Αθήνα 30/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  ΔΙΑΔΠ/Α/9981
 

ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

αποφασίζουμε:

 

¶ρθρο 1


Αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις καθ' ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

 

¶ρθρο 2


1. Εντός 24ώρου από την υποβολή της αίτησης, οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της απόφασης αυτής οφείλουν να αναζητούν αυτεπάγγελτα τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη, (α) και (β) πιστοποιητικά, στις περιπτώσεις εκείνες που αυτά απαιτούνται για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών της αρμοδιότητάς τους, με τη χρήση πιστοποιημένης συσκευής τηλεομοιοτυπίας.
2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α) και (β), επικυρώνονται από την υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις του εδαφίου 2 του σκεπτικού της απόφασης.

 

 

¶ρθρο 3


Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) εξακολουθούν να εκδίδουν, μέσω του συστήματος πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας, τα ανωτέρω πιστοποιητικά, έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

 

 

 

¶ρθρο 4


Οι υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, οφείλουν να ολοκληρώσουν, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής, τις απαιτούμενες ενέργειες πιστοποίησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την αποστολή αιτημάτων και την παραλαβή των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις της υπ αριθμ. ΠΟΛ 1144/25.4.2000 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 1039904/2430/0016Α/25.4.2000 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 2078/0030 (ΦΕΚ 1171/Β/14.8.2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3242/2004.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 23 Μαΐου 2005