27 | 05 | 2020

Αθήνα 31/01/2017
ΥΠΕΡΓ. 80020


ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του Ν. 4445/2016

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19-12-2016, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις» με τα άρθρα 28 και 56 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις του νόμου 4387/2016 ως εξής:

Άρθρο 28

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του νόμου 4445/2016 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 , με τις οποίες καταργείται από 1.1.2017 η εισφορά υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ και σήμερα ΕΤΕΑΕΠ επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 4114/1960 (Α΄164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.1868/1989 (Α΄230)
 

Άρθρο 56


Με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4445/2016 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 , ως εξής:

Παράγραφος 1

Η παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε και ορίζεται ότι, οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση, εφαρμόζονται αναλογικά και στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.
Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ από 1-1-2015 έως και 12-5-2016.

Παράγραφος 2

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Ν.4445/2016 προβλέπεται ότι, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10β του άρθρου δεύτερου του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε και ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 96 του Ν.4387/2016 , ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων ή καταβλητέων συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση και ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίησή τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm