feed-image Ροή Ειδήσεων
22 | 10 | 2019

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2134/2019. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης. 16 Ιουλίου 2019
Α. 1220/2019. Tροποποίηση της Α.1007 /9-1-2019 (Β΄38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπ 21 Ιουνίου 2019
Ε. 2088/2019. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013. 26 Μαϊος 2019
Ε. 2087/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70) 26 Μαϊος 2019
Ε. 2071/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65). 13 Μαϊος 2019
Ε. 2068/2019. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου. 03 Μαϊος 2019
Α. 1177/2019. Τροποποίηση της αριθ.ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β΄276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπη 03 Μαϊος 2019
Α. 1109/2019. Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων. 04 Απριλίου 2019
Α. 1034/2019. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3. 31 Ιανουαρίου 2019
Α. 1007/2019. Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του N . 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεω 21 Ιανουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1227/2018. Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 19 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1219/2018. Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών. 05 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1220/2018. Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του Ν.4386/2016, 71 του Ν.4554/2018 και της γνωμοδότησης 145/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 06 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1206/2018. Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. 05 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1139648/2018. Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους. 28 Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1077946/2018. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.. 22 Μαϊος 2018
ΥΠΟΙΚ. 1073111/2017. Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. 15 Μαϊος 2018
ΥΠΟΙΚ. 1071818/2018. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους. 11 Μαϊος 2018
ΠΟΛ. 1020/2018. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 06 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1017519/2018. Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising). 02 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1210/2017. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων. 21 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1147/2017. Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. 16 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1112686/2017. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1112/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του Ν.4472/2017. 18 Φεβρουαρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1111174/2017. Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 111005/2017. Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό του κατασκευαστή της οικοδομής 23 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1100/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 145/2017). 18 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 109343/2017. Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. 19 Ιουλίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 45231/2017. Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, (Α΄ 240). 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1061/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 12 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1036897/2017. Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «....................» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «........................», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του Ν.4001/2011 και του Ν.2166/ 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1014217/2017. Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994. 17 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1005/2017. Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. 25 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1202/2016. Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 3888/2010. 02 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1134898/2016. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. 17 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1133932/2016. Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1111/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83). 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1094/2016. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. 01 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1075/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4172/2013. 10 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1086181/2016. Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). 08 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1074804/2016. Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ. 17 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1055/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. 04 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068191/2016. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». 28 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1069397/2016. Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1139502/2015. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1113/15. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 02 Ιουνίου 2015
ΠΟΛ. 1103/15. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. 11 Μαϊος 2015
ΠΟΛ. 1073/15. Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. 01 Απριλίου 2015
ΣΤΕ 3325/2016. Εκπίπτουν οι δαπάνες αγοράς ειδών καθαρισμού, καφέδων, αναψυκτικών κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της εταιρείας. 01 Ιανουαρίου 2017
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες. Ok