Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 04/08/2017
Αρ. πρωτ.: 1116596


ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.

 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001.
Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την ανάκληση - ακύρωση αυτής καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.
2. Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με την αίτησή του καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης της άδειας φορολογικής αποθήκης.
3. Τα είδη φορολογικών αποθηκών, οι όροι και ο χρόνος αποθήκευσης των προϊόντων σε καθεστώς αναστο­λής.
4. Οι όροι λειτουργίας και παρακολούθησης της φορολογικής αποθήκης και ο έλεγχος αυτής.

 

 

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση της άδειας και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης


1. Ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας της φορολογικής αποθήκης, ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποθήκη.
2. Η άδεια αυτή δύναται να παρέχεται από άλλο τελωνείο, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ, κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών προς τούτο λόγων και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των εμπλεκομένων τελωνείων.
3. Ειδικά για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδια για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης είναι τα ακόλουθα τελωνεία:

α) Για το Νομό Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα τον Πειραιά:

  • για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.

  • για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, τις φορολογικές αποθήκες βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά.

β) Για το Νομό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

  • για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων, αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τις φορολογικές αποθήκες βιομηχανοποιημένων καπνών το Γ΄ Τελωνείο ΕΦΚ.

  • για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών, το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών- Εξαγωγών.

4. Προκειμένου για φορολογικές αποθήκες οι οποίες είναι εγκατεστημένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης, αρμόδιο για την έκδοση της άδειας είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της Ελεύθερης Ζώνης.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης


Α. Υποβολή αίτησης και προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του παραρτήματος Ι της παρούσας.
2. Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του συνυποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου και τη χορήγηση της εν λόγω άδειας:

α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή ή /και χρήση του ακινήτου/χώρου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή άλλα δικαιολογητικά απόδειξης νόμιμης κατοχής ή/ και χρήσης.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, ο αριθμός και η ακριβής εντός του χώρου της αποθήκης θέση των δεξαμενών, εφόσον υφίστανται, και προσδιορίζεται ο χώρος της φορολογικής αποθήκης με σαφή οριοθέτηση, ιδίως στις περιπτώσεις συστέγασης ή συλλειτουργίας διαφορετικών δραστηριοτήτων της ίδιας επιχείρησης.
γ) Βεβαίωση-έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης-έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
δ) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης των δεξαμενών, όπου απαιτείται, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή αναφορά του αριθμού έγκρισης επί της υποβληθείσας αίτησης.

Προκειμένου για τις δεξαμενές, στις οποίες αποθηκεύονται ή τοποθετούνται προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (κρασί), εφόσον αυτά υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δεξαμενές αποτελούν σταθερές μόνιμες κατασκευές, κανονικού γεωμετρικού σχήματος και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές αντί της έγκρισης χρήσης υποβάλλονται πιστοποιητικά κατασκευής/βεβαίωση του κατασκευαστή, όπου αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών ή σχετικοί ογκομετρικοί πίνακες των κατασκευαστών.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά/ογκομετρικοί πίνακες δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών προσδιορίζονται από την επιτροπή της παραγράφου 2 της Ενότητας Β του παρόντος με επιτόπιες μετρήσεις και με τη συνδρομή υπαλλήλου της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

3. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της παρούσας υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη χρήση των χώρων, ενώ παρέλκει η υποχρέωση υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των ως άνω δικαιολογητικών.
4. Στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας γενικής φορολογικής αποθήκης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλεται πέραν των αναφερομένων δικαιολογητικών στην παράγραφο 2 της περ. Α του παρόντος άρ­θρου, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, ταχ. δ/νση) του/των φυσικού/ών ή νομικού/ών προσώπου/ων που κατέχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή για χρήση της γενικής αποθήκης.

Β. Διαδικασία έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση της παραγράφου 1 της περ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον λάβει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή Τελωνειακή Αρχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.
2. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης συγκροτείται επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία του χώρου.
Κατά τη διενέργεια αυτοψίας διενεργείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν:

α) ο χώρος ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα-κάτοψη
β) η διαρρύθμιση του χώρου είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο φυσικός έλεγχος και ότι διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων ανάλογα με το είδος αυτών
γ) διατίθεται εντός των αποθηκών κατάλληλος και ασφαλής στεγασμένος χώρος για τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών
δ) υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία του χώρου για να είναι ευχερής ο έλεγχος
ε) είναι επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου
στ) υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του νόμου 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Η αυτοψία του χώρου παρέλκει στην περίπτωση χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 της παρούσας καθώς και στην περίπτωση επιτηδευματιών που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία έχει εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2969/2001, εφόσον από τη βεβαίωση της χημικής υπηρεσίας προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί και πληρούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου.
4. Η επιτροπή κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποδεικνύει τις αναγκαίες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.
5. Μετά τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου αναγκαίου μέτρου που τυχόν υποδειχθεί από την προαναφερόμενη επιτροπή, συντάσσεται σχετική έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης, η επάρκεια του φωτισμού καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.
6. Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω σχετική έκθεση καταλληλότητας το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της άδειας φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, από τα οποία το Νο1 παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το Νο 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή. Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.
7. Η άδεια φορολογικής αποθήκης παραμένει σε κατάσταση αναμονής στο ICISnet και η αποθήκη δεν δύναται να λειτουργήσει μέχρι και την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

 
Άρθρο 4
Είδη Φορολογικών Αποθηκών


1. Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε:

α. Ατομικές Αποθήκες, οι εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα ενός μόνο αποθηκευτή. Ως Ατομικές Αποθήκες χαρακτηρίζονται και οι εγκαταστά­σεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της παρούσας.
β. Γενικές Αποθήκες, οι εγκαταστάσεις ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα περισσότερων του ενός εγκεκριμένων αποθηκευτών.
γ. Ειδικές αποθήκες,

α) Τα δεξαμενόπλοια σλέπια, μεγίστης χωρητικότητας μέχρι 2.500 κυβικά μέτρα (m3) εντός των οποίων αποθηκεύονται ενεργειακά προϊόντα. Τα μέσα αυτά παραμένουν μόνιμα αγκυροβολημένα σε λιμάνια και όρμους της επικράτειας και σε θέσεις που έχουν καθοριστεί από τις Λιμενικές, Τελωνειακές και λοιπές συναρμόδιες Αρχές, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από τις παραπάνω θέσεις για οποιοδήποτε λόγο και η χρησιμοποίησή τους ως εφοδιαστικών μέσων ή ως αποθηκών αποταμίευσης.
Κατ΄ εξαίρεση και μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, επιτρέπεται η μετακίνησή τους από το αγκυροβόλιο τους μόνο για παραλαβή υπό καθεστώς αναστολής ενεργειακών προϊόντων ή για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής τους.
Επιτρέπεται επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το δικαιολογούν, τα δεξαμενόπλοια σλέπια που λειτουργούν ως εφοδιαστικά-μεταφορικά, να χαρακτηρίζονται, με έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, ως ειδικές φορολογικές αποθήκες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για συγκεκριμένο είδος καυσίμου και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.
β) Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, που βρίσκονται μέσα στους χώρους λιμένων ή αερολιμένων και τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται από το ειδικότερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 5
Τροποποίηση , ανάκληση και ακύρωση άδειας φορολογικής αποθήκης


1. Η άδεια φορολογικής αποθήκης τροποποιείται εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε ορισμένα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια.
Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγής των στοιχείων του δικαιούχου
β) μεταβολής των προϊόντων στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση
γ) μεταβολής του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης, το οποίο συνδέεται με την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης
δ) αλλαγής του είδους της φορολογικής αποθήκης
ε) αλλαγής του διαχειριστή της φορολογικής αποθήκης
στ) επέκτασης ή συρρίκνωσης του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή αλλαγής του πλήθους των δεξαμενών.

2. Η άδεια φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των οποίων δεν θα εκδίδετο.
3. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Αρχή που την εξέδωσε, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μετά από αίτημα του εγκεκριμένου αποθηκευτή

β) στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή
γ) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της. Στην περίπτωση αυτή, εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μεταβολές, από τις οποίες προκύπτει η μη τήρηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει καταρχάς σε σχετικές έγγραφες συστάσεις στις οποίες ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμμορφωθεί εντός τριών μηνών από την κοινοποίησή τους. Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος χωρίς τη συμμόρφωση του ενδιαφερομένου προς τις συστάσεις, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας φορολογικής αποθήκης.

4. Η ακύρωση της άδειας επιφέρει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσής της, η δε ανάκληση από την επομένη της κοινοποίησής της.
5. Στην περίπτωση γενικής αποθήκης, η ακύρωση ή ανάκληση της άδειας χρήσης ενός αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης δεν συνεπάγεται ακύρωση ή ανάκληση της άδειας γενικής αποθήκης.

6. Η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών, δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός αυτών και διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Α. Για τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του παραρτήματος Ι της παρούσας.

1. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την αίτησή της συνυποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου και τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας:

α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή ή/και χρήση του ακινήτου/χώρου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή άλλα δικαιολογητικά απόδειξης νόμιμης κατοχής ή/και χρήσης.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν όλων των επιμέρους μη όμορων εγκαταστάσεων που συνιστούν τον αποθηκευτικό χώρο της φορολογικής αποθήκης, ο αριθμός και η ακριβής, εντός του χώρου της αποθήκης, θέση των δεξαμενών, και προσδιορίζεται ο συνολικός χώρος της φορολογικής αποθήκης με σαφή οριοθέτηση, ιδίως στις περιπτώσεις συστέγασης ή συλλειτουργίας διαφορετικών δραστηριοτήτων της ίδιας επιχείρησης.
γ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι όλες οι μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη πληρούν τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης - έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
δ) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης των υπό ένταξη δεξαμενών, όπου απαιτείται, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή αναφορά του αριθμού έγκρισης επί της υποβληθείσας αίτησης.
ε) Μηχανολογική μελέτη όπου πιστοποιείται η αποκλειστική και ασφαλής διασύνδεση των μη όμορων εγκαταστάσεων μέσω σταθερών αγωγών, προκειμένου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη διασύνδεση των εγκαταστάσεων κατ΄ εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμου.

2. Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση της παραγράφου 6.Α του παρόντος άρθρου.

Β. Για την έγκριση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου συγκροτεί επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους και έναν (1) μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, προκειμένου για την διενέργεια αυτοψίας του χώρου και τη βεβαίωση της αποκλειστικής και ασφαλούς διασύνδεσης της εγκατάστασης με το διυλιστήριο.

1. Κατά τη διενέργεια αυτοψίας διενεργείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν για όλες τις μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη:

α) ο χώρος ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη,
β) η διαρρύθμιση του χώρου είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο φυσικός έλεγχος και ότι διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων,
γ) διατίθεται κατάλληλος και ασφαλής στεγασμένος χώρος για τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, εντός όλων των εγκαταστάσεων,
δ) υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία του χώρου για να είναι ευχερής ο έλεγχος,
ε) είναι επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου,
στ) υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2. Η επιτροπή κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποδεικνύει τις αναγκαίες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.
3. Μετά τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου αναγκαίου μέτρου που τυχόν υποδειχθεί από την προαναφερόμενη επιτροπή, συντάσσεται σχετική έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης, η επάρκεια του φωτισμού, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.
4. Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω σχετική έκθεση καταλληλότητας το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II της παρούσας, από τα οποία το Νο 1 παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το No 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή.

Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
Άρθρο 6
Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία της Φορολογικής Αποθήκης


1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκούνται από το τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής.
2. Επιτρέπεται σε φορολογική αποθήκη η εγκατάσταση κλιμακίου υπαλλήλων του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.
Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί την εγκατάσταση κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων στους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως φορολογική αποθήκη, υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, αίτηση, στην οποία αναφέρονται:

α) η αποθήκη ή οι αποθήκες για τις οποίες αιτείται την εγκατάσταση κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων
β) η ποσότητα και το είδος των προϊόντων που παρήχθησαν, κατέχονταν ή παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος, προκειμένου για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, ή των προϊόντων που κατά δήλωσή του θα παραχθούν, μεταποιηθούν ή παραληφθούν, εφόσον πρόκειται για νέα επιχείρηση.
γ) τους δικαιολογητικούς λόγους για τους οποίους επιθυμεί την εγκατάσταση κλιμακίου υπαλλήλων.

Μετά την υποβολή της εν λόγω αίτησης και της σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τελωνείου, η Γεν. Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κατόπιν συνεκτίμησης κριτηρίων αναγκαιότητας και σκοπιμότητας της εγκατάστασης κλιμακίου, δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση, σε φορολογική αποθήκη, κλιμακίου υπαλλήλων του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου.

 

 

Άρθρο 7
Είσοδος - έξοδος προϊόντων από την φορολογική αποθήκη


Α. 1. Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική απο­θήκη διενεργείται, κατά περίπτωση, με την κάλυψη:

- Του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) που προβλέπεται από τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 684/2009,
- Του Δελτίου παραγωγής
- Της αίτησης επανεισαγωγής
- Της αίτησης μεταβολής

2. Στην περίπτωση εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη με την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) ο παραλήπτης ενημερώνει άμεσα, γραπτά ή ηλεκτρονικά, το τελωνείο ελέγχου για την πραγματική άφιξη και παραλαβή των προϊόντων, πριν την υποβολή της αναφοράς παραλαβής, προκειμένου το τελευταίο, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, να προβεί σε έλεγχο επί των εισερχομένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων.
Στις περιπτώσεις που δεν διενεργηθεί έλεγχος από την τελωνειακή αρχή και κατά την παραλαβή διαπιστωθούν από τον παραλήπτη διαφορές (επί έλαττον ή επί πλέον) μεταξύ των ποσοτήτων που αναγράφονται στο e-ΔΕ και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα αυτών που πράγματι εκφορτώθηκαν στη φορολογική αποθήκη, αυτός οφείλει να ενημερώσει εγγράφως εντός 24 ωρών το τελωνείο ελέγχου, προκειμένου αυτό να διενεργήσει επαλήθευση για τη διαπίστωση των διαφορών.
Εάν το τελωνείο ελέγχου δεν ειδοποιηθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας , από την άφιξη των προϊόντων, οι διαφορές αυτές δεν αναγνωρίζονται και ο φόρος καθίσταται άμεσα απαιτητός, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 119Α του Ν.2960/2001.
Η ανωτέρω διαδικασία, με τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), εφαρμόζεται και για τη διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. στο εσωτερικό της χώρας.
3. Οι ποσότητες των εισερχομένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων καταχωρούνται στο τηρούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του εγκεκριμένου αποθηκευτή, βιβλίο αποθήκης, κατ΄ είδος, άμεσα με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής, του Δελτίου Παραγωγής, της αίτησης επανεισαγωγής ή της αίτησης μεταβολής.

Β. 1. Η έξοδος των προϊόντων από τη φορολογική απο­θήκη, αν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, γίνε­ται με τη διαδικασία και τα παραστατικά βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως κα­θορίζονται στα άρθρα 109, 110 και 111 του Ν.2960/2001 και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις που η έξοδος δεν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, δηλαδή στις περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε άλλο Κράτος-Μέλος ή σε φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας υποβάλλεται ηλεκτρονικό Διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ).
Στην εξαγωγή, υποβάλλεται e-ΔΕ σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις περί εξαγωγής παραστατικά, εκτός της περίπτωσης που η φορολογική αποθήκη βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί και η έξοδος των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ένωσης, όπου δεν απαιτείται η υποβολή e-ΔΕ και η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με το παραστατικό εξαγωγής.
Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με το προβλεπόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα περί εφοδιασμού νομοθεσία, παραστατικό. Ειδικά για τα ενωσιακά εμπορεύματα που εξέρχονται από εγκατεστημένες στη χώρα μας φορολογικές αποθήκες με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων που ελλιμενίζονται σε λιμάνι άλλου Κράτους -Μέλους, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή e-ΔΕ και ΕΔΕ εξαγωγής.
3. Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντων με την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), ο αποστολέας οφείλει να ενημερώσει το τελωνείο ελέγχου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, για την πρόθεσή του να προβεί στην αποστολή προϊόντων ΕΦΚ προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν την υποβολή του e-ΔΕ και την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη.
4. Οι ποσότητες των εξερχομένων από τη φορολογική αποθήκη προϊόντων καταχωρούνται άμεσα, με την υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών - εγγράφων στο τηρούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του εγκεκριμένου αποθηκευτή, βιβλίο αποθήκης κατ΄ είδος.
5. Μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και με την λήψη σχετικής οικονομικής εγγύησης, επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος προϊόντων από την φορολογική αποθήκη για την τοποθέτηση επ΄αυτών διαφημιστικού υλικού και η επανεισαγωγή τους σ΄ αυτή. Στην έγκριση αυτή ορίζεται η προθεσμία επανεισόδου των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη που δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα (1) από την ημερομηνία της προσωρινής εξόδου αυτών.
6. Επιτρέπεται η επιστροφή και εκ νέου αποθήκευση στη φορολογική αποθήκη προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, εφόσον ο Ε.Φ.Κ. δεν έχει ακόμη καταβληθεί, με την έκδοση των προβλεπομένων κατά περίπτωση, στο Ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικών στοιχείων και την επανακαταχώρισή τους στο Βιβλίο Αποθήκης.

Γ. Η χρεωπίστωση της φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet πραγματοποιείται με τα ως άνω καθοριζόμενα, στις παραγράφους Α1, Β1 και Β2 του παρόντος άρθρου, έγγραφα - παραστατικά, με τη χρήση κωδικών προϊόντων, οι οποίοι χορηγούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Δ. Για τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών η είσοδος, η έξοδος των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων, ο τρόπος παρακολούθησης της φορολογικής αποθήκης και οι συναφείς διαδικασίες, γίνονται βάσει των ειδικότερων σχετικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

 

 

Άρθρο 8
Χρόνος Αποθήκευσης


Η διάρκεια παραμονής των υποκειμένων σε ΕΦΚ προϊόντων, υπό καθεστώς αναστολής, σε φορολογική αποθήκη είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας υγείας.

 

 

Άρθρο 9
Συναποθήκευση προϊόντων


1. Με τη συνδρομή των προϋποθέσεων των προηγουμένων άρθρων και με τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και της μη δυσχέρειας των σχετικών ελέγχων, το αρμόδιο Τελωνείο δύναται να αναγνωρίσει ως φορολογική αποθήκη, χώρους στους οποίους εναποτίθενται προϊόντα, που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς άλλο από εκείνο της ελεύθερης κυκλοφορίας.
2. Υπό τους ίδιους όρους παρέχεται η ευχέρεια στο αρμόδιο Τελωνείο, να επιτρέπει, με εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα, την εναπόθεση σε φορολογική αποθήκη και άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται με διακριτό τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποθήκης από το αρμόδιο τελωνείο.
3. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί και λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σχετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.
4. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. και προϊόντων υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται με διακριτό τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποθήκης από το αρμόδιο τελωνείο.
5. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε..

 

 

Άρθρο 10
Έλεγχος Φορολογικής αποθήκης - Κυρώσεις


1. Το αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης τελωνείο πραγματοποιεί έκτακτο φυσικό - λογιστικό έλεγχο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ο οποίος δύναται να είναι καθολικός ή δειγματοληπτικός και αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης, λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα από τον αποθηκευτή βιβλία αλλά και τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, αλλά και στην επιβεβαίωση των αποθηκευμένων προϊόντων. Επιπλέον, συνδυαστικά με τη διενέργεια του ως άνω εκτάκτου ελέγχου, ελέγχονται άπαξ ετησίως οι εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση, εντός τριετίας διενεργείται καθολικός φυσικός - λογιστικός έλεγχος.
2. Η διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον τελωνειακούς υπαλλήλους. Στις περιπτώσεις που συντρέχει δικαιολογητικός λόγος δύναται να ζητηθεί η συνδρομή της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας.
3. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου, συντάσσε­ται σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον διαχειριστή της αποθήκης ή άλλο πρόσωπο ορισμένο από τον κάτοχο αδείας φορολογικής αποθήκης, το οποίο παρίσταται στον σχετικό έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου και τα αποτελέσματα αυτής εγκρίνονται από τον προϊστάμενο του τελωνείου ελέγχου και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα.
4. Στην περίπτωση που από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων διαπιστωθούν παρατυπίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α του Ν.2960/2001.

 

 

Άρθρο 11
Μεταβατικές-καταργούμενες διατάξεις


1. Αιτήσεις για έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ όπως ισχύει.
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.
3. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται πλέον ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.
4. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ, όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 7 Αυγούστου 2017.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm