Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 11/07/1978
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1178


ΘΕΜΑ:
Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία φέρουν διάτρηση του έτους 1996.

 

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Κ.Β.Σ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2515/1997, από 1ηςΙανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., Τιμολόγια που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ.186/92 Κ.Β.Σ. να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα και οι Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παρ.5 του ιδίου κώδικα), εφόσον αυτά φέρουν θεώρηση του έτους 1996 και πριν.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατ? εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωση της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3. Ακόμη, όπως έχει διευκρινισθεί στην παραγρ. 33.7 της 3/24.11.1992 ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των αντισυμβαλλομένων που παρέλαβαν αθεώρητα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία για πραγματική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρημένα, με την. προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούμενα βιβλία από αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.
4. Ενόψει των ανωτέρω η λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ή στοιχείων που η θεώρηση τους κατέστη άκυρη από 1 1.1998, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.1 του ν.2515/1997, εφόσον είναι ακριβή και εμφανίζουν πραγματική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί εμπροθέσμως στα τηρούμενα βιβλία, ή δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ,όπως στις κατηγορίες των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), δεν επισύρει πρόστιμο του Κ.Β.Σ. σε βάρος του λήπτη.

Β. Φ.Π.Α.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 41 του ν.2859/2000 ( άρθρο 33 του ν.1642/86) οι αγρότες, οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., λαμβάνουν με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές επιστροφή Φ.Π.Α., η οποία αντισταθμίζει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους.
2. Με την Π.953/64/3.2.8Β (ΠΟΛ.41) Α.Υ.Ο. προβλέπεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α, με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις Δ.Ο.Υ, με βάση τα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών.
3. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιστροφή του Φ.Π.Α., θεωρημένα είναι τα οριζόμενα ρητά από τις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92, όπως ισχύει). Ειδικά, τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος είναι θεωρημένα (Α.Υ.Ο. 1065732/529/0015/ΠΟΛ.1148/30.5-95) ή νομίμως αθεώρητα βάσει των διατάξεων του Κ.Β.Σ. οπότε και φέρουν την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της ΠΟΛ.1105/99 ή 1071/2000». Επομένως μόνο όταν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν νόμιμα παραστατικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
4. Περαιτέρω σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ.1 του Κεφ. Α΄ (Κ.Β.Σ.) του παρόντος ( παρ.1 άρθρ.24 του ν.2515/97) τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία φέρουν θεώρηση του έτους 1996 και πριν, παύουν να ισχύουν και λογίζονται από 1/1/1998 ως ουδέποτε θεωρηθέντα.
5. Επειδή τα υπόψη φορολογικά στοιχεία φέρουν θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έστω και πριν το 1996) αφ? ενός είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εκδότη - έμπορο ως προς τα εκδοθέντα στοιχεία και την τήρηση ή μη των σχετικών υποχρεώσεων του, αφ΄ ετέρου δημιουργούν, λόγω της ύπαρξης της θεώρησης, στους αποδέκτες-αγρότες του ειδικού καθεστώτος επίφαση νομιμότητας, οι οποίοι πιθανόν αγνοούν την υπόψη ακυρότητα.

Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται το δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές και θεωρούνται ως νόμιμα,εφόσον αναφέρονται σε συναλλαγές.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm