Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 03/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1022162/382/Α0012
ΠΟΛ. 1038

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του N. 2238/1994, οικονομικού έτους 2005 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


¶ρθρο 1


1. Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2005, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιριών και των κοινοπραξιών, καθώς και των αστικών εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα έντυπο Ε5, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.
2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε προεκτυπωμένα με μηχανογραφικά μέσα έντυπα (σχετική η 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ 1295/16.11.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

 

 

¶ρθρο 2


1. Η πιο πάνω δήλωση θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α) Αντίτυπο του εντύπου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Ε2).
β) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ» (Φ.01.0003) – (Ε3).
γ) Τη δήλωση ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄).
δ) Δύο αντίτυπα της δήλωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα ή κάμπινγκ και φορολογούνται με κατ΄ αποκοπή ποσά φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.
ε) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.

στ) Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
ζ) Την οριζόμενη από την περ. β΄ της παρ. 1 της
1040801/750/ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο βεβαίωση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων)
η) Για τη δήλωση του εισοδήματος από τις ολυμπιακές μισθώσεις ακινήτων, υποβάλλεται:

- Η δήλωση απόδοσης του αυτοτελούς , εφόσον αυτός αποδόθηκε από το νομικό πρόσωπο.
- Η βεβαίωση των διαμεσολαβησάντων στις ολυμπιακές μισθώσεις από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων προσώπων και του ακινήτου, το χρονικό διάστημα της μίσθωσης μέσα στο έτος 2004, το ποσό του μισθώματος που περιήλθε στο νομικό πρόσωπα που έχει στην κατοχή του το ακίνητη και το ποσό του αυτοτελούς φόρου που αποδόθηκε από το διαμεσολαβήσαντα.

θ) Δύο (2) αντίτυπα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), για τα ακίνητα που κατά την 01/01/2005, τα πρόσωπα του άρθρου 10 του Ν. 2238/1994 είχαν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα ή το δικαίωμα οίκησης σε αυτά.

2. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες ή κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παραγράφου 4 τον άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., βεβαιώσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές αυτών.
3. Αν η κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, μαζί με την πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύσταση της ως τέτοιου φορέα.

 

 

¶ρθρο 3

 

Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται επίσης από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακού νόμου (Ν. 1262/1981, Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998 κλπ.).
β) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του
άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ιδίου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2004.
γ) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2004 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν. 2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί:

αα) το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, που έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη του οικον. έτους 2002 και
ββ) το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από την παρ.11 του
άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 και έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη, του οικον. έτους 2004.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περιπτώσεις γ΄ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.
ββ) Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, βάσει υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
γγ) Τα ποσά των κερδών που διανεμήθηκε με οποιαδήποτε μορφή.
δδ) Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης και
εε) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

ζ) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1023354/440/Α0012/ΠΟΛ.1092/7.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

 

 

¶ρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm