρθρου τριακοστού όγδοου του Μέρους Ζ’ του Άρθρου 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με τις οποίες ορίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση και η εξουσιοδότηση, αντίστοιχα, που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) έχουν την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Σχετικό για το θέμα αυτό είναι και το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1064007 ΕΞ 2020/5.6.2020 έγγραφό μας.

2. Με τις προαναφερθείσες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες:

α) να υποβάλλουν έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα,
β) να εκδίδουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση,
γ) να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάθε διοικητική αρχή ή στα Κ.Ε.Π.,

επομένως και στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για τον ορισμό των υπαλλήλων, που είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με τα αριθ. 1069539/775/0006Δ/27.7.2006 και 1003515/22/0006Δ/11.1.2000 έγγραφά μας. Επίσης, αναλυτικές οδηγίες για το ίδιο θέμα περιλαμβάνονται και στον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών» (σελ. 80-81).
3. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι συνιστά αυτονόητη υποχρέωση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, όταν οι πολίτες προσέρχονται σε αυτές, για να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής τους, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, να διεκπεραιώνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, είτε στην περίπτωση που το έγγραφο, επί του οποίου τίθεται η επισημειωματική πράξη πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία, από την οποία ζητά ο πολίτης τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, είτε στην περίπτωση που το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια Υπηρεσία ή φορέα.
4. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι αυτών για την ορθή εφαρμογή του.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm