27 | 02 | 2020

Αθήνα 26/02/2015
Αρ. πρωτ.:Ε40/60 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι με αριθ. 7/2014 & 63/2014 Εγκ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τα ανωτέρω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για την από 1/12/2013 υποχρέωση δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και για την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στη Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών δόθηκε η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. κατ"" εξαίρεση μέσω διαδικτύου, μόνο για τις Α.Π.Δ που εμπεριέχουν τους νέους κωδικούς, δραστηριότητας - ειδικότητας - πακέτου κάλυψης, για την απεικόνιση των εν λόγω, έως 28/02/2015.
Από την παραπάνω διαδικασία πρόεκυψαν προβλήματα ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης και ειδικά στην διαφοροποίηση μεταξύ των κωδικών ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, όπως αυτό απεικονίζεται, ως στοιχείο ασφάλισης στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι.
Μετά από τα ανωτέρω και αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που ανέκυψαν ως προς την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Μητρώου Ασφαλισμένων στο στοιχείο ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος) ώστε να γίνονται αποδεκτές οι Α.Π.Δ. με τα ορθά στοιχεία ασφάλισης των απασχολούμενων, παρακαλούμε όπως, γίνονται αποδεκτές οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ., μετά την τροποποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων για τους εν λόγω απασχολούμενους που τίθεται ανάγκη μεταβολήςστο στοιχείο ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος), από το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή), οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 30/04/2015.
Εξυπακούεται ότι για τους απασχολούμενους που δεν συντρέχει λόγος μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28/02/2015 μέσω διαδικτύου (εγκ. 63/2014).
Διευκρινίζεται ότι, ως ενδεικτικό στοιχείο για την εμπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πρέπει να λαμβάνεται η Μεταβολή του στοιχείου ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm